KR007 Řecký proseminář: Xenofón

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Viktor Zavřel (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KR002 Řecká mluvnice II
Vyžaduje se základní znalost klasické řečtiny v rozsahu látky probírané v rámci předmětů KR002 Řecká mluvnice II anebo KR016 Klasická řečtina pro neoborové studenty IV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nácvik překladu vybraného řeckého textu za použití znalostí nabytých v kurzech mluvnice klasické řečtiny. Student prakticky aplikuje teoretické vědomosti z oblastí starořecké morfologie a syntaxe a detailním rozborem autentického řeckého textu je dále upevňuje. V kurzu KR007 Řecký proseminář: Xenofón se čte vybraný text z Xenofóntova díla v rozsahu ca. 50 stran kritické edice.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- stručně popsat Xenofontovo dílo a jeho životní osudy;
- bezpečně analyzovat vybraný Xenofontův řecký text po jazykové stránce;
- aktivně transformovat vybrané syntaktické konstrukce;
- korektně text přeložit a interpretovat.
Osnova
 • 1. Uvedení do Xenofóntovy literární tvroby.
 • 2.-12. Četba a interpretace vybraných kapitol: nácvik adekvátního českého překladu řeckého originálu (rozdíl mezi doslovným překladem a překladem adekvátním, hledání odpovídajících výrazových prostedků v českém jazyce pro jednotlivé řecké konstrukce a vazby), určování gramatických kategorií, určování souřadných a podřadných souvětí, identifikace druhů vedlejších vět a jejich formálních charakterických rysů.
Literatura
  povinná literatura
 • Xenophontis opera omnia (ed. E. C. Marchant). Oxford: Clarendon Press 1963-1985.
 • Xenofón: Vzpomínky na Sókrata. Praha: Svoboda 1972.
 • Xenofón: Řecké dějiny. Praha: Svoboda 1982.
 • Xenofón: O Kýrově vychování. Praha: Svoboda 1970.
  doporučená literatura
 • Flower, M. A. (ed.) (2017). The Cambridge Companion to Xenophon. Cambridge: Cambridge University Press.
Výukové metody
Studenti jsou povinni připravovat si předem překlad za pomoci slovníku. Při výuce je připravený text překládán a rozebírán zejména z gramatického hlediska.
Metody hodnocení
Předpokladem k absolvování předmětu je aktivní účast studenta v seminářích. Závěrečné hodnocení má podobu ústní zkoušky, v průběhu které student dokládá schopnost překladu a gramatické analýzy vybraného úseku textu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.