PV1A15 Latina I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PV1A15/01: Čt 8:00–9:40 B2.34, L. Mazalová
PV1A15/02: Čt 8:00–9:40 B2.34
Předpoklady
! AR1A16 Latina I &&! NOWANY ( AR1A16 Latina I , AR1A210 Latina I , PV1A210 Latina I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Zapisují imatrikulace 2016-2018.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je: vysvětlit studentům vybrané morfologické a syntaktické jevy klasické latiny; procvičit probraná gramatická pravidla; seznámit je s latinskou gramatickou terminologii; naučit je správně přečíst latinský text a přeložit do češtiny jednoduché latinské věty. Student bude rovněž pasivně ovládat vybranou latinskou slovní zásobu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: popsat probrané morfologické a syntaktické jevy klasické latiny; vysvětlit a použít probraná gramatická pravidla; používat latinskou gramatickou terminologii; správně přečíst latinský text; přeložit do češtiny jednoduché latinské věty. Student bude rovněž pasivně ovládat vybranou latinskou slovní zásobu.
Osnova
  • Úvod do studia klasické latiny - výslovnost, abeceda, přízvuk, gramatické kategorie a latinská terminologie; substantiva a adjektiva 1.-3. deklinace; předložky; 1.-4. konjugace (indikativ prézenta, imperfekta, futura I a infinitiv prézenta, imperativ I); sloveso esse a jeho složeniny; adverbia odvozená od adjektiv 1.-3. deklinace; deponentní slovesa; participium prézenta aktiva; vybraná zájmena osobní, přivlastňovací a ukazovací; genitiv a dativ přivlastňovací; vazba dvou akuzativů; vazba dvou nominativů; vybraná latinská slovní zásoba.
Literatura
    doporučená literatura
  • Latinsko-český slovník. Edited by Josef Miroslav Pražák - František Novotný - Josef Sedláček. 20. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1999. 1425 s. ISBN 80-85917-51-3. info
  • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
Výukové metody
50% přednáška 50% seminář
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je: pravidelná účast na seminářích (75%); úspěšné absolvování dvou krátkých průběžných písemných testů (nutná alespoň 65% úspěšnost v součtu obou testů); absolvování závěrečného písemného testu (nutné dosáhnout alespoň 65%). Všechny zmíněné testy ověřují znalost relevantní gramatiky klasické latiny na překladu latinských výrazů a jednoduchých vět a na dalších gramatických cvičeních. Předpokládá se přitom pasivní znalost vybrané latinské slovní zásoby, takže u testu není dovoleno používat slovník.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět s tímto kódem je na podzim 2019 vypisován naposledy.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PV1A15