LJ601 Latina pro nelatináře I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. (plus 1 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Karel Dobiáš (přednášející)
Mgr. Zuzana Lukšová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (přednášející)
Mgr. Markéta Macura (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
(! LJ101 Latinská gramatika I ) && (! AR1A16 Latina I ) && (! PV1A15 Latina I ) && ! NOWANY ( LJ101 Latinská gramatika I , AR1A16 Latina I , PV1A15 Latina I ) && ! KRBcA07 Latinský jazyk I
Kurz je určen pro začátečníky, a proto nepředpokládá žádnou znalost latiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 220 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/220, pouze zareg.: 0/220, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/220
Jiné omezení: Nelze získávat kredity za další latiny pro nelatináře, jejichž "obsah je totožný nebo se podstatně překrývá" (studijní řád, čl. 6 odst. 6).
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Latina pro nelatináře I je kurz určený pro neoborové studenty, kteří potřebují latinu pro svůj obor nebo kteří mají o tento jazyk zájem. Latina pro nelatináře se učí ve 4 semestrech (Latina pro nelatináře I-IV), studenti absolvují počet semestrů předepsaný svým studijním plánem. Cílem kurzů je zvládnutí latiny na takové úrovni, aby byli studenti schopni s pomocí slovníku a dalších pomůcek porozumět latinským textům a získali představu o gramatickém systému latiny.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- zpaměti reprodukovat jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
- vysvětlit gramatická pravidla probíraná v rámci kurzu;
- používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
- určovat gramatické kategorie probraných morfologických tvarů;
- překládat do češtiny jednoduché latinské věty;
- popsat gramatickou strukturu věty.
Osnova
 • Úvod do studia latiny, latinská abeceda, výslovnost a přízvuk. Latinské gramatické kategorie v porovnání s českými. Úvod do deklinace a konjugace.
 • Substantiva 1. deklinace, základní předložky.
 • 1. konjugace (ind. préz., impf., fut. I, imp., inf. préz.). Překlad latinského pasiva, vyjádření činitele.
 • Substantiva 2. deklinace, adjektiva 1. a 2. deklinace.
 • Sloveso esse a jeho složeniny. Adverbia od adjektiv 1. a 2. deklinace.
 • 2. konjugace (ind. préz., impf., fut. I, imp., inf. préz.).
 • Substantiva 3. deklinace.
 • 3. a 4. konjugace - ind. préz., impf., fut. I, imp., inf. préz.
 • Deponentní slovesa.
 • Adjektiva 3. deklinace, participium prézentu aktiva a jeho použití.
Literatura
  doporučená literatura
 • BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice : [pomůcka při výuce latiny]. Brno: MC nakladatelství, 1999. 63 s. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: LEDA, 1994. 406 s. ISBN 8090166466. info
 • PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Translated by Lucie Pultrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 281 s. ISBN 9788020023353. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • PRAŽÁK, Josef Miroslav a Josef SEDLÁČEK. Latinsko-český slovník. Edited by František Novotný. Vyd. 20. (reprint šestnáct. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 1999. ix, 1425. ISBN 8085917513. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : A - K. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. VIII, 743. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : L - Z. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 684 s. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:LJ601!
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášky a cvičení (překlady, gramatická cvičení). Vyžaduje se účast na hodinách a domácí příprava.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu (70%), který prověřuje znalosti z 1.-9. lekce učebnice.
Studenti musí dále splnit nejméně 3 úkoly. Ty jsou rozděleny do 3 skupin podle úrovně(lekce 1-3, 4-6 a 7-9). Z každé úrovně si musí vybrat nejméně 1 úkol a v požadovaném termínu ho zpracovat a odevzdat do příslušné odevzdávárny v IS.
Pokud student termín nedodrží, bude muset splnit do konce semestru další úkol z dané úrovně. Bez splnění úkolů se nelze přihlásit k závěrečnému testu.
Navazující předměty
Informace učitele
Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se v podzimním semestru 2020 výuka uskutečňuje mimořádně online.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti v nových studijních programech volí ukončení kolokviem, studenti starých oborů se mohou rozhodnout, zda chtějí snazší nebo obtížnější ukončení.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.