CJV09 Latina I.

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Irena Zachová (přednášející)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (pomocník)
Garance
PhDr. Irena Zachová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: PhDr. Irena Zachová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJV09/01: St 12:30–14:05 L33, I. Zachová
CJV09/02: Út 10:50–12:25 L32, I. Zachová
Předpoklady
Kurz Latina I. je určen studentům, kteří latinu neměli vůbec, i těm, kteří ji měli na střední škole, event. z ní maturovali. Předběžné znalosti se nežádají.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Cíle předmětu
Graduates of the course Latin I have to acquire a knowledge of grammar and vocabulary from the textbook Latina pro posluchače FF, Units 1-8.
Výstupy z učení
They must be able to translate very easy Latin texts into Czech.
Osnova
  • Za semestr se probere lekce 1-8 skript Latina pro posluchače FF, vyloží se gramatika a udělají všechna cvičení zařazená v lekcích 1-8 i lekce opakovací, event. podle časových možností se bude procvičovat navíc. - Seznámení s předmětem. Informace o programu kursu, požadavky, doporučená literatura. - Základní pravidla latinské výslovnosti - hlásky, délka slabik, přízvuk. Rekonstituovaná výslovnost. - Latinská mluvnická terminologie - jména. - Substantiva, adjektiva a zájmena přivlastňovací I. deklinace a jejich skloňování. - Četba textu s důrazem na osvojení správné výslovnosti. Latinská mluvnická terminologie - slovesa. - Časování sloves 1. konjugace - aktivní tvary indikativu prézenta, imperfekta a futura I., konjunktivu imperfekta, infinitivu a imperativu. - Některé tvary slovesa 'esse'. - Substantiva, adjektiva a přivlastňovací zájmena II. deklinace. Skloňování spojení subst.+ adj. z různých deklinací. Syntax latinských předložek. - Tvoření pasiva 3. osob probraných časů a způsobů sloves 1. konjugace. - Deponentní slovesa. - Aktivní tvary sloves II. konjugace - indikativ prézenta, imperfekta a futura I., konjunktiv imperfekta, infinitiv a imperativ. - Sloveso 'esse' a jeho složeniny. - Opakování. - Substantiva III. deklinace a jejich skloňování. Rod substantiv III. deklinace. Skloňování spojení subst. a adj. různých deklinací. - Vazba dvojího akuzativu. - Ukazovací zájmena 'is', 'ea', 'id' a 'idem', 'eadem', 'idem'. - Slovesa III. a IV. konjugace - časování aktiva probraných časů a způsobů. - Ukazovací zájmeno 'hic', 'haec', 'hoc'. - Adjektiva III. dekl. a jejich skloňování. - Skloňování spojení subst. a adj. různých deklinací. - Participium prézenta aktiva, jeho skloňování a význam. - Zájmena osobní a zájmeno zvratné. - Pasivum sloves I. - IV. konjugace. - Ukazovací zájmena 'ipse', 'ille', 'iste'. - Číslovky základní a řadové a jejich skloňování. - Opakování. - Substantiva IV. a V. deklinace a jejich skloňování. Rod substantiv IV. a V. deklinace. - Skloňování spojení subst. a adj. různých deklinací. - Zájmena tázací a vztažná a jejich skloňování. - Vazba akuzativu s infinitivem. - Zápočtový test. - Literatura: Bartoněk: Latina pro posluchače FF (L. 1-8). Quitt - Kucharský: Latinská mluvnice. Kábrt a kol. : Latinsko-český slovník
Literatura
    povinná literatura
  • BARTONĚK, Antonín. Latina pro posluchače filozofické fakulty [Bartoněk, 1965]. [Praha]: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. info
Výukové metody
vysvětluje se gramatika, jsou zahrnuta cvičení i opakovací lekce
Metody hodnocení
cvičení ukončeno písemným zápočtovým testem z morfologie i syntaxe -identifikace a překlad 10 slovesných tvarů, 10 spojení substantiva a adjektiva/participia/zájmena, překlad 10 latinských vět; požadovaná úspěšnost 60%
Navazující předměty
Informace učitele
Docházka je povinná. Regular attendance is required.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/CJV09