IMKbd001 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je odevzdání bakalářské práce, která je nutnou podmínkou získání vysokoškolského diplomu. Student v ní musí prokázat schopnosti samostatné odborné práce a systematického a metodického myšlení nad aktuálními problémy oboru.
Výstupy z učení
Odevzdání bakalářské diplomové práce.
Student bude schopen formulovat výzkumný problém, navrhnout a použít adekvátní metody jeho řešení na základě aktuálního odborného diskurzu k dosažení vytýčeného cíle bádání.
Osnova
 • 1. Téma práce
 • 2. Sestavení anotace
 • 3. Formulace předmětu zkoumání
 • 4. Zpracování stavu bádání
 • 5. Metodologie
 • 6. Výzkumné cíle
 • 7. Prameny a literatura, další zdroje
Literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
 • Pravidla psaní prací na ÚHV FF MU. Dostupné z: http://music.phil.muni.cz/media/3005217/pravidla.pdf
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403.
Výukové metody
Bakalářská práce je individuálním výstupem semináře k bakalářské diplomové práci.
Metody hodnocení
Odevzdání jedné elektronické a dvou tištěných exemplářů práce a její obhajoba v rámci SZZ.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019.