LJ203 Seminář k četbě (Ovidius)

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus 1 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 A24
Předpoklady
LJ102 Latinská gramatika II
Úspěšné absolvování kurzů latinského jazyka I, II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře k četbě Ovidia je uvedení do četby latinské poezie. Věnuje se popisu a analýze vybraných základních typů latinských meter, které se objevují v klasické poezii zvláště se zřetelem k poezii Ovidia a Catulla (hexametry, pentametry, hendekasyllaby, choliamb, jambický trimetr, sapfická strofa). Čtou se vybrané básně Publia Ovidia Nasona a Gaia Valeria Catulla. Seminář poskytuje studentům všechny potřebné nástroje k četbě antické poezie, širší a solidnější znalost literárního a sociálního kontextu tvorby klasických básníků (komentáře, topika, figury a tropy). Věnuje se podrobnému komentáři a rozboru vybraných antických básnických textů. Rozvíjí schopnost překládat básnický text, kriticky zhodnotit komentáře a pracovat se sekundární literaturou, týkající se čtených básní. Seminář k četbě doprovází rovněž e-learningový kurz http://www.phil.muni.cz/elf/, Ovidius nový.
Výstupy z učení
Seminář k četbě Ovidia je uvedení do četby latinské poezie. Po skončení kurzu budou studenti schopni popsat, analyzovat a správně číst různé typy latinských meter, které se objevují v klasické poezii jako hexametry, pentametry, hendekasyllaby, choliamby, sapfickou strofu, iambický trimetr a pod. Prostřednictvím četby vybraných básní Publia Ovidia Nasona a Gaia Valeria Catulla získají účastníci kurzu všechny potřebné nástroje k četbě antické poezie, širší a solidnější znalost literárního a sociálního kontextu tvorby klasických básníků. Studenti budou s to porozumět,komentovat, rozebrat a ocenit tyto antické texty. Dále budou umět kriticky vyhodnotit různé komentáře a sekundární literaturu, týkající se čtených básní.
Osnova
 • Společný metrický rozbor, četba v originále, překlad do češtiny a komentář následujících básní:
 • 1 - 3) Ovidius Tristia IV 10.
 • 4 - 5) Ovidius Amores I 1, 5.
 • 6) Ovidius Amores I 9.
 • 7) Ovidius Ars amatoria I 1-134.
 • 8) Catullus - metrika.
 • 9) Catullus 1, 2, 3.
 • 10- 13) Catullus 8, 43, 58, 70, 5, 51, 85.
 • Resp. vybrané pasáže z Metamorfóz a Listů Heroin, Umění milovat viz e-learningový kurz https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=1071
Literatura
  povinná literatura
 • OVIDIUS. Umění milovat a nemilovat. Praha: Český spisovatel, 1993. ISBN 802020427X. info
 • CATULLUS, Gaius Valerius. Zhořklé polibky. Praha: Československý spisovatel, 1980. info
 • TIBULLUS, PROPERTIUS a Gaius Valerius CATULLUS. Pěvci lásky : Catullus, Tibullus, Propertius. Praha: Svoboda, 1973. info
 • OVIDIUS NASO, Publius. O lásce a milování. Praha: Svoboda, 1969. info
 • OVIDIUS NASO, Publius. Listy heroin [Ovidius Naso, 1960]. Praha: Mladá fronta, 1960. info
 • OVIDIUS NASO, Publius. Proměny [Ovidius Naso, 1935]. V Praze: Jan Laichter, 1935. info
  doporučená literatura
 • OVIDIUS. Carmina amatoria. Edited by Ovidius - Antonio Ramírez de Verger. Monachii: K.G. Saur, 2003. xxxvi, 374. ISBN 3598712316. info
 • OVIDIUS NASO, Publius. Verše z vyhnanství : Epistulae ex Ponto (Obsaž.) : Fasti (Obsaž.) : Halieutica (Obsaž.) : Ibis (Obsaž.) : Tristia (Obsaž.). Translated by Ivan Bureš - Rudolf Mertlík. Vyd. v tomto souboru 1. Praha: Svoboda, 1985. 532 s. info
