KR003 Řecká mluvnice III

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Viktor Zavřel (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 A24
Předpoklady
KR002 Řecká mluvnice II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a doplnění znalostí normativní mluvnice klasické attičtiny. V oblasti morfologie je probírán zejména optativ, slovesná flexe perfektního kmene tematických sloves, silný aorist a futurum pasivních kmenů a kořenový aorist. V oblasti syntaxe je probírán optativ ve větách hlavních i vedlejších, obsahové propozice oznamovací, žádací a nepřímá řeč. Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen uplatnit probírané gramatické jevy a slovní zásobu z učebnice Lexis při aktivním i pasivním překladu starořeckého textu. Předmět KR003 Řecká mluvnice III je součástí bloku předmětů profilujícího základu pro studijní program Klasický řecký jazyk a literatura, navazuje na kurz KR002 Řecká mluvnice II a pokračuje kurzem KR004 Řecká mluvnice IV.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat jednotlivé deklinační typy attického dialektu klasické řečtiny;
- vysvětlit morfologickou strukturu a funkci optativního způsobu;
- identifikovat a aktivně utvářet perfektum a pasivní aorist vybraných skupin řeckých sloves;
- rozpoznat v řeckém textu vybrané typy vedlejších vět;
- překládat širší okruh řeckých textů díky nové slovní zásobě a nabytým gramatickým poznatkům.
Osnova
 • 1. Opakování.
 • 2. Optativ v hlavní a vedlejší větě; věty přací.
 • 3. Zvratné zájmeno; optativus obliquus; nepřímá řeč.
 • 4. Mediopasivní perfektum kmenů vokalických a konsonantických ražených.
 • 5. Plusquamperfektum.
 • 6. Aktivní perfektum kmenů vokalických a konsonantických ražených.
 • 7. Slovesa eidenai, dedienai, tethnanai.
 • 8. Silný aorist a futurum pasivních kmenů; slovesná adjektiva.
 • 9. Kořenový aorist.
 • 10. Aorist, futurum aktivní a mediální sloves s kmenem plynným.
 • 11. Aorist pasivní a perfektum sloves s kmenem plynným.
 • 12. Opakování.
Literatura
 • Heilmann, W. - Roeske, K. - Rolf, W. (1973). Lexis: Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main - Berlin - München: Moritz Diesterweg.
 • Horáček, F. - Chlup, R. (2012). Učebnice klasické řečtiny. Praha: Academia.
 • Niederle, J. - Niederle, V. - Varcl, L. (1998). Mluvnice jazyka řeckého. Praha: Vyšehrad.
 • Hnátek, J. et al. (1998). Cvičebnice jazyka řeckého. Praha: Vyšehrad.
 • Lepař, F. (2008). Slovník řeckočeský. Praha: Rezek.
 • Smyth, H. W. (1956). Greek Grammar. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Zinsmeister, H. (1990). Griechische Grammatik, Teil I: Griechische Laut- und Formenlehre. Heidelberg: Carl Winter.
 • Lindemann, H. - Färber, H. (2003). Griechische Grammatik, Teil II: Satzlehre, Dialektgrammatik und Metrik. Heidelberg: Carl Winter.
 • Mastronarde, Donald J. (2013). Introduction to Attic Greek. Berkeley - Los Angeles - London: University of California Press.
Výukové metody
Přednášky, četba a cvičení v hodině, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným testem, který ověřuje znalosti studenta z normativní mluvnice attičtiny. Maximální délka trvání testu je 90 minut, k úspěšnému ukončení předmětu je nutná minimálně 70% úspěšnost.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/KR003