LJ107 Latinská stylistika

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 A24
Předpoklady
LJ104 Latinská gramatika IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními stylistickými a vybranými pragmatickými prostředky používanými v latinských textech.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti umět:
- kontrastivně srovnat vyjadřovací prostředky češtiny a latiny klasického období s přihlédnutím k frazeologii;
- analyzovat stylově různorodé latinské texty, dokumentující sociální a funkční rozdíly latinského jazyka a také jeho chronologický vývoj v rámci literární tradice pozdějších období;
- vytvořit krátký latinský text;
- analyzovat texty ze syntaktického a pragmatického hlediska;
- identifikovat jazykové prostředky pro vyjádření komunikačních záměrů mluvčího.
Osnova
 • Pádosloví, vybrané syntaktické jevy.
 • Latinská frazeologie, zvláštnosti latiny - kontrastivní srovnání výrazových prostředků v češtině a v latině klas. období.
 • Zvláštnosti básnického jazyka.
 • Rozbor ukázek různých stylů latinského textu dokumentujících: a) sociální a funkční diferenciaci latiny v antice (2. stol. př. Kr. - 2. stol. po Kr.) a b) chronologický vývoj spisovného jazyka v antice s výhledem do období pozdějších.
 • Základy pragmatiky latiny a prostředky pro vyjádření komunikačních záměrů mluvčího.
 • Slovosled, ilokuční síla a její vyjádření, modalita.
 • Diskurzivní a pragmatické markery.
Literatura
 • NOVOTNÝ, František. Historická mluvnice latinského jazyka. Sv. 2, Skladba; Nauka o slohu; Přehled dějin latinského jazyka. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955. 361 s. info
 • HRUBÝ, P. a K. HRDINA. Cvičebnice jazyka latinského pro vyšší gymnasia. Praha, 1933. info
 • MENGE, H. Repetitorium der lateinischen Syntax und Stilistik. Wolfenbüttel, 1914. info
 • MAURACH, G. Lateinische Dichtersprache. 1995. info
 • PINKSTER, Harm. The Oxford Latin syntax. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. xxxii, 143. ISBN 9780199283613. info
 • New perspectives on historical Latin syntax. Edited by Philip Baldi - Pierluigi Cuzzolin. Berlin: De Gruyter Mouton, 2011. xxxiii, 92. ISBN 9783110253412. info
 • SPĚVÁKOVÁ, Olga. Constituent order in classical Latin prose. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2010. xi, 318. ISBN 9789027205841. info
 • New perspectives on historical Latin syntax. Edited by Philip Baldi - Pierluigi Cuzzolin. Berlin: De Gruyter Mouton, 2010. xxi, 529. ISBN 9783110215465. info
 • New perspectives on historical Latin syntax. Edited by Philip Baldi - Pierluigi Cuzzolin. Berlin: Mouton de Gruyter, 2009. xxii, 561. ISBN 9783110190823. info
 • MENGE, Hermann. Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Edited by Friedrich Maier - Thorsten Burkard - Markus Schauer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000. xxxviii, 1. ISBN 3-534-13661-6. info
 • MAURACH, Gregor. Lateinische Stilübungen :ein Lehrbuch zum Selbstunterricht. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997. 160 s. ISBN 3-534-13692-6. info
Výukové metody
Kurz sestává z přednášek a cvičení, zaměřených na kontrastivní srovnávání vyjadřovacích prostředků češtiny a latiny klasického období s přihlédnutím k frazeologii. Každý týden se vyžaduje i domácí práce v podobě překladů z češtiny do latiny. Během semestru musí každý student přednést referát o stylu vybraného literárního autora. Studenti musí pracovat s odbornou literaturou a provádět analýzu vybraných textů.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na hodinách a plnění průběžných překladových úkolů. Na závěr semestru se píše test z latinské frazeologie a s překladem českého textu do latiny. Součástí testu je také vyhledání a popis pragmatických prostředků použitých ve vybrané pasáži. Dále má student za povinnost vypracovat a přednést referát, stylisticky rozebírající zadanou varietu latinského jazyka. Téma zadává vyučující, referát se odevzdává také v písemné podobě.
Informace učitele
Latinskou stylistiku si mohou zaregistrovat studenti, kteří řádně ukončili předmět latinská mluvnice IV - tj. splnili syntaktické testy. Zkouška z povinné četby není podmínkou registrace. Rozsah referátu: minimum 6 normostran včetně handoutů (normostrana = 1800 znaků; Times New Roman; řádkování 1,5) V úvodu by měla zaznít osnova referátu, tj. referující v bodech nastíní, čemu se bude věnovat. Obecný úvod, tj. seznámení s historickým a kulturním kontextem by mělo zahrnout maximálně jednu šestinu referátu, a to jen v případech, kdy je tento úvod nutný, to znamená, že je nepřípustné, aby referující věnoval polovinu určeného času, životopisným údajům např. o Ciceronovi apod. Referáty ze stylistiky se věnují stylům jednotlivých autorů, veškeré ukázky se uvádí v jazyce originálu, mohou být doprovázeny českým překladem. Hnadouty - latinský text vždy, případně český překlad. Citování použité literatury všude, kde byla použita (poznámky pod čarou). Seznam použité literatury na konci referátu - citace dle citačního úzu, který je přesně definován v předloze pro diplomovou práci na www.phil.muni.cz v kolonce Studium, Předpisy, úplně na konci stránky. Latinské texty citovat dle teubnerských vydání nebo databází přístupných na serveru našeho ústavu např. BTL Nepoužívá se pokud možno Wikipedie ani jiné neověřené internetové zdroje, pokud se používají, je nutno je ověřit jinde.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/LJ107