KR003 Řecká mluvnice III

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KR002 Řecká mluvnice II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a doplnění znalostí normativní mluvnice klasické attičtiny. V oblasti morfologie je probírán zejména optativ, slovesná flexe perfektního kmene tematických sloves, silný aorist a futurum pasivních kmenů a kořenový aorist. V oblasti syntaxe je probírán optativ ve větách hlavních i vedlejších, obsahové propozice oznamovací, žádací a nepřímá řeč. Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen uplatnit probírané gramatické jevy a slovní zásobu z učebnice Lexis při aktivním i pasivním překladu starořeckého textu. Předmět KR003 Řecká mluvnice III je součástí bloku předmětů profilujícího základu pro studijní program Klasický řecký jazyk a literatura, navazuje na kurz KR002 Řecká mluvnice II a pokračuje kurzem KR004 Řecká mluvnice IV.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat jednotlivé deklinační typy attického dialektu klasické řečtiny;
- vysvětlit morfologickou strukturu a funkci optativního způsobu;
- identifikovat a aktivně utvářet perfektum a pasivní aorist vybraných skupin řeckých sloves;
- rozpoznat v řeckém textu vybrané typy vedlejších vět;
- překládat širší okruh řeckých textů díky nové slovní zásobě a nabytým gramatickým poznatkům.
Osnova
 • 1. Opakování.
 • 2. Optativ v hlavní a vedlejší větě; věty přací.
 • 3. Zvratné zájmeno; optativus obliquus; nepřímá řeč.
 • 4. Mediopasivní perfektum kmenů vokalických a konsonantických ražených.
 • 5. Plusquamperfektum.
 • 6. Aktivní perfektum kmenů vokalických a konsonantických ražených.
 • 7. Slovesa eidenai, dedienai, tethnanai.
 • 8. Silný aorist a futurum pasivních kmenů; slovesná adjektiva.
 • 9. Kořenový aorist.
 • 10. Aorist, futurum aktivní a mediální sloves s kmenem plynným.
 • 11. Aorist pasivní a perfektum sloves s kmenem plynným.
 • 12. Opakování.
Literatura
 • Heilmann, W. - Roeske, K. - Rolf, W. (1973). Lexis: Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main - Berlin - München: Moritz Diesterweg.
 • Horáček, F. - Chlup, R. (2012). Učebnice klasické řečtiny. Praha: Academia.
 • Niederle, J. - Niederle, V. - Varcl, L. (1998). Mluvnice jazyka řeckého. Praha: Vyšehrad.
 • Hnátek, J. et al. (1998). Cvičebnice jazyka řeckého. Praha: Vyšehrad.
 • Lepař, F. (2008). Slovník řeckočeský. Praha: Rezek.
 • Smyth, H. W. (1956). Greek Grammar. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Zinsmeister, H. (1990). Griechische Grammatik, Teil I: Griechische Laut- und Formenlehre. Heidelberg: Carl Winter.
 • Lindemann, H. - Färber, H. (2003). Griechische Grammatik, Teil II: Satzlehre, Dialektgrammatik und Metrik. Heidelberg: Carl Winter.
 • Mastronarde, Donald J. (2013). Introduction to Attic Greek. Berkeley - Los Angeles - London: University of California Press.
Výukové metody
Přednášky, četba a cvičení v hodině, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným testem, který ověřuje znalosti studenta z normativní mluvnice attičtiny. Maximální délka trvání testu je 90 minut, k úspěšnému ukončení předmětu je nutná minimálně 70% úspěšnost.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/KR003