JSB100 Srovnávací studium slovanských jazyků

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 B2.33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednášky seznamují posluchače se slavistikou jako vědním oborem, s historicko-srovnávací metodou v jazykovědě a její aplikací na studium slovanských jazyků. Prezentuje se fonetický a fonologický systém praslovanštiny. Dále se sleduje současný stav východoslovanských, západoslovanských a jihoslovanských jazyků. V semináři se studenti seznamují se staroslověnskými texty psanými cyrilicí a procvičují hláskoslovné změny, které proběhly mezi praslovanštinou a současným studovaným slovanským jazykem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen orientovat se v počátečních fázích vývoje slovanských jazyků a v základní charakteristice praslovanštiny a staroslověnštiny co do jejich fonetické a gramatické struktury.
Osnova
  • 1. Jazyk a jazykověda. Slavistika jako vědní obor, významní slavisté. 2. Pravlast Slovanů. Indoevropský a nostratický původ slovanských jazyků, historicko-srovnávací metoda v jazykovědě. 3. Baltoslovanská jazyková jednota. 4. Základní dělení slovanských jazyků. Praslovanské období slovanských jazyků. Fonetický a fonologický systém praslovanštiny. 5. Staroslověnština - první spisovný slovanský jazyk. 6. Východoslovanské jazyky - současný stav. 7. Západoslovanské jazyky - současný stav. 8. Jihoslovanské jazyky - současný stav.
Literatura
  • Pallasová, E.: Texty ke studiu jazyka staroslověnského. Brno 2004.
  • VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny [Večerka, 2002]. 5. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 112 s. ISBN 80-201-2961-7. info
  • LAMPRECHT, Arnošt. Praslovanština. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1987. 196 s. URL info
  • HORÁLEK, Karel. Úvod do studia slovanských jazyků. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955. 487 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava - přednáška, seminář a diskuse.
Metody hodnocení
Znalost probraného učiva je prověřena ústní zkouškou, během níž posluchač prokáže schopnost přečíst úryvek staroslověnského textu psaného cyrilicí, určit vylosovaný slovanský jazyk podle grafické podoby a lokalizovat daný slovanský jazyk na mapě. Dále student zodpoví jednu vylosovanou otázku.
Informace učitele
Před zkouškou je potřeba odevzdat referát na téma po dohodě s vyučujícím a průběžně odevzdávat domácí úkoly.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/JSB100