LJBcZk Státní závěrečná zkouška bakalářská z latinského jazyka a literatury

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
K bakalářské zkoušce z latinského jazyka a literatury se smí přihlásit student, který: a) získal předepsané kredity ze svého oboru;
b) splnil podmínky společného základu studia na Filozofické fakultě;
c) zvládl penzum povinné četby;
d) odevzdal bakalářskou diplomovou práci, resp. předložil bakalářskou oborovou práci z nediplomového oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pro úspěšné složení zkoušky studenti musí prokázat znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia (viz osnova).
Osnova
 • Náplň bakalářské státní závěrečné zkoušky
 • Důkladná znalost latinské normativní mluvnice v rozsahu 1. a 2. dílu gramatiky F. Novotného Základní latinská mluvnice (Praha: 1957 a pozdější vydání); Gramatiky latiny od D. Panhuise (Praha: Academia, 2014); učebnice J. Mikulové Syntax latinských vedlejších vět (Brno: Masarykova univerzita, 2014); skript A. Bartoňka a kol. Latinská syntaktická cvičení (Praha: 1993 a pozdější vydání); znalost latinské stylistiky v rozsahu § 960-1038 (nauka o slohu) 2. svazku F. Novotného Historické mluvnice latinského jazyka (Praha: 1955).
 • Znalost odborné lingvistické terminologie, povšechné znalosti o jazycích antického Středomoří.
 • Důkladná znalost vývojových rysů římské literatury a informovanost o jejích souvislostech s hlavními vývojovými stadii řecké literatury, v rozsahu Dějin řecké literatury od L. Canfory (Praha: 2001) a Dějin Římské literatury od G. B. Conta (Praha: 2003).
 • Úvod do studia latinské filologie podle jednotlivých kapitol kurzu (všeobecná orientace ve vědách o antickém starověku a o jejich místu v komplexu společenských věd, o jejich dílčích disciplínách a vědecké metodologii).
 • Důkladná sečtělost v autorech předepsané povinné četby (Cicero: Tusculanae disputationes; Livius: Ab urbe condita I, XXI.; Vergilius: Aeneis I, II, IV, VI; Bucolica I, IV; Georgica I 1-5, II 458-474).
Literatura
  povinná literatura
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 402 s. ISBN 978-80-210-7039-4. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 498 s. ISBN 978-80-210-7207-7. Digitální knihovna FF MU info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • BARTONĚK, Antonín. Latinská syntaktická cvičení :se slovníkem. Praha: Universita Karlova, 1993. 192 s. ISBN 80-7066-807-5. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (ed., transl.) Luciano Canfora: Dějiny řecké literatury. 2., revidované a doplněné vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2004. 904 s. sine. ISBN 80-86791-10-6. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. sine. ISBN 978-80-86791-57-9. info
 • HOŠEK, Radislav. Úvod do studia latiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. info
 • NOVOTNÝ, František. Historická mluvnice latinského jazyka. Sv. 2, Skladba; Nauka o slohu; Přehled dějin latinského jazyka. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955. 361 s. info
Výukové metody
Zkouška písemná a ústní. Zkouška před komisí.
Metody hodnocení
Hodnocení zkušební komisí.
Informace učitele
Průběh bakalářské státní závěrečné zkoušky
 • Písemná část: překlad latinského textu z povinné četby (Livius a Cicero s latinsko-českým slovníkem) a test z latinské gramatiky (bez slovníku).
 • Ústní část: řecká a římská literatura, překlad autorů povinné četby (Vergilius a Cicero), základní vědomosti o latinské filologii (v rozsahu přednášky Úvod do studia latinské filologie).

 • Zkouška začíná písemnou částí. Neuspěje-li student u písemné části, hodnocení celé zkoušky je F. Písemná a ústní část nejsou oddělenými součástmi zkoušky ve smyslu studijního řádu. Při neúspěchu u některé z nich proto student opakuje celou zkoušku.
  Student má v rámci ústní části zkoušky vyhrazeno 45 minut na přípravu textů se slovníkem. K ústní zkoušce si student přinese seznam přečtených děl antických autorů v překladu i v originále. K ústní zkoušce si studenti přinesou seznam přečtené četby v překladu i originále.
  Termíny závěrečných zkoušek jsou vypisovány na úřední desce Ústavu klasických studií a v IS MU v patřičném předstihu pravidelně třikrát za rok, v červnu, září a lednu.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Poznámka k četnosti výuky: Tento typ předmětu není vyučován.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  Zobrazit další předměty

  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.