FJ1A031 Francouzská fonetika a fonologie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní kurzu Francouzská fonetika a fonologie bude fonetika a fonologie francouzštiny. Cílem bude zprostředkovat souvislý výklad o těchto disciplínách a o základních principech ortoepie. Student by měl být schopen definovat základní fonetické a fonologické pojmy. V rámci analýzy konkrétních textů a cvičení tyto pojmy aplikovat a vyvozovat z pozorovaných jevů patřičné závěry pro jazykový systém francouzštiny ve vztahu k češtině. Na konci tohoto kurzu bude student schopen odvodit a vysvětlit zákonitosti základních fonetických a fonologických jevů a označit odchylky od spisovné normy výslovnosti a bude schopen odvozovat vztahy mezi grafémy a fonémy.
Výstupy z učení
- Pochopení základních principů fungování francouzské výslovnosti. - Schopnost aplikovat tyto principy na vlastní fr. výslovnost.
Osnova
  • Základní pojmy: hláska, foném, asimilace, neutralizace, alofon, atd. (viz dril v ISu). Diktáty, fonetická korektivní cvičení, poslech mluvené francouzštiny.
Literatura
  • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 5e éd. Paris: PUF, 2014. xliii, 110. ISBN 9782130627562. info
  • BARTOŠ, Jozef, DUCHÁČEK, Otto. Grammaire du français contemporain, 1976.
  • HENDRICH, Josef, Otomar RADINA a Jaromír TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. 2., upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 700 s. ISBN 8004262120. info
  • OHNESORG, Karel. Fonetika francouzštiny (Přít.) : Úvod do obecné fonetiky a fonologie ; Fonetika francouzštiny. info
  • Fonetika francouzštiny (Variant.) : Úvod do obecné fonetiky a fonologie : fonetika francouzštiny. info
  • DOHALSKÁ, Marie a Oľga SCHULZOVÁ. Fonetika francouzštiny. Vyd. 3., rozš. Praha: Karolinum, 2008. 236 s. ISBN 9788024614717. info
  • FENCLOVÁ, Marie. Fonetika francouzštiny jako lingvodidaktický problém. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. 108 s. ISBN 8072901265. info
  • GREVISSE, Maurice. Le bon usage : grammaire francaise. Paris: Duculot, 1991. 1768 s. ISBN 2-8011-0588-0. info
Výukové metody
Přednáška: výklad a definice základních pojmů a jejich exemplifikace na konkrétních textech (nahrávkách) z různých typů textů a jazykových registrů. Seminář: Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech (nahrávkách). Formou prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti s prací s konkrétním textem.
Metody hodnocení
Zkouška - písemná - teoretický test. Podmínkou připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování diktátu a četby. Účast na semináři je povinná (80%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.