LJ101 Latinská gramatika I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 A24, St 8:00–9:40 D32
Předpoklady
! LJBcA01 Latinská mluvnice I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Latinská gramatika I je intenzivní kurz latinského jazyka, který má studentům umožnit rychlé proniknutí do nejzákladnějších gramatických jevů. Kurz je určen zejména pro studenty 1. ročníku bakalářského programu Latinský jazyk a literatura a společně s navazujícím kurzem Latinská gramatika II má sloužit také pro dosažení srovnatelné úrovně znalostí v celé skupině studentů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- zpaměti reprodukovat gramatická pravidla a jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
- používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
- aplikovat gramatická pravidla při překladu konkrétních vět a jednodušších textů z latiny nebo při překladu jednoduchých vět do latiny;
- analyzovat jednotlivé věty a na základě analýzy přistupovat k překladu;
- srovnávat podobnosti a odlišnosti jednotlivých forem;
- převádět věty z aktiva do pasiva a naopak a provádět další obdobné operace (užívat synonymní gramatické prostředky atd.);
- s pomocí slovníku porozumět snadným latinským textům.
Osnova
 • Úvod do studia latiny, latinská abeceda, výslovnost a přízvuk. Latinské gramatické kategorie v porovnání s českými.
 • Úvod do deklinace a konjugace, základní morfologické pojmy.
 • Substantiva 1. deklinace, základní předložky.
 • 1. konjugace (ind. préz., impf., fut. I, imp., inf. préz.), překlad latinského pasiva, vyjádření činitele.
 • Substantiva 2. deklinace, adjektiva 1. a 2. deklinace.
 • Sloveso esse a jeho složeniny. Adverbia od adjektiv 1. a 2. deklinace.
 • 2. konjugace (ind. préz., impf., fut. I, imp., inf. préz.).
 • Substantiva 3. deklinace; vazba dvojího akuzativu; zájmena is, ea, id; idem, eadem, idem.
 • 3. a 4. konjugace, smíšená konjugace (typ capio).
 • Deponentní slovesa.
 • Adjektiva 3. deklinace, participium prézentu aktiva a jeho použití.
 • Adverbia 3. deklinace, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena – is, idem, dativ a genitiv přivlastňovací.
 • Vazba dvojího akuzativu. Vazba akuzativu s infinitivem.
 • 4. a 5. deklinace, ukazovací zájmena.
Literatura
  povinná literatura
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 402 s. ISBN 978-80-210-7039-4. Digitální knihovna FF MU info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • PRAŽÁK, Josef, Josef [Dr.] SEDLÁČEK a František [PhDr.] NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník., A - K [SNP, 1975]. Vyd. 18., v SPN 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. viii, 743. info
 • PRAŽÁK, Josef, František [PhDr.] NOVOTNÝ a Josef [Dr.] SEDLÁČEK. Latinsko-český slovník., L - Z [SNP, 1975]. Vyd. 18., v SPN 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 684 s. info
  doporučená literatura
 • PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Translated by Lucie Pultrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 281 s. ISBN 9788020023353. info
 • BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice. Vyd. 3., dopl. Brno: MC nakladatelství, 1997. 63 s. info
  neurčeno
 • Latinsko-český slovník. Edited by Josef Miroslav Pražák - František Novotný - Josef Sedláček. 20. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1999. 1425 s. ISBN 80-85917-51-3. info
 • Oxford English dictionary (Variant.) : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 1, A-M : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 2, N-Z. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:LJ101!
Výukové metody
Přednášky, cvičení, četba jednoduchých textů, domácí příprava, nácvik překladu z latiny a do latiny.
Metody hodnocení
Kolokvium se uděluje za aktivní účast v hodinách, přípravu domácích úkolů a splnění písemných kontrolních testů. V průběhu semestru se bude psát 4-5 testů, účast na nich je povinná. Docházka je povinná, bez omluvy je povoleno 5 absencí.
Podmínky pro udělení kolokvia (je nutné splnit všechny uvedené podmínky):
- Dosažení alespoň 75% úspěšnosti ve všech testech dohromady.
- Dosažení alespoň 75% úspěšnosti v posledním testu.
V případě neúspěchu musí student zvládnout test z celého semestru na 75%.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/LJ101