KR004 Řecká mluvnice IV

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Viktor Zavřel (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KR003 Řecká mluvnice III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a doplnění znalostí normativní mluvnice klasické attičtiny. V oblasti morfologie je probírán duál, číslovky a zejména athematická slovesa všech typů. Završuje se kmenová systematika řeckých sloves. V oblasti syntaxe jsou probírány zejména zvláštní typy infinitivních a participiálních konstrukcí a příslovečné věty časové. Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen uplatnit probírané gramatické jevy a slovní zásobu z učebnice Lexis při aktivním i pasivním překladu starořeckého textu. Předmět KR004 Řecká mluvnice IV je součástí bloku předmětů profilujícího základu pro studijní program Klasický řecký jazyk a literatura, navazuje na kurz KR003 Řecká mluvnice III a pokračuje kurzem KR005 Řecká syntax I.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat kompletní morfologický systém attického dialektu klasické řečtiny;
- vysvětlit a používat různé druhy infinitivních a participiálních konstrukcí;
- identifikovat a aktivně utvářet nepravidelná a athematická slovesa;
- rozpoznat v řeckém textu většinu typů vedlejších vět;
- překládat širší okruh řeckých textů díky nové slovní zásobě a nabytým gramatickým poznatkům.
Osnova
 • 1. Opakování.
 • 2. Athematická slovesa: didomi a jeho kompozita.
 • 3. Sloveso didomi: pokračování.
 • 4. Sloveso tithemi a jeho kompozita.
 • 5. Sloveso hiemi a jeho kompozita.
 • 6. Sloveso histemi a jeho kompozita; věty časové.
 • 7. Athematická slovesa časovaná podle histemi; časování dalších athematických sloves.
 • 8. Sloveso eimi (ire).
 • 9. Slovesa zakončená na -n(n)ymi.
 • 10. Participium a infinitiv. Nepřímá řeč.
 • 11. Číslovky.
 • 12. Opakování.
Literatura
 • Heilmann, W. - Roeske, K. - Rolf, W. (1973). Lexis: Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main - Berlin - München: Moritz Diesterweg.
 • Horáček, F. - Chlup, R. (2012). Učebnice klasické řečtiny. Praha: Academia.
 • Niederle, J. - Niederle, V. - Varcl, L. (1998). Mluvnice jazyka řeckého. Praha: Vyšehrad.
 • Hnátek, J. et al. (1998). Cvičebnice jazyka řeckého. Praha: Vyšehrad.
 • Lepař, F. (2008). Slovník řeckočeský. Praha: Rezek.
 • Smyth, H. W. (1956). Greek Grammar. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Zinsmeister, H. (1990). Griechische Grammatik, Teil I: Griechische Laut- und Formenlehre. Heidelberg: Carl Winter.
 • Lindemann, H. - Färber, H. (2003). Griechische Grammatik, Teil II: Satzlehre, Dialektgrammatik und Metrik. Heidelberg: Carl Winter.
 • Mastronarde, Donald J. (2013). Introduction to Attic Greek. Berkeley - Los Angeles - London: University of California Press.
Výukové metody
Přednášky, četba a cvičení v hodině, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným testem, který ověřuje znalosti studenta z normativní mluvnice attičtiny. Maximální délka trvání testu je 90 minut, k úspěšnému ukončení předmětu je nutná minimálně 70% úspěšnost.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.