ROMIB004 Latina pro romanisty II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Mgr. Petra Poláková (přednášející)
Mgr. Andrea Salayová (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
( OBOR ( SJ ) || OBOR ( SJU ) || OBOR ( FJ ) || OBOR ( IJ ) || OBOR ( PJ ) || OBOR ( KJ )) && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Určeno pouze pro studenty, kteří v semestru jaro 2019 předmět řádně neukončili. Ostatní si zapisují předmět LJ602.
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen:
zpaměti reprodukovat a jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
vysvětlit gramatická pravidla probíráná v rámci kurzu;
používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
přeložit se slovníkem jednoduché latinské texty;
vysvětlit fungování vybraných syntaktických jevů;
ukázat souvislost mezi některými latinskými slovními základy a přejatými slovy v češtině.
Osnova
 • Vazba dvojího akuzativu. Vazba akuzativu s infinitivem.
 • 4. a 5. deklinace, ukazovací zájmena
 • Tázací a vztažná zájmena, vztažné věty; záporná zájmena.
 • Stupňování adjektiv a příslovcí.
 • Konjunktivy prézentu a imperfekta aktiva i pasiva všech konjugací a esse. Přání splnitelná a nesplnitelná v přítomnosti.
 • Užití konjunktivu prézentu a imperfekta ve vedlejších větách (VV účelové a cum historicum).
 • Indikativ perfekta aktiva i pasiva.
 • Číslovky základní a řadové.
Literatura
  doporučená literatura
 • BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice : [pomůcka při výuce latiny]. Brno: MC nakladatelství, 1999. 63 s. info
 • KÁBRT, Jan. Latinsko-český slovník. 3. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 483 s. ISBN 8004260004. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. 4. vyd. Praha: Leda, 1998. 404 s. ISBN 8085927470. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1996. 471 s. ISBN 808592711X. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášky a cvičení (překlady, gramatická cvičení). Vyžaduje se účast na hodinách a domácí příprava.
Metody hodnocení
Účast na semináři je povinná (viz čl. 9 SZŘ), povoleny jsou max. 2 neomluvené absence.
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu (70%), který prověřuje znalosti z 11.-20. lekce učebnice.
Požadovanou hranici pro úspěšné ukončení předmětu lze snížit o 10% splněním vybraných odpovědníků v IS (alespoň na 70%) do konce období výuky daného semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ROMIB004