LJ602 Latina pro nelatináře II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Lukšová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Poláková (přednášející)
Mgr. Andrea Salayová (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
LJ602/01: Po 8:00–9:40 A21, M. Macura, J. Mikulová
LJ602/02: Čt 8:00–9:40 A21, P. Poláková
LJ602/04: St 8:00–9:40 D41, P. Poláková
LJ602/05: Po 14:00–15:40 B2.51, M. Macura, J. Mikulová
Předpoklady
( LJ601 Latina pro nelatináře I ) && (! LJ102 Latinská gramatika II ) && (! LJ103 Latinská gramatika III ) && ! OBOR ( LJ ) && (! CJV09 Latina I. ) && (! AR1A16 Latina I ) && (! PV1A15 Latina I ) && ! NOWANY ( LJ102 Latinská gramatika II , ROMIB004 Latina pro romanisty II , ROMIB007 Latina pro romanisty IV , AR1B55 Latina II , PV1B54 Latina II , CJV10 Latina II. ) && (! CJV10 Latina II. ) && (! ROMIB004 Latina pro romanisty II ) && (! ROMIB007 Latina pro romanisty IV ) && (! AR1B55 Latina II ) && (! PV1B54 Latina II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 48/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Jiné omezení: Nelze získávat kredity za další latiny pro nelatináře, jejichž "obsah je totožný nebo se podstatně překrývá" (studijní řád, čl. 6 odst. 6).
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Latina pro nelatináře II navazuje na Latinu pro nelatináře I a cílem tohoto kurzu je osvojit si další část základní latinské gramatiky.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- zpaměti reprodukovat jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
- vysvětlit gramatická pravidla probíraná v rámci kurzu;
- používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
- přeložit se slovníkem jednoduché latinské texty;
- vysvětlit fungování vybraných syntaktických jevů;
- používat synonymní výrazové prostředky u vybraných gramatických jevů;
- ukázat souvislost mezi některými latinskými slovními základy a přejatými slovy v češtině.
Osnova
 • Konstrukce dvojího akuzativu, akuzativ s infinitivem.
 • 4. a 5. deklinace, ukazovací zájmena.
 • Tázací a vztažná zájmena, vztažné věty; záporná zájmena a zájmenná adjektiva.
 • Stupňování adjektiv a příslovcí.
 • Konjunktivy prézentu a imperfekta aktiva i pasiva všech konjugací a slovesa esse. Přání splnitelná a nesplnitelná v přítomnosti.
 • Užití konjunktivu prézentu a imperfekta ve vedlejších větách (VV účelové a cum historicum).
 • Indikativ a infinitiv perfekta aktiva i pasiva.
 • Číslovky.
Literatura
  doporučená literatura
 • KÁBRT, Jan. Latinsko-český slovník. V nakl. Leda 1. vyd. Praha: Leda, 2000. 575 s. ISBN 8085927829. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1996. 471 s. ISBN 808592711X. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. 4. vyd. Praha: Leda, 1998. 404 s. ISBN 8085927470. info
 • PRAŽÁK, Josef, Josef [Dr.] SEDLÁČEK a František [PhDr.] NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník., A - K [SNP, 1980]. Vyd. 19., v SPN 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. viii, 743. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : L - Z. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 684 s. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
  neurčeno
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 176 s. ISBN 8887637288. info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 328 s. ISBN 8887637369. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:LJ602!
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášky a cvičení (překlady, gramatická cvičení). Vyžaduje se účast na hodinách a domácí příprava.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu (70%), který prověřuje znalosti z 11.-20. lekce učebnice.
Požadovanou hranici pro úspěšné ukončení předmětu lze snížit o 10% splněním vybraných odpovědníků v IS (alespoň na 70%) do konce období výuky daného semestru.
Docházka je povinná (viz čl. 9 SZŘ), povoleny jsou max. 2 neomluvené absence.
Navazující předměty
Informace učitele

Ukončení předmětu v období jaro 2020

Předmět bude ve všech vypsaných termínech ukončen výhradně distanční formou prostřednictvím odpovědníků v Informačním systému MU. (Pokud víte předem, že kvalita Vašeho internetového připojení neumožňuje absolvování online testu, včas informujte vyučující pro individuální řešení ukončení předmětu.)
• Student se přihlásí na vypsaný termín standardním způsobem v ISu. V termínu (v den a čas), kdy je zapsán na zkoušku, si otevře test v ISu a zároveň se připojí do online „místnosti“ v aplikaci Zoom (viz odkaz u zkouškového termínu), aby mohly být ihned řešeny případné (technické) problémy a otázky k testu.
• Od spuštění testu má student na jeho vypracování 75 minut, pro vyplnění testu je v rámci vypsaného termínu stanoven čas, kdy možné jej vyplnit (kdy je „otevřen“).
• Modelový test, který byl zveřejněn v ISu (viz Studijní materiály), bude přizpůsoben online způsobu testování tak, aby byla zachována úroveň testovaných znalostí a kompetencí.
• Online test se skládá ze tří částí:
1. Překlad neznámého souvislého textu se slovníkem (asi 100 slov; student může použít vlastní (online) slovník): 55 bodů
2. Otázky prověřující orientaci v souvislém textu (5 otázek): 15 bodů
3. Otázky prověřující základní znalosti probrané gramatiky a syntaxe v izolovaných větách (10 otázek): 30 bodů
Celkem lze z testu získat maximálně 100 bodů, minimum pro udělení úspěšného hodnocení je 70 bodů (minimum 60 bodů pro ty studenty, kteří do původního konce období výuky, tedy 22.5., splní alespoň 15 odpovědníků ze Cvičebnice k 10.-20. lekci).
Čas na vypracování testu je 75 minut od jeho spuštění v rámci časového omezení vypsaného zkouškového termínu. Příklad: Zkušební termín začíná v 10:00. Odpovědník je přístupný od 10 do 11:30 a v rámci této doby máte max. 75 min. na jeho zpracování (časová rezerva je na případné technické problémy). Začnete-li v 11:00, k odpovědníku se dostanete, ale budete mít na vypracování testu pouze 30 min.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti v nových studijních programech volí ukončení zkouškou, studenti starých oborů se mohou rozhodnout, zda chtějí snazší nebo obtížnější ukončení.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.