LJ103 Latinská gramatika III

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 A24, Čt 8:00–9:40 C31
Předpoklady
LJ102 Latinská gramatika II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Latinská gramatika III se skládá ze dvou tematických částí. První z nich je zaměřena na zvládnutí zbývající základní latinské morfologie a důležitých nepravidelných sloves. Ve druhé části se začíná se systematickým studiem latinské syntaxe, a to především latinských vedlejších vět. Studenti se učí nejen znát a používat základní pravidla, ale také vnímat pragmatické faktory, které ovlivňují použití gramatických forem, a interpretovat případy, které jsou se základními pravidly zdánlivě v rozporu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- zpaměti reprodukovat gramatická pravidla a paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
- zformulovat základní pravidla syntaktických jevů normativní latiny, které jsou náplní kurzu (viz osnova);
- používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
- aplikovat gramatická pravidla při překládání vět do latiny i češtiny;
- analyzovat delší latinská souvětí;
- vysvětlit použití jednotlivých gramatických jevů v konkrétních větách;
- popsat v základních rysech teoretický rámec, který se v současné době používá pro studium latinské syntaxe;
- zpaměti reprodukovat vybranou latinskou slovní zásobu (s důrazem na slovesa);
- popsat podobnosti a rozdíly mezi vybranými syntaktickými strukturami z hlediska jejich funkce.
Osnova
 • Gerundivum a jeho užití v infinitivních konstrukcích.
 • Gerundium. Převody na gerundivní konstrukci, vazba po slovesech dare, tradere, mittere apod.
 • Nepravidelná slovesa velle, nolle, malle; vyjadřování zákazu v latině – přehled všech možností.
 • Nepravidelná sloveso ferre a složeniny, sloveso ire a složeniny.
 • Nepravidelné sloveso fio, fieri. Semideponentní slovesa, préteritopresentia memini, odi, sloveso coepi.
Literatura
  povinná literatura
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • PRAŽÁK, Josef M., Josef SEDLÁČEK a František NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník., A-K [Pražák, 1955]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. viii, 743. info
 • PRAŽÁK, Josef, František [PhDr.] NOVOTNÝ a Josef [Dr.] SEDLÁČEK. Latinsko-český slovník., L - Z [SNP, 1955]. Vyd. 17., v SPN 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 684 s. info
  doporučená literatura
 • PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Translated by Lucie Pultrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 281 s. ISBN 9788020023353. info
 • Oxford English dictionary (Variant.) : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 1, A-M : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 2, N-Z. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:LJ103!
Výukové metody
Přednášky, cvičení, domácí příprava, nácvik překladu z latiny a do latiny, syntaktická analýza souvětí, diskuse ohledně používání jazykových prostředků k dosažení komunikačních záměrů mluvčího.
Metody hodnocení
Hodnocení předmětu se skládá z průběžných testů a závěrečné zkoušky. Docházka je povinná, bez omluvy je povoleno 5 absencí.

Průběžné testy a odpovědníky
Průběžné testy (z gramatiky a slovesných řad) se píšou během semestru, účast na nich je povinná. Pro úspěšné ukončení předmětu student musí:
- dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti ve všech testech dohromady (gramatika a slovesné řady se hodnotí zvlášť);
- dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti v posledním testu;
V případě neúspěchu je zkouška rozšířena o test, který zahrnuje veškerou gramatiku probranou během semestru.

Zkouška
Zkouška je písemná a ústní. Student při ní prokáže praktické i teoretické znalosti probrané latinské gramatiky. V písemné části prokáže znalost morfologických tvarů včetně výjimek, které samostatně nastuduje ze Základní latinské mluvnice F. Novotného (viz doporučená literatura), a znalost probraných syntaktických struktur. Test obsahuje překlad tvarů a vět z latiny i do latiny a rovněž úkoly ověřující schopnost analyzovat latinská souvětí.
Ústní část se skládá z překladu pasáže z autora povinné četby podle studijního plánu jednotlivých studentů a z vysvětlení vybraných gramatických jevů, které se v textu vyskytnou (studenti dostanou čas na přípravu překladu). Kromě toho studenti souvisle a s použitím správné terminologie vysvětlí používání jakéhokoliv gramatického jevu, který byl náplní předchozího studia.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/LJ103