LJBcA02 Latinská mluvnice II

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 9:10–10:45 A24, St 9:10–10:45 A24
Předpoklady
LJBcA01 Latinská mluvnice I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
zpaměti reprodukovat gramatická pravidla a jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
aplikovat gramatická pravidla při překládání vět do latiny i češtiny;
popsat gramatickou strukturu věty a rozlišit morfologické a syntaktické prostředky použité ve větě;
zpaměti reprodukovat vybranou latinskou slovní zásobu (s důrazem na slovesa);
používat synonymní prostředky pro vyjádření některých gramatických jevů.
Osnova
 • 4. a 5. deklinace, ukazovací zájmena
 • tázací a vztažná zájmena, vztažné věty; záporná zájmena a zájmenná adjektiva
 • Stupňování adjektiv a příslovcí.
 • Konjunktiv všech konjugací a slovesa esse.
 • Konjunktiv imperfekta všech konjugací a slovesa esse.
 • Užití konjunktivu prézentu a imperfekta ve vybraných typech vět (věty s ut / ne, cum historicum, věty podmínkové).
 • Číslovky;
 • Perfektní kmen, indikativ perfekta aktiva.
 • Participium perfekta pasiva, indikativ perfekta pasiva.
 • Participium spojité; ablativ absolutní.
 • Indikativ plusquamperfekta a futura II. aktiva i pasiva a jeho užití ve vedlejších větách.
Literatura
  povinná literatura
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 402 s. ISBN 978-80-210-7039-4. Digitální knihovna FF MU info
 • PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Translated by Lucie Pultrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 281 s. ISBN 9788020023353. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : L - Z. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 684 s. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : A - K. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. VIII, 743. info
  doporučená literatura
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1994. 406 s. ISBN 80-901664-6-6. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1996. 471 s. ISBN 808592711X. info
  neurčeno
 • Latinsko-český slovník. Edited by Josef Miroslav Pražák - František Novotný - Josef Sedláček. 20. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1999. 1425 s. ISBN 80-85917-51-3. info
 • BARTONĚK, Antonín. Latina pro posluchače filozofické fakulty. Vyd. 9. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 339 s. ISBN 8021026766. info
 • GHISELLI, Alfredo a Gabriela CONCIALINI. Il nuovo libro di latino - vol. I. Teoria. V ristampa. Bari: Laterza, 2002. 550 s. ISBN 88-421-0322-5. info
 • QUITT, Zdeněk a Pavel KUCHARSKÝ. Latinská mluvnice [Quitt, 1989]. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 202 s. info
 • Oxford English dictionary (Variant.) : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 1, A-M : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 2, N-Z. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:LJBcA02!
Výukové metody
Přednášky, cvičení, četba jednoduchých textů, domácí příprava, nácvik překladu z latiny a do latiny.
Metody hodnocení
V průběhu semestru se bude psát 4-5 testů, účast na nich je povinná. V půběžných testech student musí:
 • celkově dosáhnout 75% úspěšnosti
 • dosáhnout 75% úspěšnosti v posledním průběžném testu

 • V případě neúspěchu musí zvládnout na 75% opravný test z celého semestru (k dispozici má 2 pokusy).
  Průběžné testy nebo opravný test jsou součástí závěrečné zkoušky.
  Další část zkoušky je ústní. Student při ní prokáže schopnost přeložit bez slovníku text a praktické i teoretické znalosti probrané latinské gramatiky. Student bude mít k dispozici čas na přípravu.

  Podmínkou přístupu k ústní zkoušce je rovněž splnění dvou kontrolních odpovědníků (po 15. a 20. lekci) a dalších 16 odpovědníků z lekcí 12-22.
  Docházka je povinná, bez omluvy je povoleno 5 absencí.
  Navazující předměty
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je povinný pro studenty latinského jazyka a literatury a jednooborové klasické řečtiny.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/LJBcA02