LJ102 Latinská gramatika II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJ101 Latinská gramatika I && (! LJBcA02 Latinská mluvnice II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Latinská gramatika II navazuje na kurz Latinská gramatika I a je zaměřena na zvládnutí další části základní latinské gramatiky, především morfologie a základních syntaktických struktur.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- zpaměti reprodukovat gramatická pravidla a jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
- používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
- aplikovat gramatická pravidla při překládání vět do latiny i češtiny;
- popsat gramatickou strukturu věty a rozlišit morfologické a syntaktické prostředky použité ve větě;
- zpaměti reprodukovat vybranou latinskou slovní zásobu (s důrazem na slovesa);
- používat synonymní prostředky pro vyjádření některých gramatických jevů.
Osnova
 • Tázací a vztažná zájmena, vztažné věty; záporná zájmena a zájmenná adjektiva.
 • Stupňování adjektiv a příslovcí.
 • Konjunktiv prézentu všech konjugací a slovesa esse.
 • Konjunktiv imperfekta všech konjugací a slovesa esse.
 • Užití konjunktivu prézentu a imperfekta ve vybraných typech vět (věty s ut/ne, cum historicum, věty podmínkové).
 • Číslovky;
 • Perfektní kmen, indikativ perfekta aktiva.
 • Participium perfekta pasiva, indikativ perfekta pasiva.
 • Participium spojité; ablativ absolutní.
 • Indikativ plusquamperfekta a futura II. aktiva i pasiva a jeho užití ve vedlejších větách.
 • Participium futura aktiva, opisné časování činné, supinum, genitiv subjektivní a objektivní.
 • Infinitivy perfekta a futura aktiva a pasiva. Užití infinitivů v akuzativu s infinitivem.
 • Přímé otázky. Neurčitá zájmena (neurčitě vztažná, neurčitá).
 • Četba snadných latinských textů, např. autorů jako jsou Eutropius, Hyginus mythographus nebo Cornelius Nepos (výběr autorů a/nebo konkrétních pasáží se může lišit podle znalostí a schopností studentů v dané skupině).
Literatura
  povinná literatura
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 402 s. ISBN 978-80-210-7039-4. Digitální knihovna FF MU info
 • PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Translated by Lucie Pultrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 281 s. ISBN 9788020023353. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : L - Z. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 684 s. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : A - K. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. VIII, 743. info
  doporučená literatura
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1994. 406 s. ISBN 80-901664-6-6. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1996. 471 s. ISBN 808592711X. info
  neurčeno
 • Latinsko-český slovník. Edited by Josef Miroslav Pražák - František Novotný - Josef Sedláček. 20. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1999. 1425 s. ISBN 80-85917-51-3. info
 • Oxford English dictionary (Variant.) : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 1, A-M : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 2, N-Z. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:LJ102!
Výukové metody
Přednášky, cvičení, četba jednoduchých textů, domácí příprava, nácvik překladu z latiny a do latiny.
Metody hodnocení
Kolokvium se uděluje za splnění písemných kontrolních testů. V průběhu semestru se bude psát 4-5 testů, účast na nich je povinná. Docházka je povinná, bez omluvy je povoleno 5 absencí.
Podmínky pro udělení kolokvia (je nutné splnit všechny uvedené podmínky):
- Dosažení alespoň 75% úspěšnosti ve všech testech dohromady.
- Dosažení alespoň 75% úspěšnosti v posledním testu (součástí je rovněž překlad krátkého textu do češtiny).

V případě neúspěchu musí student zvládnout test z celého semestru na 75%.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.