KR008 Řecký proseminář: Platón

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 D32
Předpoklady
KR002 Řecká mluvnice II
Vyžaduje se základní znalost klasické řečtiny v rozsahu látky probírané v rámci předmětů KR002 Řecká mluvnice II anebo KR016 Klasická řečtina pro neoborové studenty IV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nácvik překladu vybraného řeckého textu za použití znalostí nabytých v kurzech mluvnice klasické řečtiny. Student prakticky aplikuje teoretické vědomosti z oblastí starořecké morfologie a syntaxe a detailním rozborem autentického řeckého textu je dále upevňuje. V kurzu KR008 Řecký proseminář: Platón se čte vybraný text z Platónova díla v rozsahu ca. 50 stran kritické edice.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- stručně popsat Platónovo dílo a jeho životní osudy;
- bezpečně analyzovat vybraný řecký text po jazykové stránce;
- aktivně transformovat vybrané syntaktické konstrukce;
- korektně text přeložit a interpretovat.
Osnova
 • 1. Uvedení do Platónovy filozofické a literární tvroby.
 • 2.-12. Četba a interpretace vybraných kapitol: nácvik adekvátního českého překladu řeckého originálu (rozdíl mezi doslovným překladem a překladem adekvátním, hledání odpovídajících výrazových prostedků v českém jazyce pro jednotlivé řecké konstrukce a vazby), určování gramatických kategorií, určování souřadných a podřadných souvětí, identifikace druhů vedlejších vět a jejich formálních charakterických rysů.
Literatura
  povinná literatura
 • Platonis opera omnia (ed. J. Burnet). Oxford: Clarendon Press 1963 (repr.).
 • Platón: Spisy I-V. Praha: Oikoymenh 2003.
  doporučená literatura
 • Kraut, R. (ed.) (1992). The Cambridge Companion to Plato. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Brisson, L. - Fronterotta, F. (eds.) (2006). Lire Platon. Paris: Presses Universitaires de France.
 • Graeser, A. (2002). Řecká filosofie klasického období: Sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés. Praha: Oikoymenh.
 • Benson, H. H. (ed.) (2006). A Companion to Plato. Malden - Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Brickhouse, T. C. - Smith, N. D. (1994). Plato's Socrates. New York - Oxford: Oxford University Press.
 • Brickhouse, T. C. - Smith, N. D. (2002). The Trial and Execution of Socrates: Sources and Controversies. New York - Oxford: Oxford University Press.
Výukové metody
Studenti jsou povinni připravovat si předem překlad za pomoci slovníku. Při výuce je připravený text překládán a rozebírán zejména z gramatického hlediska.
Metody hodnocení
Předpokladem k absolvování předmětu je aktivní účast studenta v seminářích. Závěrečné hodnocení má podobu ústní zkoušky, v průběhu které student dokládá schopnost překladu a gramatické analýzy vybraného úseku textu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/KR008