HIB061n Zemský parlamentarismus a jeho reprezentace, 1848 - 1918

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 C11
Předpoklady
absolvování bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář seznámí studenty s počátky a vývojem moderních zemských sněmů v habsburské monarchii a významem moderního zemského parlamentarismu pro rozvoj občanské společnosti v letech 1848-1918.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- charakterizovat rozdíly mezi stavovskými sněmy a volenými zemskými sněmy;
- vysvětlit příčiny vzniku moderního zemského parlamentarismu v habsburské monarchii v r. 1848 a letech 1861-1914;
- charakterizovat volební právo a jednací řád moravského zemských sněmů;
- analyzovat souvislost mezi vývojem zemského parlamentarismu a sociální a národním vývojem společnosti;
- vysvětit roli šlechty na zemských sněmech;
- analyzovat volební reformu moravského zemského sněmu z r. 1905;
Osnova
 • • stavovské sněmy a moderní zemské sněmy;
 • • zemské sněmy roku 1848;
 • • počátky moderního parlamentarismu v habsburské monarchii v r. 1848 a v letech 1861-1861;
 • • volební systém a jednací řád zemských sněmů;
 • • národnostní otázky na moravského zemského sněmu;
 • • socioprofesní složení moravského zemského sněmu;
 • • role šlechty na zemských sněmech;
 • • volební reforma moravského zemského sněmu z r. 1905;
 • • průběh jednání moravského zemského sněmu v jednotlivých obdobích;
 • • otázka volebního práva žen;
Literatura
  povinná literatura
 • SKOPALÍK, František: Zemský sněm Markrabství moravského od r. 1861 až do konce r. 1885. Jubilejní spis k jeho 25letému trvání. Brno 1886.
 • MAREK, Pavel: K moravským smiřovačkám z let 1898-1905. ČMM 111, 1992, s. 75-92.
 • DVOŘÁK, Jindřich: Moravské sněmování roku 1848-49. Telč 1899.
 • MALÍŘ, Jiří: Zemský sněm na Moravě v letech 1861-1918. In: Malíř, Jiří a kol.: Biografický slovník poslanců Moravského zemského sněmu. Brno 2012, s. 11-55.
 • MALÍŘ, Jiří. Moravian Diet and the political Elites in Moravia 1848-1918. In Pál, Judit; Popovici, Vlad (eds.). Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848–1918). 1. vyd. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang Edition, 2014. s. 101-128, 28 s. ISBN 978-3-631-64939-8. info
 • MALÍŘ, Jiří. Historická šlechta a občanská politika: poslanci konzervativní šlechty zvolení na Moravě mimo velkostatkářskou kurii. In JUDr. Václav Kounic a jeho doba. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. s. 183-222, 42 s. Země a kultura ve střední Evropě 12. ISBN 978-80-86488-61-5. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. 387 s. Země a kultura 3. ISBN 80-86488-36-5. info
 • MALÍŘ, Jiří. Der mährische Landtag. In Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Bd. VII: Verfassung und Parlamentarismus, 2. Teilband: Die regionalen Repräsentativköperschaften. Hrsg. v. P. Urbanitsch u. H, Rumpler. 1. vyd. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000. s. 2057-2103, 47 s. ISBN 3-7001-2871-1. info
 • MALÍŘ, Jiří. Zemské sněmy na Moravě r. 1848 a říšský sněm: počátky moderní politické kultury. In Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě - Der Reichstag von Kremsier 1848-1849 und die Tradition des Parlamentarismus in Mitteleuropa. 1. vyd. Kroměříž: Město Kroměříž, 1998. s. 145-158, 14 s. info
 • MALÍŘ, Jiří. Od spolků k moderním politickým stranám : vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. 373 s. ISBN 80-210-1273-0. info
 • MALÍŘ, Jiří. Das deutsche und das tschechische Bürgertum in Mähren und seine Landtagsvertretung. In Spojující a rozdělující na hranici - Verbindendes und Trenendes an der Grenze. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1993. s. 97-106, 10 s. Opera Historica 2. ISBN 80-7040-040-4. info
 • BOBÍKOVÁ, Lenka a Jiří ŠOUŠA. Parlament : kolbiště národů a národností : (z rakouského parlamentu 1861-1914). Vyd. 1. Praha: H & H, 1992. 43 s. ISBN 8085467216. info
  doporučená literatura
 • MEZNÍK, Antonín: Poslední zasedání stavovského sněmu na Moravě r. 1848. Praha 1877.
