KR013 Klasická řečtina pro neoborové studenty I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petra Poláková (přednášející)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Steklá, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
KR013/01: St 12:00–13:40 B2.41, kromě St 15. 11., P. Poláková
KR013/02: Čt 10:00–11:40 B2.24, kromě Čt 16. 11., P. Poláková
Předpoklady
! KRBcA13 Klasická řečtina I && ! KLBcA21 Klasická řečtina I && ! LJBcA13 Klasická řečtina I && ! OJ521 Klasická řečtina I && ! MED13 Řečtina MED I && ! REBcA27 Klasická řečtina RE I && ! REBc13 Klasická řečtina RE I && ! NOWANY ( MED13 Řečtina MED I , REBcA27 Klasická řečtina RE I , REBc13 Klasická řečtina RE I , KRBcA13 Klasická řečtina I )
Znalost alfabety, moderní řečtiny či latiny je výhodou, nikoli ale podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět podává výklad normativní mluvnice attického dialektu v klasickém období (5./4. stol. př.n.l.) v míře potřebné k porozumění originálnímu řeckému textu klasického a poklasického období. V prvním semestru se studenti seznámí s řeckým písmem a výslovností, s gramatickým systémem a základními jmennými i slovesnými paradigmaty, umožňujícími orientaci v jednoduchých upravených textech. Budou rovněž seznámeni a naučí se pracovat s užitečnými elektronickými zdroji pro práci s řeckými texty (gramatiky, slovníky, databáze textů, papyrologické databáze).
Výstupy z učení
Na konci kurzu student bude schopen:
- orientovat se v gramatickém systému starořečtiny;
- určovat gramatické kategorie probraných jmenných i slovesných tvarů;
- rozumět základní větné struktuře;
- používat gramatiky a slovníky starořečtiny a s jejich pomocí překládat jednoduché starořecké věty;
- znát databáze řeckých textů a pracovat s nimi.
Osnova
 • 1. Alfabeta, výslovnost řečtiny, diakritická a interpunkční znaménka.
 • 2. Gramatická struktura řečtiny.
 • 3. Skloňování o-kmenové deklinace.
 • 4. Časování sloves samohláskových nestažených a souhláskových v prézentu aktivním.
 • 5. Gramatiky, slovníky, databáze textů a práce s nimi.
 • 6. Vazba akuzativu a nominativu s infinitivem.
 • 7. A- kmenová deklinace (feminina i maskulina).
 • 8. Augment.
 • 9. Imperfektum aktivní.
 • 10. Mediopasivum a pasivum.
 • 11. Participium prézentu mediopasiva, vazba genitivu absolutního.
 • 12. Indikativ prézentu slovesa „být“, tvoření adverbií, předložky.
 • 13. Podmínkové věty reálné a ireálné.
Literatura
  povinná literatura
 • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice jazyka řeckého. Ve Vyšehradu 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 288 s. ISBN 8070212837. info
 • LIDDELL, H. G. a R. SCOTT. A Greek-English Dictionary. Oxford, 1951. info
 • HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972. info
  doporučená literatura
 • LEPAŘ, František. Nehomérovský slovník řeckočeský. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena, 1892. 1181 s. info
 • SMYTH, Herbert Weir. Greek Grammar. Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-36250-0. info
 • BORNEMANN, E. a E. RISCH. Griechische Grammatik. Frankfurt, 1978. info
  neurčeno
 • VLACHOS, V. P. Ta rimata omala ke anomala tis archeas ellinikis. Gutenber Athina, 1990. info
 • SCHULZ, Jaroslav Gustav. Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů (Přív.) : Řecko-český slovník ; Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů. [S.l.]: [s.n.], 1988. 135 s. info
 • FÜRST, Kamil. Cvičebnice jazyka řeckého : pro 5. a 6. třídu gymnasií. 2., nezměněné vyd. V Praze: Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1947. 208 s. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • PAPE, Wilhelm. Dr. W. Pape's Handwörterbuch der griechischen Sprache : in vier Bänden. Edited by Maximilian Sengebusch. 3. Aufl., 6. Abdr. Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn, 1914. 1424 s. info
 • MENGE, H. Repetitorium der griechischen Syntax. Wolfenbüttel, 1914. info
 • PAPE, Wilhelm. Dr. W. Pape's Handwörterbuch der griechischen Sprache : in vier Bänden. Edited by Maximilian Sengebusch. 3. Aufl., 6. Abdr. Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn, 1906. xviii, 154. info
Výukové metody
Přednášky (výklad gramatiky), cvičení (gramatická cvičení, překlady z řečtiny do češtiny), četba jednoduchých upravených textů. Během semestru je student povinen plnit domácí úkoly formou testů v e-learningovém kurzu.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě písemného testu ze znalostí probrané gramatiky (viz sylabus). Test obsahuje překlad krátkého souvislého upraveného řeckého textu, určování gramatických tvarů a komentování syntaktických struktur. Student může používat při testu gramatiku i slovník.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=799
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/KR013