ISKM35 Informační systémy ve veřejném sektoru

Filozofická fakulta
jaro 2024

Předmět se v období jaro 2024 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D. LL.M. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Před vstupem do předmětu by student měl základní znalosti v rozsahu předmětu ISKB12 Informační systémy a ISKM05 Informační politika a management.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními informačními systémy veřejných institucí a jejich použitím. Po teoretickém ukotvení se zaměříme na přímou práci s vybranými systémy, vyhledávání informací a datovou analýzu využívající data a informace vzniklé v působnosti veřejných institucí. Součástí toho jsou i navazující možnosti pro občany a komerční sféru v ČR. Na konci kurzu bude student schopen analyzovat důvody, možnosti a omezení využití informačních systémů ve veřejném sektoru a zvážit možnosti dalšího vývoje v této oblasti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat vývoj politiky e-governmentu v ČR a v EU a klíčových projektů a shrnout aktuální trendy a výzvy jejich implementace do budoucna;
- zhodnotit výhody a omezení využití informačních systémů ve veřejném sektoru;
- využít informační zdroje vytvářené organizacemi veřejného sektoru pro účely veřejné správy, občanů a komerční sféry v souladu se současnou právní úpravou;
- chápat a používat bezpečnostní principy podporující eGovernment a eKomerci.
Osnova
 • Teoretický a legislativní základ
 • 1. Základní pojmy v problematice informační politiky, veřejné správy a informačních systémů.
 • 2. Historie využití informačních systémů ve veřejné správě v kontextu ČR a EU.
 • 3. Zákony vymezující fungování IS VS se zaměřením na bezpečnost dat (svobodný přístup k informacím, některé služby informační společnosti, ochrana OÚ, elektronický podpis, eID, kybernetická bezpečnost).
 • Využití informačních systémů ve veřejné správě
 • 4. Informační systémy G2G. Datové schránky.
 • 5. Spisová služba. Veřejné zakázky.
 • 6. E-zdravotnictví.
 • Vyhledávání v otevřených informačních zdrojích veřejných institucí
 • 7. eJustice.
 • 8. Informační systémy veřejné správy, občané a aktivní občanství.
 • 9. E-archivnictví a projekty knihoven v oblasti digitalizace kulturního dědictví.
 • Analýza dat z IS VS
 • 10. Informační systémy veřejné správy, komerční sféra a e-komerce.
 • 11. Praktická práce s otevřenými daty na příkladu dat z ČSÚ.
 • 12. Praktická práce s otevřenými daty na příkladu dat z Národního katalogu otevřených dat.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠPAČEK, David. Public management v teorii a praxi. Praha: C. H. Beck, 2016. 376 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-621-0. info
  doporučená literatura
 • MACLENNAN, Alan. Information governance and assurance : reducing risk, promoting policy. 1st pub. London: Facet, 2014. xii, 196. ISBN 9781856049405. info
 • MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v České republice : právní a technologické aspekty. 2. podstatně přeprac. a ro. Praha: Leges, 2012. 464 s. ISBN 9788087576366. info
Výukové metody
Teoretická příprava, odborná diskuse, praktické úkoly v průběhu semestru
Metody hodnocení
V průběhu semestru je vyžadováno plnění dílčích úkolů. Vypracování seminární práce (10 stran).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/ISKM35