LJ608 Latina přímou metodou II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Bc. Benjamín Juráň (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Úspěšné ukončení kurzu LJ607 Latina přímou metodou I (LJSPFF Latina pro nelatináře I)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Nelze uznat jako latinu pro nelatináře, protože obsah není totožný.
Cíle předmětu
Prostřednictvím metod užívaných při výuce živých jazyků (čtení, psaní, konverzace, poslechová cvičení, jazykové hry, dramatizace textu aj.) se student seznámí hlouběji se základy latinského jazyka a reáliemi antického Říma. Nezastupitelnou roli v kurzu hraje e-learningová podpora, která studentům umožňuje domácí přípravu s okamžitou zpětnou vazbou.
Výstupy z učení
Student si po absolvování předmětu osvojí:
- kompletní znalost morfologie latinských substantiv a adjektiv;
- pokročilou znalost morfologie latinských zájmen;
- mírně pokročilou syntax;
- schopnost klást otázky a formulovat odpovědi v latině;
- schopnost tvořit texty na vybrané téma;
- schopnost vést rozhovor v latině;
- praktickou znalost římského způsobu datování.
Osnova
 • 1) organizační pokyny, opakování učiva probraného v LJ607 (LJSPFF);
 • 2) cap. IX Pastor et oves (masculina et feminina declinationis III);
 • 3-4) cap. X Bestiae et homines (verba secundum „capio“, vult/volunt, infinitivus act./pass.);
 • 5-6) cap. XI Corpus humanum (neutra declinationis III, accusativus cum infinitivo);
 • 7-8) cap. XII Miles Romanus (declinatio IV masc., adiectiva, comparativus), výklad o římském vojenství;
 • 9-10) cap. XIII Annus et menses (numeri, declinatio V), výklad o římském kalendáři, praktické procvičení datace;
 • 11) cap. XIV Novus Dies (pronomina, participium praes. act.);
 • 12) cap. XV Magister et Discipuli (pronomina, verba omnium coniugationum act.);
 • 13) opakování probrané látky.
Literatura
  povinná literatura
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 176 s. ISBN 8887637288. info
  doporučená literatura
 • ØRBERG, Hans H. a Jiří A. ČEPELÁK. Latinsko-český kapesní slovník : k učebnici H.H. Ørberga Lingua latina per se illustrata. Dobřichovice: KAVA-PECH, 2012. 48 stran. ISBN 9788087169322. info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua latina per se illustrata. příručka pro studenty se slovníkem (kap. I-XXXV). Edited by Jiří A. Čepelák. Druhé, opravené a rozší. V Praze: Jiří A. Čepelák, 2011. 118 stran. ISBN 9788026004189. info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata : grammatica Latina. Grenaa: Domus latina, 2007. 31 s. ISBN 8790696018. info
 • BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice : [pomůcka při výuce latiny]. Brno: MC nakladatelství, 1999. 63 s. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou semináře, je zaměřen interaktivně a využívá metodiku výuky moderních jazyků, účast na hodinách a domácí příprava jsou tedy nezbytné.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je aktivní účast na hodinách (maximálně 3 neomluvené absence) a úspěšné absolvování závěrečného testu (alespoň 70 %). Podmínkou přístupu k závěrečnému testu je splnění všech povinných úkolů v ELFu. Alternativně je možné závěrečný test nahradit splněním skupinového úkolu v podobě realizace latinské video scénky.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4452
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.