LJ602 Latina pro nelatináře II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Modlíková (přednášející)
Mgr. Petra Poláková (přednášející)
Mgr. Lenka Valasová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
LJ602/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
LJ602/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
LJ602/03: St 10:00–11:40 B2.32, P. Poláková
LJ602/04: Út 16:00–17:40 D31, L. Valasová
LJ602/05: St 16:00–17:40 B2.21, L. Valasová
LJ602/06: Út 10:00–11:40 C33, K. Modlíková
Předpoklady
( LJ601 Latina pro nelatináře I ) && (! LJ102 Latinská gramatika II ) && (! LJ103 Latinská gramatika III ) && ! PROGRAM ( B - LJ_ ) && (! AR1A16 Latina I ) && (! PV1A15 Latina I ) && ! NOWANY ( LJ102 Latinská gramatika II , ROMIB004 Latina pro romanisty II , ROMIB007 Latina pro romanisty IV , AR1B55 Latina II , PV1B54 Latina II , CJV10 Latina II. ) && (! CJV10 Latina II. ) && (! ROMIB004 Latina pro romanisty II ) && (! ROMIB007 Latina pro romanisty IV ) && (! AR1B55 Latina II ) && (! PV1B54 Latina II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 61/150, pouze zareg.: 3/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 3/150
Jiné omezení: Nelze získávat kredity za další latiny pro nelatináře, jejichž "obsah je totožný nebo se podstatně překrývá" (studijní řád, čl. 6 odst. 6).
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Latina pro nelatináře II navazuje na Latinu pro nelatináře I a cílem tohoto kurzu je osvojit si další část základní latinské gramatiky.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- zpaměti reprodukovat jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
- vysvětlit gramatická pravidla probíraná v rámci kurzu;
- používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
- přeložit se slovníkem jednoduché latinské texty;
- vysvětlit fungování vybraných syntaktických jevů;
- používat synonymní výrazové prostředky u vybraných gramatických jevů;
- ukázat souvislost mezi některými latinskými slovními základy a přejatými slovy v češtině.
Osnova
 • Adverbia 3. deklinace, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena.
 • Konstrukce dvojího akuzativu, akuzativ s infinitivem.
 • 4. a 5. deklinace, ukazovací zájmena.
 • Tázací a vztažná zájmena, vztažné věty; záporná zájmena a zájmenná adjektiva.
 • Stupňování adjektiv a příslovcí.
 • Konjunktivy prézentu a imperfekta aktiva i pasiva všech konjugací a slovesa esse. Přání splnitelná a nesplnitelná v přítomnosti.
 • Užití konjunktivu prézentu a imperfekta ve vedlejších větách (VV účelové a cum historicum).
 • Indikativ a infinitiv perfekta aktiva i pasiva.
 • Číslovky.
Literatura
  doporučená literatura
 • KÁBRT, Jan. Latinsko-český slovník. V nakl. Leda 1. vyd. Praha: Leda, 2000. 575 s. ISBN 8085927829. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1996. 471 s. ISBN 808592711X. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. 4. vyd. Praha: Leda, 1998. 404 s. ISBN 8085927470. info
 • PRAŽÁK, Josef, Josef [Dr.] SEDLÁČEK a František [PhDr.] NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník., A - K [SNP, 1980]. Vyd. 19., v SPN 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. viii, 743. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : L - Z. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 684 s. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
  neurčeno
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 176 s. ISBN 8887637288. info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 328 s. ISBN 8887637369. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:LJ602!
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášky a cvičení (překlady, gramatická cvičení). Vyžaduje se účast na hodinách a domácí příprava.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu (70 %), který prověřuje znalosti z 10.-19. lekce učebnice.
Studenti musí dále splnit nejméně 2 úkoly. Ty jsou rozděleny do 2 skupin podle úrovně. Z každé úrovně si musí vybrat nejméně 1 úkol a v požadovaném termínu ho zpracovat a odevzdat splněním odpovědníku v IS. Pokud student termín nedodrží, bude muset splnit do konce semestru další úkol z každé úrovně. Bez splnění úkolů se nelze přihlásit k závěrečnému testu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/LJ602