FJ1A001 Jazykový seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/3/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Jan Seidl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stéphanie Maria O. Dufond (cvičící)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Niveau initial de langue selon CECR: A2/B1 (A1 pour les étudiants du programme "minor")
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na praktickou francouzštinu.
Hlavní cíle: porozumění textům z novin a krátkým nahrávkám z francouzského rozhlasu. Analýza francouzského textu z hlediska tematického, typologického a gramatického.
Pratique de la langue. Développement des compétences orales et écrites (compréhension écrite/orale, production orale/écrite) et grammaire.
Výstupy z učení
Student bude schopen porozumět textům z novin a krátkým nahrávkám z francouzského rozhlasu a analyzovat francouzský text z hlediska tematického, typologického a gramatického.
Výstupní jazyková úroveň podle SERR: B1 (A1/A2 pro minor)
Osnova
 • Nácvik základních mluvnických jevů (otázka, zápor, slovesné časy, vyjádření podmínky, subjonctivy apod.). Cvičení zaměřená na uvedené gramatické jevy. Lexikální cvičení na rozšiřování slovní zásoby. Základní orientace ve francouzsky psaném textu a jeho shrnutí. Práce s texty z francouzského tisku. Situační bloky orientované na mluvní akty v běžných životních situacích. Poslechová cvičení (ELF).
 • Během přednášek budou rovněž podrobně probrána tato témata francouzské gramatiky a lingvistiky:
 • 1) Otázka zjišťovací a doplňovací
 • 2) Zápor
 • 3) Použití členu
 • 4) Osobní zájmena
 • 5) Vztažná zájmena
 • 6) Přivlastňovací zájmena
 • 7) Vyjádření minulého času
 • 8) Vyjádření slovesného vidu
 • 9) Konjunktiv
 • 10) Příčestí přítomné a přechodník přítomný
 • LEXIKÁLNÍ A MORFOLOGICKÁ ČÁST: cvičení na lexikální transformace (derivace, kompozice) a na nahrazování (nahradit synonymem, opisem), překladová cvičení z češtiny do francouzštiny a naopak. FONETICKÁ ČÁST: vysvětlení hlavní pravidel a zásad francouzské fonetiky a ortoepie a jejich nacvičování na praktických cvičení. (PARTIE LEXICALE ET MORPHOLOGIQUE: exercices de transformation lexicale (dérivation, composition), de substitution (remplacer par un synonyme, une périphrase) et de traduction du français au tcheque et du tcheque au français. PARTIE PHONÉTIQUE: explication des règles fondamentales de l'orthoépie française et leur entraînement grâce à des exercices pratiques.)
 • V seminářích budou probírány čtyři základní jazykové dovednosti (porozumění mluvenému, mluvení, porozumění psanému, psaní), slovní zásoby a gramatiky (slovesné konstrukce a logické spojovací výrazy). Témata: volný čas, počasí, studium, práce
 • En TD, Développement des quatre compétences (compréhension orale, production orale, compréhension écrite, production écrite), du vocabulaire (différents thèmes) et de la grammaire (les constructions des verbes + les connecteurs logiques
Literatura
  povinná literatura
 • TIONOVÁ, Alena. Francouzština pro pokročilé. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 375 s. ISBN 8004226191. info
  doporučená literatura
 • GOLIOT-LETE Anne, MIQUEL Claire, Vocabulaire progressif du français, niveau intermédiaire, CLE international.
 • LOISEAU Yves, GLAUD Ludivine, MERLET Elise, Grammaire essentielle du français,niveau B1, collection 100% FLE, Didier,2015
  neurčeno
 • DUPLEIX Dorothée, COCTON Marie-Noëlle, RIPAUD Delphine..., Saison 3, Didier, 2015
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky (zejména problémy gramatiky) a cvičení. V rámci cvičení bude jednak probíhat A) nácvik gramatických jevů probíraných při přednášce včetně překladových cvičení a B) nácvik základní orientace ve francouzsky psaném textu.
Metody hodnocení
POŽADAVKY PRO ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU: a) aktivní účast na semináři, tj.: minimálně 80 % prezence (20 % nepřítomnost nemusí být doložena platnou omluvenkou) b) 100 % plnění všech požadavků na domácí přípravu - domácích úkolů. c) Úspěšné absolvování (alespoň dosažení 60 % bodů) zápočtového testu ve zkouškovém období, popř. průběžného/cvičného testu během semestru. Průběžný test (cca v polovině semestru): Po probrání lekcí 1-5 + první poloviny nepravidelných sloves (viz seznam Verbes irréguliers v ELFu) Zápočtový test (ve zkouškovém období): Učivo lekcí 1-10 + všechna nepravidelná slovesa (viz seznam Verbes irréguliers v ELFu) d) Absolvování ústního pohovoru o četbě (ve zkouškovém období), při němž bude kladen důraz zejména na zvládnutí slovní zásoby ze 100 stran textu (popř. i více, seznam však musí obsahovat minimálně 500 lexikálních jednotek) a schopnosti daný literární text v tomto rozsahu číst a překládat. TD : Examen (50% de la note) : examen final (vocabulaire, compréhension orale, grammaire, production écrite) + devoirs à rendre à la date demandée
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Informace učitele
Poznámky ohledně bodu 3) požadavků pro získání zápočtu: Lze si vybrat jakýkoli francouzsky psaný literární text v próze kromě titulů: Antoine de Saint-Exupéry: Malý Princ a Albert Camus: L'Étranger, René Goscinny : Le petit Nicolas, et les éditions bilingues. Poslechy, cvičné gramatické testy, slovníčky k lexikálním cvičením a další materiály (seznam nepravidelných sloves k testu) jsou v ELFu. Předmět je součástí zkoušky konané v jarním semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.