KJ1A005X Jazykový seminář katalánštiny 5

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/0/4. 13 prezenčních hodin za semestr. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Elena Casas Cortada (přednášející)
Mgr. Jiří Pešek (přednášející)
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Předpoklady
KJ1A004X Seminář 4
Cal tenir un nivell de català del B2 per poder cursar l'assignatura.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
En aquesta assignatura es treballaran els components gramaticals del català propis d’un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència. Això vol dir que es tocaran qüestions relacionades amb la morfologia nominal (qüestions específiques dels substantius variables i invariables, sufixos derivatius, pronoms àtons, formes irregulars dels adjectius), amb els determinants (articles, demostratius, possessius), els quantificadors (indefinits, numerals, quantitatius), amb la flexió verbal (especialment els temps dels subjuntius), l’expressió del temps, les preposicions i locucions prepositives, les conjuncions i locucions conjuntives, i les oracions relatives.
Výstupy z učení
A final de curs l'alumnat ha de poder: - Conèixer i aplicar les normes gramaticals relatius a les qüestions vistes a classe. - Expressar-se adequadament i sense errors gramaticals en català.
Osnova
  • 1. Noms i adjectius 2. Determinants i quantificadors 3. Flexió verbal: revisió general i subjuntiu 4. Adverbis i locucions adverbials: manera, quantitat, lloc i temps 5. Preposicions: àtones, tòniques i locucions prepositives 6. Pronoms febles: combinacions pronominals davant i darrere del verb 7. Oracions relatives (I) 8. Oracions relatives (II) 9. Conjuncions 10. Signes de puntuació
Literatura
  • Gramàtica de la llengua catalana. Primera edició. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2016, xli, 1439. ISBN 9788499653167. info
  • FABRA, Pompeu. Obres completes. Edited by Jordi Mir - Joan Solà - Manuel Pérez Saldanya - Gemma Rigau - Enric. Primera edició. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2009, 1247 stran. ISBN 9788484377481. info
  • Gramàtica del català contemporani. Edited by Gemma Rigau Oliver - Joan Solà. 4a ed. Barcelona: Empúries, 2008, s. 2181-34. ISBN 9788497873123. info
  • Gramàtica del català contemporani. Edited by Gemma Rigau Oliver - Joan Solà. 4a ed. Barcelona: Empúries, 2008, s. 993-217. ISBN 9788497873123. info
  • Gramàtica del català contemporani. Edited by Joan Solà - Gemma Rigau Oliver. 4a ed. Barcelona: Empúries, 2008, xxxviii, 9. ISBN 9788497873123. info
Výukové metody
Classe magistral, exercicis, deures
Metody hodnocení
Examen escrit. Per aprovar caldrà superar més del 70% de l'examen.
Vyučovací jazyk
Katalánština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.