KR001 Řecká mluvnice I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/4/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Viktor Zavřel (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Steklá, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 A24, Út 8:00–9:40 C31, Čt 8:00–9:40 A24, kromě Čt 1. 12. ; a Čt 1. 12. 8:00–9:40 D51
Předpoklady
Znalost latinské lingvistické terminologie výhodou, stejně jako dobrá znalost české gramatiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podává podrobný výklad mluvnice klasické řečtiny, tj. attického dialektu v 5.-4. stol. př. n. l. V prvním semestru se studenti seznámí s řeckým písmem a výslovností, s gramatickým systémem a základními jmennými i slovesnými paradigmaty, umožňujícími orientaci v jednoduchých upravených textech. Budou rovněž seznámeni a naučí se pracovat s užitečnými elektronickými zdroji pro práci s řeckými texty (gramatiky, slovníky, databáze textů, papyrologické databáze).
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- mít přehled o gramatickém systému řečtiny;
- reprodukovat gramatická pravidla a paradigmata, která jsou náplní předmětu;
- určovat gramatické kategorie probraných morfologických tvarů;
- aplikovat gramatická pravidla při překladu konkrétních vět a jednodušších textů;
- překládat jednoduché věty do řečtiny;
- analyzovat a překládat základní infinitivní a participiální konstrukce.
Osnova
 • 1. Vymezení pojmu klasické řečtiny, alfabeta.
 • 2. Řecká fonetika a fonologie včetně prozodických jevů (přízvuk, intonace), gramatická struktura řečtiny.
 • 3. Deklinace o-kmenů, indikativ, imperativ a infinitiv prézenta aktiva a mediopasiva.
 • 4. Vazba akuzativu s infinitivem, atributivní a predikativní pozice větného členu.
 • 5. Deklinace a-kmenů, adjektiva I. a II. deklinace, aktivní a mediopasivní imperfektum, ireálná podmínka nedokonavá, nesplnitelné přání nedokonavé, substantivizovaný infinitiv.
 • 6. Doplnění a-kmenové deklinace: maskulina, deponentní slovesa, akuzativ vztahový.
 • 7. Participium prézentu mediopasiva, vazba genitivu absolutního.
 • 8. Nepravidelnosti v augmentu, tvoření adverbií, vazba nominativu s infinitivem, participium spojité.
 • 9. Silný aorist: ind., inf. a impt. akt. a med.; ireálná podmínka dokonavá.
 • 10. Slabý aorist: ind., inf. a impt. akt. a med., vztažné zájmeno.
 • 11. Aktivní a mediopasivní futurum kmenů vokalických a konsonantických ražených, účelová participiální vazba.
 • 12. Osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena, pravidelné stupňování adjektiv a adverbií, vazba akuzativu s participiem.
 • 13. Jmenná deklinace: konsonantické kmeny ražené.
Literatura
  povinná literatura
 • HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972. info
 • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice jazyka řeckého. Ve Vyšehradu 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 288 s. ISBN 8070212837. info
  doporučená literatura
 • LEPAŘ, František. Nehomérovský slovník řeckočeský. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena, 1892. 1181 s. info
 • LIDDELL, H. G. a R. SCOTT. A Greek-English Dictionary. Oxford, 1951. info
  neurčeno
 • BORNEMANN, E. a E. RISCH. Griechische Grammatik. Frankfurt, 1978. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • SMYTH, Herbert Weir. Greek Grammar. Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-36250-0. info
 • VLACHOS, V. P. Ta rimata omala ke anomala tis archeas ellinikis. Gutenber Athina, 1990. info
 • SCHULZ, Jaroslav Gustav. Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů (Přív.) : Řecko-český slovník ; Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů. [S.l.]: [s.n.], 1988. 135 s. info
Výukové metody
Výklad gramatiky, procvičování, četba jednoduchých textů, domácí příprava, nácvik překladu z řečtiny a do řečtiny. Studenti mají k dispozici e-kurz se studijními materiály a dostatečným množstvím testů k procvičování probírané gramatiky.
Metody hodnocení
Během semestru je student povinen plnit domácí úkoly formou testů v e-learningovém kurzu. Zápočet se uděluje na základě úspěšného písemného testu, který sestává z překladu souvislého textu z řečtiny, aktivního překladu jednoduchých vět a slovních spojení do řečtiny, určování a překladu tvarů sloves a substantiv (hranice úspěšnosti 70 %).
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2174
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/KR001