AR1B55 Latina II

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:30–14:05 B1.41
Předpoklady
AR1A16 Latina I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Zapisují pouze imatrikulační ročníky 2015 a starší !!! Nezapisuje kombinace AR-LJ.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: rozpoznat a vysvětlit probrané gramatické a syntaktické jevy klasické latiny; aktivně používat latinskou gramatiku; překládat jednoduché latinské věty do češtiny. Student bude rovněž pasivně ovládat vybranou latinskou slovní zásobu.
Osnova
  • Vazba akuzativu s infinitivem; 4. a 5. deklinace; vybraná zájmena ukazovací, tázací, záporná a vztažná; vybraná zájmenná adjektiva; vztažné věty; stupňování adjektiv a adverbií; vyjádření srovnání; konjunktiv prézenta a imperfekta 1. - 4. konjugace, slovesa esse a jeho složenin; věty přací; vedlejší věty se spojkami ut a ne; podmínková souvětí; cum historicum; vybrané číslovky; vazba místních jmen; indikativ perfekta probraných konjugací.
Literatura
    neurčeno
  • BARTONĚK, Antonín. Latina pro posluchače filozofické fakulty. 8. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 327 s. ISBN 8021012889. info
  • PRAŽÁK, Josef M., František NOVOTNÝ a Josef SEDLÁČEK. Latinsko-český slovník. A-K [Pražák, 1980]. Edited by František Novotný. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. viii, 743. info
  • PRAŽÁK, Josef M., František NOVOTNÝ a Josef SEDLÁČEK. Latinsko-český slovník. L-Z [Pražák, 1980]. Edited by František Novotný. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 684 s. info
  • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
Výukové metody
50% přednáška 50% seminář
Metody hodnocení
Předpokladem úspěšného absolvování předmětu je: pravidelná aktivní účast na seminářích (75%); úspěšné absolvování průběžného testu (nutné dosáhnout alespoň 65%); úspěšné absolvování závěrečného písemného testu (nutné splnit alespoň 65%), ověřujícího znalosti probrané gramatiky. Předpokládá se pasivní znalost vybrané slovní zásoby, u testu není povoleno používat slovník. Předpokládá se rovněž základní znalost gramatiky probrané v předchozím semestru latiny.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/AR1B55