LJ105 Latinská gramatika V

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 A21, St 10:00–11:40 C31
Předpoklady
LJ104 Latinská gramatika IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Latinská gramatika V je určena studentům hlavního a jednooborového studijního plánu. Největší část kurzu je věnována používání slovesných forem v nepřímé řeči, která bývá v latině mnohem rozsáhlejší než v moderních jazycích a ve které se mohou objevovat zvláštní slovesné tvary a konstrukce. Vedle toho se studenti seznámí také s heterogenní skupinou srovnávacích vět a s funkcemi latinských pádů ve větě jednoduché.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- zformulovat základní pravidla syntaktických jevů normativní latiny, které jsou náplní kurzu (viz osnova);
- překládat věty z latiny a do latiny;
- analyzovat delší latinská souvětí;
- vysvětlit použití jednotlivých gramatických jevů v konkrétních větách;
- používat různé synonymní konstrukce a vysvětlit významové rozdíly mezi nimi;
- popsat podobnosti a rozdíly mezi vybranými syntaktickými strukturami z hlediska jejich funkce;
- nastínit systém latinských vedlejších vět a polovětných konstrukcí;
- rozpoznat funkce jednotlivých pádů.
Osnova
 • Věty srovnávací (typ kvalifikační a kvantifikační, pravidla pro užívání časů a způsobů).
 • Nepřímá závislost se zaměřením na podmínkové věty (shrnutí obecných pravidel, resp. tendencí používání slovesných forem v nepřímé řeči, obvyklé chování podmínkových souvětí při závislosti na různých typech predikátů).
 • Sémantická a syntaktická funkce latinských pádů ve větě jednoduché (základní funkce latinských pádů, rozdíly v porovnání s češtinou).
Literatura
  povinná literatura
 • MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 498 s. ISBN 978-80-210-7207-7. Digitální knihovna FF MU info
 • KAMÍNKOVÁ, Eva, Bohumila MOUCHOVÁ a Antonín BARTONĚK. Cvičebnice latinské syntaxe. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 80 s. info
 • PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Translated by Lucie Pultrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 281 s. ISBN 9788020023353. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • PRAŽÁK, Josef M., František NOVOTNÝ a Josef SEDLÁČEK. Latinsko-český slovník. 1, A-K. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 743 s. info
 • PRAŽÁK, Josef M., František NOVOTNÝ a Josef SEDLÁČEK. Latinsko-český slovník. 2, L-Z. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 684 s. info
  doporučená literatura
 • PINKSTER, Harm. The Oxford Latin syntax. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. xxxii, 143. ISBN 9780199283613. info
 • TRAINA, Alfonso a Tullio BERTOTTI. Sintassi normativa della lingua latina :teoria. 2. ed. Bologna: Cappelli Editore, 1993. 519 s. ISBN 88-379-0717-6. info
 • MENGE, Hermann. Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Edited by Friedrich Maier - Thorsten Burkard - Markus Schauer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000. xxxviii, 1. ISBN 3-534-13661-6. info
 • Sintaxis del latín clásico. Edited by Olga Álvarez Huerta - José Miguel Baños Baños. 1a ed. Madrid: Liceus E-Excellence, 2009. 838 s. ISBN 9788498228441. info
 • BOTTIN, L., M. M. GIGLIOTTI a A. MARCHIORI. Lingua latina :teoria. 1. ed. Milano: Minerva Italica, 1997. 606 s. ISBN 88-298-1297-8. info
  neurčeno
 • Oxford English dictionary (Variant.) : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 1, A-M : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 2, N-Z. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 799 s. ISBN 9788071066248. info
 • KARLÍK, Petr a Miroslav GREPL. Skladba spisovné češtiny [Grepl, 1989]. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 474 s. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny. V Olomouci: Votobia, 1998. 503 s. ISBN 8071982814. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení s důrazem na překlad do češtiny i latiny, na analýzu latinských vět a na cvičení ověřující porozumění studovaným syntaktickým jevům. Součástí výuky je diskuse nad funkcí použitých forem a konstrukcí a nácvik správné argumentace. Předpokládá se pravidelná domácí příprava.
Metody hodnocení
Kolokvium se uděluje za splnění písemných testů, které se budou psát v průběhu semestru, účast na nich je povinná. Docházka je povinná, bez omluvy jsou povoleny tři absence.
Podmínky pro udělení kolokvia (je nutné splnit všechny uvedené podmínky):
- dosažení alespoň 75% úspěšnosti ve všech testech dohromady;
- dosažení alespoň 75% úspěšnosti v posledním testu.
V případě neúspěchu musí student zvládnout test z celého semestru na 75%.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/LJ105