FJ1A001 Jazykový seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/3/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jan Seidl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stéphanie Maria O. Dufond (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 18:00–19:40 K12, Čt 18:00–19:40 G24
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ1A001/01: St 12:00–13:40 G24, S. Dufond
FJ1A001/02: St 8:00–9:40 M22, S. Dufond
Předpoklady
Niveau initial de langue selon CECR: A2/B1 (A1 pour les étudiants du programme "minor")
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na praktickou francouzštinu.
Hlavní cíle: porozumění textům z novin a krátkým nahrávkám z francouzského rozhlasu. Analýza francouzského textu z hlediska tematického, typologického a gramatického.
Pratique de la langue. Développement des compétences orales et écrites (compréhension écrite/orale, production orale/écrite) et grammaire. Réflexion sur son apprentissage.
Výstupy z učení
Student bude schopen porozumět textům z novin a krátkým nahrávkám z francouzského rozhlasu a analyzovat francouzský text z hlediska tematického, typologického a gramatického.
Výstupní jazyková úroveň podle SERR: B1 (A1/A2 pro minor)
Osnova
 • Nácvik základních mluvnických jevů (otázka, zápor, slovesné časy, vyjádření podmínky, subjonctivy apod.). Cvičení zaměřená na uvedené gramatické jevy. Lexikální cvičení na rozšiřování slovní zásoby. Základní orientace ve francouzsky psaném textu a jeho shrnutí. Práce s texty z francouzského tisku. Situační bloky orientované na mluvní akty v běžných životních situacích. Poslechová cvičení (ELF).
 • Během přednášek budou rovněž podrobně probrána tato témata francouzské gramatiky a lingvistiky:
 • 1) Otázka zjišťovací a doplňovací
 • 2) Zápor
 • 3) Použití členu
 • 4) Osobní zájmena
 • 5) Vztažná zájmena
 • 6) Přivlastňovací zájmena
 • 7) Vyjádření minulého času
 • 8) Vyjádření slovesného vidu
 • 9) Konjunktiv
 • 10) Příčestí přítomné a přechodník přítomný
 • LEXIKÁLNÍ A MORFOLOGICKÁ ČÁST: cvičení na lexikální transformace (derivace, kompozice) a na nahrazování (nahradit synonymem, opisem), překladová cvičení z češtiny do francouzštiny a naopak. FONETICKÁ ČÁST: vysvětlení hlavní pravidel a zásad francouzské fonetiky a ortoepie a jejich nacvičování na praktických cvičení. (PARTIE LEXICALE ET MORPHOLOGIQUE: exercices de transformation lexicale (dérivation, composition), de substitution (remplacer par un synonyme, une périphrase) et de traduction du français au tcheque et du tcheque au français. PARTIE PHONÉTIQUE: explication des règles fondamentales de l'orthoépie française et leur entraînement grâce à des exercices pratiques.)
 • V seminářích budou probírány čtyři základní jazykové dovednosti (porozumění mluvenému, mluvení, porozumění psanému, psaní), slovní zásoby a gramatiky (slovesné konstrukce a logické spojovací výrazy). Témata: volný čas, počasí, studium, práce
 • En TD, Développement des quatre compétences (compréhension orale, production orale, compréhension écrite, production écrite), du vocabulaire et de la grammaire (les constructions des verbes + les connecteurs logiques Thèmes : les loisirs, la météo, les études, le travail
Literatura
  povinná literatura
 • TIONOVÁ, Alena. Francouzština pro pokročilé. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 375 s. ISBN 8004226191. info
  doporučená literatura
 • LOISEAU Yves, GLAUD Ludivine, MERLET Elise, Grammaire essentielle du français,niveau B1, collection 100% FLE, Didier,2015
 • GOLIOT-LETE Anne, MIQUEL Claire, Vocabulaire progressif du français, niveau intermédiaire, CLE international.
  neurčeno
 • DUPLEIX Dorothée, COCTON Marie-Noëlle, RIPAUD Delphine..., Saison 3, Didier, 2015
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky (zejména problémy gramatiky) a cvičení. V rámci cvičení bude jednak probíhat A) nácvik gramatických jevů probíraných při přednášce včetně překladových cvičení a B) nácvik základní orientace ve francouzsky psaném textu.
Metody hodnocení
POŽADAVKY PRO ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU: a) aktivní účast na semináři, tj.: minimálně 80 % prezence (20 % nepřítomnost nemusí být doložena platnou omluvenkou) b) 100 % plnění všech požadavků na domácí přípravu - domácích úkolů. c) Úspěšné absolvování (alespoň dosažení 60 % bodů) zápočtového testu ve zkouškovém období, popř. průběžného/cvičného testu během semestru. Průběžný test (cca v polovině semestru): Po probrání lekcí 1-5 + první poloviny nepravidelných sloves (viz seznam Verbes irréguliers v ELFu) Zápočtový test (ve zkouškovém období): Učivo lekcí 1-10 + všechna nepravidelná slovesa (viz seznam Verbes irréguliers v ELFu) d) Absolvování ústního pohovoru o četbě (ve zkouškovém období), při němž bude kladen důraz zejména na zvládnutí slovní zásoby z 50 stran textu (popř. i více, seznam však musí obsahovat minimálně 500 lexikálních jednotek) a schopnosti daný literární text v tomto rozsahu číst a překládat. TD : Contrôle continu (50% de la note) : contrôles (vocabulaire, compréhension orale, grammaire, production écrite) + devoirs à rendre à la date demandée Participation à trois séances de tutorat obligatoire + remettre un rapport de tutoré à la date demandée
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Informace učitele
Poznámky ohledně bodu 3) požadavků pro získání zápočtu: Lze si vybrat jakýkoli francouzsky psaný literární text v próze kromě titulů: Antoine de Saint-Exupéry: Malý Princ a Albert Camus: L'Étranger, René Goscinny : Le petit Nicolas, et les éditions bilingues. Poslechy, cvičné gramatické testy, slovníčky k lexikálním cvičením a další materiály (seznam nepravidelných sloves k testu) jsou v ELFu. Předmět je součástí zkoušky konané v jarním semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/FJ1A001