DPS001 Psychologie pro učitele

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
blokově. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý pátek 8:00–11:40 B2.23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Psychologie pro učitele: Předmět nabízí studentům připravujícím se k učitelskému povolání na základních a středních školách základní teoretické a praktické informace, poznatky a metody nejen pro efektivní vyučování a řešení různých výchovných situací, ale klade si za cíl přispět šířeji k porozumění žákům i sobě samému, ke zvládání komunikace ve škole i v osobním životě, k podpoře zdravého vývoje žáků i učitelů. Mezi nejdůležitější psychologické disciplíny, které bezprostředně pomáhají učiteli řešit složité výchovné situace, patří: obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie, duševní hygiena a psychopatologie.
Výstupy z učení
Na základě úspěšného absolvování kurzu Psychologie pro učitele I bude student schopen:
- definovat základní pojmy psychologie
- objasnit základní znaky a funkce psychických jevů
- popsat a vysvětlit základní druhy psychických jevů (psychické procesy, stavy a vlastnosti)
- využít znalosti z psychologických metod k zlepšení poznávání sebe i druhých lidí (zejména žáků a studentů)
- objasnit, proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování
- uvést příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka
- porovnat osobnost v jednotlivých vývojových fázích života (se zaměřením na období mladšího školního věku, pubescence, adolescence a období dospělosti)
- porovnat různé metody učení a vyhodnotit jejich účinnost pro své studium s ohledem na vlastní psychické předpoklady
- využít poznatky o tvořivosti pro záměrné rozvíjení tvořivého myšlení žáků ve vyučování
- analyzovat příčiny školního neprospěchu žáků a navrhnout pedagogická opatření pro jejich odstranění
Osnova
 • Psychologie pro učitele I
 • Tematické okruhy:
 • 1. Místo psychologie v obecném systému věd, psychologie jako věda o člověku, psychologické vědní disciplíny – jejich klasifikace a předmět. Psychologie a její místo v životě člověka, užití psychologie zejména ve výchovné praxi. Psychologická příprava učitelů.
 • 2. Základní metody v psychologii – pozorování a sebepozorování, experiment, rozhovor, dotazníky, anamnéza, analýza produktů činnosti, psychologické testy, sociometrie. Poznávání žáka učitelem. Úskalí ohrožující přesnost či objektivitu posuzování a hodnocení žáka učitelem.
 • 3. Základní pojmy psychologie – psychika, vědomí, nevědomí, prožívání, chování, psychické obsahy, psychické procesy, psychické stavy, psychické vlastnosti a další. Základní znaky a funkce psychických jevů. Třídění a charakteristika jednotlivých psychických jevů a možnosti jejich utváření a rozvoje učitelem.
 • 4. Osobnost (pojem a struktura).
 • 5. Pojem a podstata psychického vývoje; fylogeneze a ontogeneze psychiky; zákonitosti duševního vývoje; činitelé duševního vývoje (biologické, činitelé vnějšího prostředí, výchova, vlastní aktivita člověka – sebevýchova, sebevzdělávání).
 • 6. Charakteristika jednotlivých vývojových období člověka – prenatální, novorozenecké, kojenecké období, období batolete, předškolní věk, mladší školní věk (*), období puberty (*), období adolescence (*), období dospělosti (mladší, střední a starší) (*), období stáří. (Pozn.: zaměření především na období označené *)
 • 7. Učení – pojem (učení v širším a v užším pojetí), fáze procesu učení, křivka učení, klasifikace druhů učení – učení podmiňováním, senzomotorické učení, verbální učení, pojmové učení, řešení problémů. Činitelé ovlivňující průběh a výsledky učení (činitelé související s učícím se jedincem, se situací, v níž učení probíhá, s učivem, s osobností učitele). Metody učení (dílčí, celková, kombinovaná; PQRST, sugestopedie aj.). Doporučení pro žáky a studenty, jak se učit. Předpoklady úspěšného studia. Studijní neúspěchy a jejich řešení. Učební (studijní) styly – vymezení, typologie, diagnostika a ovlivňování studijního stylu. Autoregulace učení. Zákony učení: zákon motivace, zákon zpětné informace (důsledku), zákon opakování (cviku nebo frekvence), zákon transferu.
 • 8. Tvořivost (kreativita) a její rozvíjení ve vyučování. Pojem tvořivosti, faktory tvořivosti, vývoj tvořivosti, etapy tvořivého procesu, úrovně tvořivosti, činitelé a podmínky záměrného rozvíjení tvořivého myšlení žáků, postavení tvořivého žáka v třídním kolektivu. Nadané děti – poznávání a rozvíjení jejich osobnosti.
 • 9. Neprospěch učebních výkonů žáků – neprospívání v užším a v širším smyslu slova, příčiny neprospívání (podmíněné osobností žáka, osobností učitele, školou, rodinou žáka), psychologická charakteristika neprospívajících žáků – typicky a netypicky neprospívající žák, psychologické aspekty při odstraňování neprospěchu žáků.
Literatura
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 704 s. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • HOLEČEK, Václav. Psychologie v učitelské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-3704-1.
 • BENDL, Stanislav, KUCHARSKÁ, Anna (ed.) a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie - skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7290-366-5.
 • PETTY, Geoff. Moderní vyučování. Vyd. 6. Praha: Portál, s. r. o., 2013. 568 s. ISBN 978-262-0367-4.
 • JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA a Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání. Illustrated by Jana Slavíková. Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 528 stran. ISBN 9788027105861. info
 • HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada, 2015. 399 stran. ISBN 9788024746746. info
 • SLAVIN, Robert E. Educational psychology : theory and practice. Pearson new international ed. Harlow: Pearson, 2014. ii, 578. ISBN 9781292020730. info
 • BUCKLER, Scott a Paul CASTLE. Psychology for teachers. Los Angeles: Sage, 2014. xxiv, 363. ISBN 9781446211144. info
 • MINTON, Stephen James. Using psychology in the classroom. 1st pub. Los Angeles: Sage, 2012. xiii, 173. ISBN 9781446201657. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Translated by Karel Balcar. Vyd. 3. Praha: Portál, 2010. 383 s. ISBN 9788073677251. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Tomáš Janík - Milada Rabušicová - Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
 • ČÁP, Jan a Jiří [pedagog] MAREŠ. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X. info
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie [Řezáč, 1998]. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6. info
 • Psychologie výchovy a vyučování. Edited by Jan Čáp. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993. 413 s. ISBN 80-7066-534-3. info
 • DRLÍKOVÁ, Eva. Učitelská psychológia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1992. 374 s. ISBN 8008004339. info
 • ĎURIČ, Ladislav a Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učiteľov [Ďurič, 1977]. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. 592 s. info
Výukové metody
konzultace (16 hodin za semestr), samostudium
Metody hodnocení
zápočet (písemný test - obvykle 20 otázek hodnocených 20 body, k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 14 bodů - tj. 70 %),
předpoklad k zápočtu: zpracování seminární práce na téma Motivace volby k učitelskému povolání (podrobněji viz informace na první hodině konzultace a studijní materiály předmětu DPS001 v IS), odevzdání seminární práce v tištěné i elektronické podobě (do odevzdávárny v IS), termín odevzdání: nejpozději do 22. 11. 2019.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/vzdelavani/doplnujici-pedagogicke-studium-dps/
Pozn.: Na konzultacích bude doplňována příp. další nejnovější základní a rozšiřující literatura.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DPS001