LJBcA01 Latinská mluvnice I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 A24, St 8:00–9:40 A24
Předpoklady
(! LJSPFF Latina přímou metodou I ) && (! KRBcA07 Latinský jazyk I ) && (! ROMIB001 Latina pro romanisty I ) && (! CJV09 Latina I. )&& (! AR1A16 Latina I ) && ! NOWANY ( LJSPFF Latina přímou metodou I , CJV09 Latina I. , KRBcA07 Latinský jazyk I , ROMIB001 Latina pro romanisty I , AR1A16 Latina I ) && FAKULTA ( FF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: zpaměti reprodukovat gramatická pravidla a jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
aplikovat gramatická pravidla při překladu konkrétních vět a jednodušších textů z latiny nebo při překladu jednoduchých vět do latiny;
analyzovat jednotlivé věty a na základě analýzy přistupovat k překladu;
srovnávat podobnosti a odlišnosti jednotlivých forem;
převádět věty z aktiva do pasiva a naopak a provádět další obdobné operace (užívat synonymní gramatické prostředky atd.)
Osnova
 • Úvod do studia latiny, latinská abeceda, výslovnost a přízvuk. Latinské gramatické kategorie v porovnání s českými. Úvod do deklinace a konjugace.
 • Substantiva 1. deklinace, základní předložky
 • 1. konjugace (ind. préz., impf., fut. I, imp., inf. préz.) Překlad latinského pasiva, vyjádření činitele
 • Substantiva 2. deklinace, adjektiva 1. a 2. deklinace.
 • Sloveso esse a jeho složeniny. Adverbia od adjektiv 1. a 2. deklinace.
 • 2. konjugace (ind. préz., impf., fut. I, imp., inf. préz.)
 • Substantiva 3. deklinace; vazba dvojího akuzativu; zájmena is, ea, id; idem, eadem, idem
 • 3. a 4. konjugace, smíšená konjugace (typ capio).
 • Deponentní slovesa.
 • Adjektiva 3. deklinace, participium prézentu aktiva a jeho použití.
 • Adverbia 3. deklinace, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena – is, idem, dativ a genitiv přivlastňovací.
 • Vazba dvojího akuzativu. Vazba akuzativu s infinitivem.
Literatura
  povinná literatura
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 402 s. ISBN 978-80-210-7039-4. Digitální knihovna FF MU info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • PRAŽÁK, Josef Miroslav, Josef SEDLÁČEK a František NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník. [Vyd. 18., Ve Státním peda. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. viii, 743. info
 • PRAŽÁK, Josef Miroslav, Josef SEDLÁČEK a František NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník. Vyd. 18., Ve Státním pedag. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 684 s. info
  doporučená literatura
 • PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Translated by Lucie Pultrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 281 s. ISBN 9788020023353. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1994. 406 s. ISBN 80-901664-6-6. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1996. 471 s. ISBN 808592711X. info
 • BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice. Vyd. 3., dopl. Brno: MC nakladatelství, 1997. 63 s. info
  neurčeno
 • Latinsko-český slovník. Edited by Josef Miroslav Pražák - František Novotný - Josef Sedláček. 20. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1999. 1425 s. ISBN 80-85917-51-3. info
 • QUITT, Zdeněk a Pavel KUCHARSKÝ. Latinská mluvnice. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 202 s. URL info
 • Oxford English dictionary (Variant.) : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 1, A-M : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 2, N-Z. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:LJBcA01!
Výukové metody
Přednášky, cvičení, četba jednoduchých textů, domácí příprava, nácvik překladu z latiny a do latiny.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za aktivní účast v hodinách, splnění kontrolních testů a splnění opakovacích odpovědníků. V průběhu semestru se bude psát 5 až 6 testů, účast na nich je povinná. Docházka je povinná, bez omluvy je povoleno 5 absencí.
Podmínky pro udělení zápočtu (je nutné splnit všechny uvedené podmínky):
 • Dosažení alespoň 75% úspěšnosti ve všech testech dohromady.
 • Dosažení alespoň 75% úspěšnosti v posledním testu.
 • Splnění opakovacích odpovědníků po 5. a 10. lekci alespoň na 75%; splnění dalších alespoň 18 odpovědníků na 75%.
 • V případě neúspěchu musí student zvládnout test z celého semestru na 75%.
  Navazující předměty
  Informace učitele
  Tento předmět je určen primárně pro oborové studenty latiny v prvním ročníku a pro studenty jednooborové klasické řečtiny ve druhém ročníku. Studenti z ostatních oborů musí počítat s větším rozsahem učiva, než jaký je požadován v kurzech latiny pro nelatináře.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je povinný pro studenty latinského jazyka a literatury a jednooborové klasické řečtiny.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/LJBcA01