KR001 Řecká mluvnice I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/4/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Viktor Zavřel (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Steklá, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 A24, Út 8:00–9:40 A24, Čt 8:00–9:40 A24, kromě Po 13. 11. až Út 14. 11., kromě Čt 16. 11.
Předpoklady
Znalost latinské lingvistické terminologie výhodou, stejně jako dobrá znalost české gramatiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podává podrobný výklad mluvnice klasické řečtiny, tj. attického dialektu v 5.-4. stol. př. n. l. V prvním semestru se studenti seznámí s řeckým písmem a výslovností, s gramatickým systémem a základními jmennými i slovesnými paradigmaty, umožňujícími orientaci v jednoduchých upravených textech. Budou rovněž seznámeni a naučí se pracovat s užitečnými elektronickými zdroji pro práci s řeckými texty (gramatiky, slovníky, databáze textů, papyrologické databáze).
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- mít přehled o gramatickém systému řečtiny;
- reprodukovat gramatická pravidla a paradigmata, která jsou náplní předmětu;
- určovat gramatické kategorie probraných morfologických tvarů;
- aplikovat gramatická pravidla při překladu konkrétních vět a jednodušších textů;
- překládat jednoduché věty do řečtiny;
- analyzovat a překládat základní infinitivní a participiální konstrukce.
Osnova
 • 1. Vymezení pojmu klasické řečtiny, alfabeta.
 • 2. Řecká fonetika a fonologie včetně prozodických jevů (přízvuk, intonace), gramatická struktura řečtiny.
 • 3. Deklinace o-kmenů, indikativ, imperativ a infinitiv prézenta aktiva a mediopasiva.
 • 4. Vazba akuzativu s infinitivem, atributivní a predikativní pozice větného členu.
 • 5. Deklinace a-kmenů, adjektiva I. a II. deklinace, aktivní a mediopasivní imperfektum, ireálná podmínka nedokonavá, nesplnitelné přání nedokonavé, substantivizovaný infinitiv.
 • 6. Doplnění a-kmenové deklinace: maskulina, deponentní slovesa, akuzativ vztahový.
 • 7. Participium prézentu mediopasiva, vazba genitivu absolutního.
 • 8. Nepravidelnosti v augmentu, tvoření adverbií, vazba nominativu s infinitivem, participium spojité.
 • 9. Silný aorist: ind., inf. a impt. akt. a med.; ireálná podmínka dokonavá.
 • 10. Slabý aorist: ind., inf. a impt. akt. a med., vztažné zájmeno.
 • 11. Aktivní a mediopasivní futurum kmenů vokalických a konsonantických ražených, účelová participiální vazba.
 • 12. Osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena, pravidelné stupňování adjektiv a adverbií, vazba akuzativu s participiem.
 • 13. Jmenná deklinace: konsonantické kmeny ražené.
Literatura
  povinná literatura
 • HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972. info
 • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice jazyka řeckého. Ve Vyšehradu 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 288 s. ISBN 8070212837. info
  doporučená literatura
 • LEPAŘ, František. Nehomérovský slovník řeckočeský. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena, 1892. 1181 s. info
 • LIDDELL, H. G. a R. SCOTT. A Greek-English Dictionary. Oxford, 1951. info
  neurčeno
 • BORNEMANN, E. a E. RISCH. Griechische Grammatik. Frankfurt, 1978. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • SMYTH, Herbert Weir. Greek Grammar. Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-36250-0. info
 • VLACHOS, V. P. Ta rimata omala ke anomala tis archeas ellinikis. Gutenber Athina, 1990. info
 • SCHULZ, Jaroslav Gustav. Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů (Přív.) : Řecko-český slovník ; Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů. [S.l.]: [s.n.], 1988. 135 s. info
Výukové metody
Výklad gramatiky, procvičování, četba jednoduchých textů, domácí příprava, nácvik překladu z řečtiny a do řečtiny. Studenti mají k dispozici e-kurz se studijními materiály a dostatečným množstvím testů k procvičování probírané gramatiky.
Metody hodnocení
Během semestru je student povinen plnit domácí úkoly formou testů v e-learningovém kurzu. Zápočet se uděluje na základě úspěšného písemného testu, který sestává z překladu souvislého textu z řečtiny, aktivního překladu jednoduchých vět a slovních spojení do řečtiny, určování a překladu tvarů sloves a substantiv (hranice úspěšnosti 70 %).
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2174
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/KR001