KR014 Klasická řečtina pro neoborové studenty II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Poláková (přednášející)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Viktor Zavřel (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Steklá, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KR013 Klasická řečtina I
Znalost gramatiky probírané v Klas. řečtině I (o-kmeny, a-kmeny, prézens a imperfektum, akuzativ s infinitivem, genitiv absolutní, podmínkové věty)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Pokračování výkladu normativní mluvnice attického dialektu staré řečtiny. Hlavním cílem kurzu je rozšířit znalost starořecké gramatiky o další morfologické (jmenné i slovesné) a syntaktické kategorie, aby bylo možno přejít ke složitějším textům. Studenti jsou vybízeni a vedeni k tomu, aby používali elektronické pomůcky pro práci s řeckými texty (slovníky, databáze).
Výstupy z učení
Na konci kurzu student:
- pozná aoristní slovesné kmeny a vyhledá ve slovníku základní slovesný tvar;
- rozliší vidovou opozici prézentu a aoristu;
- bude chápat tvoření futura a umět ho překládat do češtiny;
- se bude orientovat v systému zájmen;
- pozná substantivum III. deklinace a najde je ve slovníku;
- bude znát způsob pravidelného stupňování adjektiv;
- se bude orientovat ve slovesných řadách a znát nejfrekventovanější nepravidelná slovesa;
- se slovníkem a gramatickými tabulkami přeloží složitější starořecké texty;
- bude rozumět morfologickým i syntaktickým strukturám a bude je umět adekvátně překládat do češtiny.
Osnova
 • 1. Silný aorist aktivní a mediální.
 • 2. Význam aoristu, podmínka dokonavá.
 • 3. Slabý aorist aktivní a mediální.
 • 4. Tvoření a význam futura.
 • 5. Zájmena osobní, vztažná, ukazovací, přivlastňovací.
 • 6. Stupňování adjektiv.
 • 7. III. deklinace: konsonantické kmeny.
Literatura
  povinná literatura
 • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice jazyka řeckého. Ve Vyšehradu 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 288 s. ISBN 8070212837. info
 • LIDDELL, H. G. a R. SCOTT. A Greek-English Dictionary. Oxford, 1951. info
 • SMYTH, Herbert Weir. Greek Grammar. Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-36250-0. info
  doporučená literatura
 • LEPAŘ, František. Nehomérovský slovník řeckočeský. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena, 1892. 1181 s. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • VLACHOS, V. P. Ta rimata omala ke anomala tis archeas ellinikis. Gutenber Athina, 1990. info
 • SCHULZ, Jaroslav Gustav. Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů (Přív.) : Řecko-český slovník ; Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů. [S.l.]: [s.n.], 1988. 135 s. info
 • HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972. info
  neurčeno
 • BORNEMANN, E. a E. RISCH. Griechische Grammatik. Frankfurt, 1978. info
Výukové metody
Přednášky, procvičování probíraných jevů (gramatická cvičení, určování jmenných a slovesných tvarů), četba upravených řeckých vět a textů.
Metody hodnocení
Ve výuce je žádoucí aktivní účast studenta. Zápočet se uděluje na základě úspěšného písemného testu (70% úspěšnost). Protože stěžejní částí testu je překlad souvislého neznámého upraveného starořeckého textu, je nezbytné, aby se student orientoval i v gramatice prvního semestru. Na text navazují gramatická cvičení: morfologické určování jmenných i slovesných tvarů, rozpoznání probraných syntaktických struktur. Studenti mohou při testu používat gramatické tabulky a slovníky.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=799
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti klasické archeologie a studenti dějin starověku, kteří nepokračují řečtinou III, skládají povinně zkoušku.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.