 • LUFT, Robert 1987: Die Mittelpartei des mährischen Großgrundbesitzes 1879-1918. Zur Problematik des Ausgleichs in Mähren und Böhmen. In: Seibt, Ferdinand (ed.): Chance der Verständigung. Absichten und Ansätze zu übernationaler Zusammenarbeit in den böhmi
 • MALÍŘ, Jiří, Petr BĚLÍK, Lukáš FASORA, Markéta MALÁ, Martin MARKEL, Martin RÁJA, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ a Jan DVOŘÁK. Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 887 s. ISBN 978-80-7325-272-4. URL info
 • MALÍŘ, Jiří. Mähren und die Frage der Einführung des allgemeinen Wahlrechts (1848-1907). In Simon, Thomas u.an.: Hundert Jahre allgemeines und gleiches Wahlrecht in Österreich. Modernes Wahlrecht unter den Bedingungen eines Vielvölkerstaates. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010. s. 255-285, 31 s. Rechtshistorische Reihe, Bd. 400. ISBN 978-3-631-57250-4. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2008. 427 s. Země a kultura ve střední Evropě 9. ISBN 978-80-86488-50-9. info
 • MALÍŘ, Jiří. Die Parteien in Mähren und Schlesien und ihre Vereine. In Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. 1. Teilband: Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation. Hrsg. von Helmut RUMPLER und Peter URBANITSCH. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006. s. 705-803, 98 s. Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII. ISBN 3-7001-3540-8. info
 • Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918. Edited by Karel Malý - Ladislav Soukup. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 1001 s. ISBN 8024612097. info
 • MALÍŘ, Jiří. Die Teilnahme von Frauen an den Ergänzungswahlen in den mährischen Landtag 1865. In Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof.PhDr. Janu Havránkovi, CSc. Festschrift in memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek,CSc. K vydání připravili Michal Svatoš - Luboš Velek - Alice Velková za spolupráce W.D. Godseye, Jr. a R. Melvilla. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. s. 419-431, 13 s. ISBN 80-246-0753-0. info
 • MALÍŘ, Jiří a Pavel a kol. MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. sv. I-II. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. 1826 s. ISBN 80-7239-180-1. info
 • MALÍŘ, Jiří. Národnostní klíč z r. 1914 v zemských hospodářských a finančních záležitostech - cesta k "druhému moravskému paktu"? In Milý Bore...! Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. K vydání připravili Tomáš Dvořák, Radomír Vlček a Libor Vykoupil. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2003. s. 137-145., 9 s. ISBN 80-86488-12-8. info
 • BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 180 s. Monografie, svazek č. 9. ISBN 80-210-3307-X. info
 • HYE, Hans Peter. Das politische System in der Habsburgermonarchie : Konstitutionalismus, Parlamentarismus und politische Partizipation. Praha: Karolinum, 1998. 260 s. ISBN 807184480X. info
 • MALÍŘ, Jiří. Der Mährische Ausgleich als Vorbild fuer die Lösung der Nationalitätenfragen? In Winkelbauer, Thomas (ed.): Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. 1. vyd. Horn-Waindhofen an der Thaya: Waldviertel Heimatbund, 1993. s. 337-346, 10 s. Schriftenreihe des Waldvierter Heimatbundes 36. ISBN 3-900708-10-X. info
 • MALÍŘ, Jiří. Zur Problematik der tschechischen bürgerlichen Vertretung im mährischen Landtag in den Jahren 1861-1913. In Bruckmüller, Ernst - Döcker, Ulrike - Stekl, Hannes – Urbanitsch, Peter (eds.): Bürgertum in der Habsburgermonarchie. 1. vyd. Wien-Köln: Böhlau Verlag, 1990. s. 223-241, 18 s. Bürgertum in der Habsburgermonarchie 1. ISBN 3-205-05368-0. info
Výukové metody
Seminář - referáty, diskuse, rozbor pramenů, seminární práce
Metody hodnocení
Zápočet na základě splnění požadavků vyučujícího: referát, diskuse v semináři, seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HIB061n