LJ601 Latina pro nelatináře I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jakub Knobloch (přednášející)
Mgr. Petra Poláková (přednášející)
Mgr. Lenka Valasová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
LJ601/01: Út 18:00–19:40 C11, kromě Út 14. 11., J. Knobloch
LJ601/02: St 10:00–11:40 D41, kromě St 15. 11., P. Poláková
LJ601/03: Čt 12:00–13:40 D31, kromě Čt 16. 11., P. Poláková
LJ601/04: Po 16:00–17:40 C11, kromě Po 13. 11., L. Valasová
LJ601/05: Čt 16:00–17:40 B2.34, kromě Čt 16. 11., L. Valasová
LJ601/06: Po 16:00–17:40 B2.41, kromě Po 13. 11., J. Knobloch
Předpoklady
(! LJ101 Latinská gramatika I ) && (! AR1A306 Latina I ) && (! PV1A306 Latina I ) && ! NOWANY ( LJ101 Latinská gramatika I , AR1A306 Latina I , PV1A306 Latina I )
Kurz je určen pro začátečníky, a proto nepředpokládá žádnou znalost latiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 172/180, pouze zareg.: 1/180, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/180
Jiné omezení: Nelze získávat kredity za další latiny pro nelatináře, jejichž "obsah je totožný nebo se podstatně překrývá" (studijní řád, čl. 6 odst. 6).
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Latina pro nelatináře I je kurz určený pro neoborové studenty, kteří potřebují latinu pro svůj obor nebo kteří mají o tento jazyk zájem. Latina pro nelatináře se učí ve 4 semestrech (Latina pro nelatináře I-IV), studenti absolvují počet semestrů předepsaný svým studijním plánem. Cílem kurzů je zvládnutí latiny na takové úrovni, aby byli studenti schopni s pomocí slovníku a dalších pomůcek porozumět latinským textům a získali představu o gramatickém systému latiny.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- zpaměti reprodukovat jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
- vysvětlit gramatická pravidla probíraná v rámci kurzu;
- používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
- určovat gramatické kategorie probraných morfologických tvarů;
- překládat do češtiny jednoduché latinské věty;
- popsat gramatickou strukturu věty.
Osnova
 • Úvod do studia latiny, latinská abeceda, výslovnost a přízvuk. Latinské gramatické kategorie v porovnání s českými. Úvod do deklinace a konjugace.
 • Substantiva 1. deklinace, základní předložky.
 • 1. konjugace (ind. préz., impf., fut. I, imp., inf. préz.). Překlad latinského pasiva, vyjádření činitele.
 • Substantiva 2. deklinace, adjektiva 1. a 2. deklinace.
 • Sloveso esse a jeho složeniny. Adverbia od adjektiv 1. a 2. deklinace.
 • 2. konjugace (ind. préz., impf., fut. I, imp., inf. préz.).
 • Substantiva 3. deklinace.
Literatura
  doporučená literatura
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 402 s. ISBN 978-80-210-7039-4. Digitální knihovna FF MU info
 • BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice : [pomůcka při výuce latiny]. Brno: MC nakladatelství, 1999. 63 s. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: LEDA, 1994. 406 s. ISBN 8090166466. info
 • PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Translated by Lucie Pultrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 281 s. ISBN 9788020023353. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • PRAŽÁK, Josef Miroslav a Josef SEDLÁČEK. Latinsko-český slovník. Edited by František Novotný. Vyd. 20. (reprint šestnáct. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 1999. ix, 1425. ISBN 8085917513. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : A - K. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. VIII, 743. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : L - Z. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 684 s. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:LJ601!
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášky a cvičení (překlady, gramatická cvičení). Vyžaduje se účast na hodinách a domácí příprava.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu (70 %), který prověřuje znalosti z 1.-6. lekce učebnice. Test je bez slovníku a gramatických tabulek.
Pro připuštění k testu musí studenti včas splnit opakovací cvičení z české gramatiky a nejméně dva průběžné úkoly ve formě odpovědníku. Průběžné úkoly jsou rozděleny do dvou úrovní obtížnosti, přičemž z každé z nich si musí student vybrat nejméně jeden a v požadovaném termínu jej splnit.
Pokud student některý termín průběžného úkolu nedodrží, bude muset splnit v náhradním termínu celkem čtyři úkoly (dva z každé úrovně). Bez splnění úkolů se nelze přihlásit k závěrečnému testu.
Další podmínkou pro připuštění k testu je splnění docházky (povolují se max. dvě neomluvené absence, přičemž neúčast lze v daném týdnu nahradit v jiné seminární skupině).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/LJ601