KR002 Řecká mluvnice II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/4/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Viktor Zavřel (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Steklá, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KR001 Řecká mluvnice I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pokračování výkladu normativní mluvnice attického dialektu staré řečtiny. Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit znalosti gramatiky tak, aby student byl schopen orientovat se v originálním řeckém textu. Kromě morfologických jevů se student postupně seznamuje i se základní větnou i pádovou syntaxí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
zpaměti reprodukovat gramatická pravidla a jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
aplikovat gramatická pravidla při překládání vět do řečtiny i češtiny;
popsat gramatickou strukturu věty a rozlišit morfologické a syntaktické prostředky použité ve větě;
zpaměti reprodukovat vybranou slovní zásobu (s důrazem na slovesa);
používat synonymní prostředky pro vyjádření některých gramatických jevů;
rozumět hlavním hláskovým změnám.
Osnova
 • 1. Opakování. Konsonantické kmeny ražené.
 • 2. Deklinace: konsonantické kmeny plynné.
 • 3. Nepravidelné stupňování adjektiv a adverbií, skloňování komparativů, číslovek a zájmen.
 • 4. Vztažná zájmena; slabý aorist a futurum pasivních kmenů vokalických a konsonantických ražených; účinkové věty.
 • 5. Deklinace nt-kmenů; skloňování participií (préz., fut. akt.; aor. akt. a pas.).
 • 6. Pravidla pro kontrahování samohlásek v řečtině: stažené kmeny na -e.
 • 7. Deklinace: s-kmeny.
 • 8. Slovesa: stažené kmeny na -a; konjunktiv v hlavní větě.
 • 9. Konjugace: stažené kmeny na -o; konjunktiv ve vedlejší větě; účelové věty.
 • 10. Deklinace vokalických kmenů.
 • 11. Deklinace: diftongické kmeny.
 • 12. Opakování probrané látky.
Literatura
  povinná literatura
 • HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972. info
 • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice jazyka řeckého. Ve Vyšehradu 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 288 s. ISBN 8070212837. info
 • LEPAŘ, František. Nehomérovský slovník řeckočeský. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena, 1892. 1181 s. info
  doporučená literatura
 • LIDDELL, H. G. a R. SCOTT. A Greek-English Dictionary. Oxford, 1951. info
 • MUCHNOVÁ, Dagmar. Syntax klasické řečtiny. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 183 s. ISBN 8024607603. info
  neurčeno
 • MENGE, H. Repetitorium der griechischen Syntax. Wolfenbüttel, 1914. info
 • BORNEMANN, E. a E. RISCH. Griechische Grammatik. Frankfurt, 1978. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • SCHULZ, Jaroslav Gustav. Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů (Přív.) : Řecko-český slovník ; Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů. [S.l.]: [s.n.], 1988. 135 s. info
 • VLACHOS, V. P. Ta rimata omala ke anomala tis archeas ellinikis. Gutenber Athina, 1990. info
Výukové metody
Výklad gramatiky, gramatická cvičení, četba jednoduchých upravených textů, domácí příprava, nácvik překladu z řečtiny i do řečtiny. Studenti mají k dispozici e-kurz se studijními materiály a dostatečným množstvím testů k procvičování probírané gramatiky.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě úspěšného písemného testu (70 %), který sestává z překladu souvislého textu z řečtiny, aktivního překladu jednoduchých vět a slovních spojení do řečtiny, určování a překladu tvarů sloves a substantiv.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=1634
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.