LJ104 Latinská gramatika IV

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJ103 Latinská gramatika III && (! LJBcA03 Latinská mluvnice IV )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Latinská gramatika IV pokračuje ve studiu latinských vedlejších vět a je zaměřena na zvládnutí základních typů vedlejších vět tak, aby studenti byli schopni porozumět textům klasických autorů a pochopit gramatický popis složitějších syntaktických jevů. Latinská gramatika IV je poslední gramatický kurz společný pro všechny typy studijních plánů, studenti hlavního a jednooborového plánu plánu pokračují s kurzem Latinská gramatika V.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- zformulovat základní pravidla syntaktických jevů normativní latiny, které jsou náplní kurzu (viz osnova);
- překládat věty z latiny a do latiny;
- analyzovat delší latinská souvětí;
- vysvětlit použití jednotlivých gramatických jevů v konkrétních větách;
- popsat podobnosti a rozdíly mezi vybranými syntaktickými strukturami z hlediska jejich funkce;
- s pomocí slovníku a gramatiky (v případě dosud neprobraných složitých syntaktických struktur) porozumět textům klasických autorů.
Osnova
 • Systematický výklad systému latinských vedlejších vět a jejich funkčních ekvivalentů.
 • Obecný úvod do latinské syntaxe.
 • Časová souslednost, způsobová závislost: všeobecné seznámení se základními pravidly časové souslednosti a způsobové závislosti, která budou u konkrétních typů vedlejších vět dále upřesňována.
 • Obsahové věty oznamovací a žádací: používání akuzativu/nominativu s infinitivem v konkurenci s vedlejšími větami spojkovými, používání časů a způsobů se zaměřením na funkci konjunktivu v jednotlivých typech vět.
 • Obsahové věty tázací.
 • Věty vztažné, používání konjunktivu a indikativu ve větách vztažných.
 • Věty časové.
 • Věty účelové.
 • Věty účinkové.
 • Věty příčinné a důvodové.
 • Věty podmínkové.
 • Věty přípustkové.
 • Spojky v jednotlivých typech vět, užívání indikativu a konjunktivu, jiné způsoby vyjádření (predikativní participia, ablativ absolutní, vztažné věty s konjunktivem apod.).
Literatura
  povinná literatura
 • MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 498 s. ISBN 978-80-210-7207-7. Digitální knihovna FF MU info
 • PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Translated by Lucie Pultrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 281 s. ISBN 9788020023353. info
 • PRAŽÁK, Josef M., Josef SEDLÁČEK a František NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník., A-K [Pražák, 1955]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. viii, 743. info
 • PRAŽÁK, Josef M., Josef SEDLÁČEK a František NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník., L-Z [Pražák, 1955]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 684 s. info
  doporučená literatura
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
  neurčeno
 • PINKSTER, Harm. The Oxford Latin syntax. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. xxxii, 143. ISBN 9780199283613. info
 • TRAINA, Alfonso a Tullio BERTOTTI. Sintassi normativa della lingua latina :teoria. 2. ed. Bologna: Cappelli Editore, 1993. 519 s. ISBN 88-379-0717-6. info
 • MENGE, Hermann. Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Edited by Friedrich Maier - Thorsten Burkard - Markus Schauer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000. xxxviii, 1. ISBN 3-534-13661-6. info
 • Sintaxis del latín clásico. Edited by Olga Álvarez Huerta - José Miguel Baños Baños. 1a ed. Madrid: Liceus E-Excellence, 2009. 838 s. ISBN 9788498228441. info
 • Oxford English dictionary (Variant.) : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 1, A-M : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 2, N-Z. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805. info
 • KARLÍK, Petr a Miroslav GREPL. Skladba spisovné češtiny [Grepl, 1989]. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 474 s. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny. V Olomouci: Votobia, 1998. 503 s. ISBN 8071982814. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení s důrazem na překlad do češtiny i latiny, na analýzu latinských vět a na cvičení ověřující porozumění studovaným syntaktickým jevům. Součástí výuky je diskuse nad funkcí použitých forem a konstrukcí a nácvik správné argumentace. Předpokládá se pravidelná domácí příprava.
Metody hodnocení
Hodnocení předmětu se skládá z průběžných testů a závěrečné zkoušky. Docházka je povinná, bez omluvy je povoleno 5 absencí. Vyžaduje se domácí příprava a aktivní účast na hodinách.

Průběžné testy
Průběžné testy se píší během semestru, účast na nich je povinná. Pro úspěšné ukončení předmětu student musí:
- dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti ve všech testech dohromady;
- dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti v posledním testu.
V případě neúspěchu je zkouška rozšířena o test, který zahrnuje veškerou gramatiku probranou během semestru.

Zkouška
Zkouška je písemná a ústní. Student při ní prokáže praktické i teoretické znalosti probrané latinské gramatiky. V písemné části prokáže znalost dosud probraných syntaktických struktur (znalost morfologie se předpokládá jako samozřejmá součást zkoušky). Test obsahuje překlad tvarů a vět z latiny i do latiny a rovněž úkoly ověřující schopnost analyzovat latinská souvětí.
Ústní část se skládá z překladu pasáže z autora povinné četby podle studijního plánu jednotlivých studentů a z vysvětlení vybraných gramatických jevů, které se v textu vyskytnou (studenti dostanou čas na přípravu překladu). Kromě toho studenti souvisle a s použitím správné terminologie vysvětlí jakýkoliv dosud probraný syntaktický jev.
Navazující předměty
Informace učitele
http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/131766
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.