HIDA10 Disertační práce

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (cvičící)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V disertační práci student předkládá výsledky výzkumu, ke kterým dospěl v průběhu svého studia. Disertační práce musí obsahovat výsledky doktorandova původního výzkumu, včetně již publikovaných výstupů nebo výstupů přijatých k uveřejnění. Práce musí doložit schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje případně k autonomní teoretické a tvůrčí činnosti. Svým charakterem disertační práce plně doloží jak hluboké znalosti z oblasti specializace podle tématu disertace, tak orientaci v širším dějinném kontextu. Práce musí být k obhajobě předložena v českém, či slovenském jazyce, přípustné je rovněž předkládání disertačních prací v některém ze světových jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština), a to po dohodě se školitelem a po projednání oborovou radou. Text disertace musí být po gramatické a slohové stránce na vynikající úrovni.
Výstupy z učení
V závěru kurzu bude doktorand schopen připravit do tisku odborný text monografické povahy.
Osnova
  • 1. Doktorská práce má prokázat schopnost samostatné vědecké práce, musí obsahovat původní vědecké myšlenky. Předkládá se ve dvou vyhotoveních pro oponenty a jedenkrát v elektronické verzi buď jako uveřejněná monografie, nebo jako autorský rukopis.
  • 2. Titulní strana rukopisu disertační práce obsahuje název univerzity, fakulty, Historického ústavu, studijní obor (historie), název práce, jméno autora, jméno školitele a rok zpracování. Závaznou součástí disertační práce je prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis pramenů a literatury.
  • 3. Na základě návrhu oborové rady jmenuje děkan dva oponenty práce. Pokud se oponenti ve svých závěrech neshodnou, stanoví děkan třetího oponenta, jehož stanovisko je rozhodující.
  • 4. Pokud je práce dvěma oponenty doporučena k obhajobě, stanoví předseda oborové rady termín obhajoby.
  • 5. Obhajoba je veřejná, o výsledku jedná komise na neveřejném zasedání a rozhoduje tajným hlasováním.
  • 6. Výsledek obhajoby se hodnotí obhájil nebo neobhájil.
Literatura
  • Vzhledem k povaze předmětu se studijní literatura nezadává.
Výukové metody
Individuální vědecká práce, průběžné konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je odevzdání disertační práce o rozsahu nejméně 270 000 znaků. Disertační práce musí obsahovat výsledky doktorandova výzkumu, včetně již publikovaných výstupů nebo výstupů přijatých k uveřejnění. Práce musí doložit schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu, případně k autonomní teoretické a tvůrčí činnosti. Text disertace musí být po gramatické a slohové stránce na vynikající úrovni.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/HIDA10