 • CATULLUS, Gaius Valerius. Básně [Catullus, 1959]. Translated by Josef Stáhlík. Praha: Mladá fronta, 1959. info
  neurčeno
 • OVIDIUS. Umění milovat. Translated by Dana Svobodová. Vyd. 2., V Academii 1. Praha: Academia, 2002. 195 s. ISBN 8020009612. info
 • OVIDIUS. P. Ovidi Nasonis Tristia. Edited by John Barrie Hall. Stutgardiae: in aedibus B.G. Teubneri, 1995. xxx, 263. ISBN 3815415675. info
 • OVIDIUS. Ovid : römische Dichtung. Edited by Ernst Nowotny. 2. Aufl. [Wien]: Braumüller-Ueberreuter, 1987. 95 s. ISBN 3700307292. info
 • OVIDIUS. Metamorphosen : Auswahl mit Überleitungstexten, Wort- und Sacherläuterungen, Arbeitskommentar. Edited by Karl-Heinz Pridik - Karl-Heinz Pridik. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett, 1980. 72 s. ISBN 3126411002. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou semináře s důrazem na schopnosti studentů správně přeložit a interpretovat originální latinský poetický text do češtiny. Vyžaduje se aktivní účast nejméně 75%, pravidelná domácí příprava na každou hodinu. Speciální pozornost bude věnována moderním komentářům a znalostem antických reálií, metriky a mythologie. Každý student musí přednést a odevzdat referát nejpozději do konce semestru. Pokud se student nemůže z důvodů nemoci dostavit, pošle zadané penzum k překladu vyučující e-mailem.
Metody hodnocení
Závěrečný test spočívá v metrickém rozboru a českém překladu vybraných pasáží z Ovidiových a Catullových básní probíraných na semináři. Předpokladem udělení kolokvia je aktivní účast na prosemináři, zvládnutí probíraných meter, přednesení a odevzdání referátu nejpozději do konce semestru. Studenti musí rovněž splnit požadavky kurzu v elfu (test, workshop).
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=1071
http://www.phil.muni.cz/elf/ Rozsah referátu: minimum 6 normostran včetně handoutů (normostrana = 1800 znaků; Times New Roman; řádkování 1,5) V úvodu by měla zaznít osnova referátu, tj. referující v bodech nastíní, čemu se bude věnovat. Obecný úvod, tj. seznámení s historickým a kulturním kontextem by mělo zahrnout maximálně jednu šestinu referátu, a to jen v případech, kdy je tento úvod nutný, to znamená, že je nepřípustné, aby referující věnoval polovinu určeného času, životopisným údajům např. o Ciceronovi nebo Ovidiovi apod. Referáty v latinském prosemináři se věnují převážně jednotlivým Ovidiovým dílům, které je nutno podrobně rozebrat a prezentovat - veškeré ukázky se uvádí v jazyce originálu, doprovázny českým překladem. Hnadouty - latinský text vždy, případně český překlad. Citování použité literatury všude, kde byla použita (poznámky pod čarou). Seznam použité literatury na konci referátu - citace dle citačního úzu, který je přesně definován v předloze pro diplomovou práci na www.phil.muni.cz v kolonce Studium, Předpisy, úplně na konci stránky. Latinské texty citovat dle teubnerských vydání nebo databází přístupných na serveru našeho ústavu např. BTL Nepoužívá se pokud možno Wikipedie ani jiné neověřené internetové zdroje, pokud se používají, je nutno je ověřit jinde.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zápočet si volí studenti vedlejšího studijního plánu (minor), kolokvium studenti jednooborového nebo hlavního studijního plánu (completus, maior).
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/LJ203