LJMedD01 Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
Individuální konzultace. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJBcZk Bc. státní zkouška || OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Získání náležitého počtu kreditů v magisterském studiu oboru Latina. Zápis magisterského diplomového semináře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Téma magisterské diplomové práce volí student po dohodě s vedoucím učitelem předmětu z oblasti české nebo evropské středolatinské (event. patristické) literatury. Vedoucího práce určí týž učitel. Po ukončení kurzu studenti prokázali svou schopnost realizovat plán výzkumu na určité téma, provádět nezávislý výzkum a prezentovat výsledky v písemné formě odpovídající standardům akademického projevu.
Osnova
  • Osnova je závislá na zvoleném tématu.
  • Obecně: rešerše literatury,
  • pramenná rešerše,
  • zpracování dílčích problémů,
  • formulace jednotlivých kapitol,
  • zpracování poznámek a doprovodného aparátu,
  • seznam literatury a pramenů.
Literatura
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Předmět má formu individuálních konzultací se školitelem podle potřeby.
Metody hodnocení
Zápočet za tento předmět uděluje školitel na základě hodnocení studentova postupu při psaní diplomové práce.
Informace učitele
Viz "Zadání diplomové práce" (fyzický formulář)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.