HIB050n Historie a filosofie dějin: sousedé nebo nepřátelé?

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 L21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/25, pouze zareg.: 2/25
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíl kurzu je orientace v důležitých pojmech historiografie a filosofie dějin od starověku až po současnost. Studenti si mají osvojit znalost terminologie, historických škol a nejvýznamnějších osobností světové historiografie a filosofie dějin.
Výstupy z učení
Studenti mají ovládnout vývoj vztahů mezi dějepisectvím a filosofií dějin od osvícenství do současnosti,
kritickou analýzu historiografických textů,
znalost základních autorů a děl,
znalost soudobých metodologických a konceptuálních otázek.
Osnova
 • 1. Úvod (pojmy, koncepty)
 • 2. Starověk: Hésiodos a Platón
 • 3. Středověk: sv. Augustin, Oto z Freisingu, sv. Tomáš Akvinský
 • 4. Raný novověk: Jean Bodin, Hugo Grotius
 • 5. Osvícenství: Giambattista Vico, Voltaire
 • 6. 19. století: J. G. Herder, G. W. F. Hegel, K. Marx
 • 7. 20. století: O. Spengler, A. Toynbee, F. Fukuyama
 • 8. Bída historicismu: K. R. Popper
Literatura
  povinná literatura
 • MAREK, Jaroslav. O historismu a dějepisectví. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 254 s. ISBN 8020002847. info
  doporučená literatura
 • DEMANDT, Alexander. Philosophie der Geschichte : von der Antike zur Gegenwart. Köln: Böhlau, 2011. 438 s. ISBN 9783412207571. info
 • PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. 3., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2007. 135 s. ISBN 9788072982752. info
 • HORYNA, Břetislav. Idea Evropy : pohledy do filosofie dějin. Vyd. 1. Praha: Argo, 2001. 212 s. ISBN 8072032992. info
Výukové metody
Přednášky s analýzou textu a diskusemi.
Metody hodnocení
Písemná práce, esej
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/HIB050n