LJ602 Latina pro nelatináře II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jakub Knobloch (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Modlíková (přednášející)
Mgr. Petra Poláková (přednášející)
Mgr. Pavel Ševčík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Valasová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
( LJ601 Latina pro nelatináře I ) && (! LJ102 Latinská gramatika II ) && (! LJ103 Latinská gramatika III ) && ! PROGRAM ( B - LJ_ ) && (! AR1A307 Latina II ) && (! PV1A307 Latina II ) && ! NOWANY ( LJ102 Latinská gramatika II ,! AR1A307 Latina II , PV1B54 Latina II ) && (! AR1A307 Latina II ) && (! PV1A307 Latina II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Jiné omezení: Nelze získávat kredity za další latiny pro nelatináře, jejichž "obsah je totožný nebo se podstatně překrývá" (studijní řád, čl. 6 odst. 6).
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Latina pro nelatináře II navazuje na Latinu pro nelatináře I a cílem tohoto kurzu je osvojit si další část základní latinské gramatiky.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- zpaměti reprodukovat jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
- vysvětlit gramatická pravidla probíraná v rámci kurzu;
- používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
- přeložit se slovníkem jednoduché latinské texty;
- vysvětlit fungování vybraných syntaktických jevů;
- používat synonymní výrazové prostředky u vybraných gramatických jevů;
- ukázat souvislost mezi některými latinskými slovními základy a přejatými slovy v češtině.
Osnova
 • 3. a 4. konjugace (ind. préz., impf., fut. I, imp., inf. préz.)
 • Deponentní slovesa.
 • Adjektiva 3. deklinace, participium prézentu aktiva a jeho použití.
 • Adverbia 3. deklinace, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena.
 • Konstrukce dvojího akuzativu, akuzativ s infinitivem.
 • 4. a 5. deklinace, ukazovací zájmena.
 • Tázací a vztažná zájmena, vztažné věty; záporná zájmena a zájmenná adjektiva.
 • Indikativ a infinitiv perfekta aktiva i pasiva.
Literatura
  doporučená literatura
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 402 s. ISBN 978-80-210-7039-4. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • KÁBRT, Jan. Latinsko-český slovník. V nakl. Leda 1. vyd. Praha: Leda, 2000. 575 s. ISBN 8085927829. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1996. 471 s. ISBN 808592711X. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. 4. vyd. Praha: Leda, 1998. 404 s. ISBN 8085927470. info
 • PRAŽÁK, Josef Miroslav a Josef SEDLÁČEK. Latinsko-český slovník. Edited by František Novotný. Vyd. 19., v SPN 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. viii, 743. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : L - Z. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 684 s. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 176 s. ISBN 8887637288. info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 328 s. ISBN 8887637369. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:LJ602!
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášky a cvičení (překlady, gramatická cvičení). Vyžaduje se účast na hodinách a domácí příprava.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu (70 %), který prověřuje znalosti lekcí 7.–13. a 18.–19. z učebnice. K testu je k dispozici slovník.
Pro připuštění k testu musí studenti splnit nejméně dva průběžné úkoly ve formě odpovědníku. Ty jsou rozděleny do dvou úrovní obtížnosti, přičemž z každé z nich si musí student vybrat nejméně jeden a v požadovaném termínu jej splnit.
Pokud student některý termín prlběžného úkolu nedodrží, bude muset splnit v náhradním termínu celkem čtyři úkoly (dva z každé úrovně). Bez splnění úkolů se nelze přihlásit k závěrečnému testu.
Další podmínkou pro připuštění k testu je splnění docházky (povolují se max. dvě neomluvené absence, přičemž neúčast lze v daném týdnu nahradit v jiné seminární skupině).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.