LJ202 Seminář k četbě (Caesar)

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. (plus 1 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJ101 Latinská gramatika I && NOW ( LJ102 Latinská gramatika II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty orientaci v latinském textu Caesarových Commentationes de bello Gallico (v rozsahu předepsaném v seznamu povinné četby) a umožnit jim osvojení překladatelských návyků nutných pro samostatný překlad z latiny do mateřského jazyka.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student:
- schopen zařadit text Caesarových Zápisků o válce galské do historického a literárního kontextu;
- ovládat osvojenou slovní zásobu přečteného latinského textu do té míry, že ho bude schopen adekvátně přeložit bez použití slovníku;
- schopen zvolit při překladu do mateřského jazyka odpovídající ne-doslovné výrazové prostředky v mateřském jazyce pro jednotlivé latinské konstrukce a vazby;
- schopen v textu určit a vysvětlit příslušné gramatické jevy v rozsahu odpovídajícím předmětu Latinská gramatika I a II.
Osnova
 • Primární gramatický rozbor textu.
 • Caesarem nejčastěji užívané gramatické jevy: ablativ absolutní, vazba akuzativu s infinitivem, vedlejší věty časové, nepřímá řeč apod.
 • Nácvik adekvátního českého překladu latinského originálu: rozdíl mezi doslovným překladem a překladem adekvátním.
 • Intuitivní překlad z hlediska gramatiky dosud neznámých vazeb a konstrukcí.
 • Hledání odpovídajících výrazových prostředků v českém jazyce pro jednotlivé latinské konstrukce a vazby.
 • Výklad kulturně-historických souvislostí.
Literatura
  povinná literatura
 • CAESAR, C. Iulius. Commentarii rerum gestarum. Vol. 1: Bellum Gallicum. Edidit Alfred Klotz. Přetisk 4. vyd. Leipzig: B. G. Teubner, 1957. info
  neurčeno
 • A companion to Julius Caesar. Edited by Miriam T. Griffin. 1st pub. Malden: Willey-Blackwell, 2009. xix, 512. ISBN 9781405149235. info
 • CAESAR, Gaius Iulius. Zápisky o válce galské. Translated by Jan Kalivoda. Praha: Naše vojsko, 2009. 245 s. ISBN 9788020610508. info
 • CANFORA, Luciano. Gaius Iulius Caesar : demokratický diktátor. Translated by Petr Kyloušek. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007. 445 s. ISBN 9788070219010. info
 • MAURACH, Gregor. Caesar der Geschichtsschreiber. Kommentar für Schule und Studium. Münster: Aschendorff, 2003. ISBN 3-402-02166-8. info
 • ROTHENBURG, Karl-Heinz von. Caesaris, e commentariis de bello Gallico, Bellum Helveticum. Edited by Gaius Iulius Caesar, Illustrated by Faber. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1997. 72 s. ISBN 3-12-667200-0. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • DOBESCH, Gerhard a Wolfgang WENK. Caesar: Kommentarband. 1. vyd. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 1988. ISBN 3-209-00741-1. info
 • CAESAR, Gaius Iulius. Válečné paměti : o válce gallské, o válce občanské, alexandrijské, africké a hispánské. Translated by Ivan Bureš. 1. soubor. vyd. Praha: Svoboda, 1972. 634 s. URL info
 • HORNIG, Georg. C. Iulius Caesar: Commentarii belli Gallici. Erläuterungen zu Buch V-VIII, Teil B: Lehrerkommentar. 2. vyd. Frankfurt am Main: Diesterweg, 1969. ISBN 3-425-04325-0. info
 • HORNIG, Georg. C. Iulius Caesar: Commentarii belli Gallici. Erläuterungen zu Buch I-IV, Teil B: Lehrerkommentar. 2. vyd. Frankfurt am Main: Diesterweg, 1968. info
 • ADCOCK, Frank, E. Caesar as Man of Letters. Cambridge. Cambridge University Press, 1956. ix, 114. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:LJ202!
Výukové metody
Kurz je realizován jako seminář. Studenti jsou povinni připravovat si předem překlad za pomoci slovníku. Účast na výuce je povinná. Při výuce je připravený text skupinově překládán a rozebírán z gramatického hlediska.
Metody hodnocení
Zápočet získává student za docházku a aktivní účast při výuce a na základě samostatného ústního překladu krátkého úseku textu na závěr kurzu.
Rozsah povinné četby pro studenty, kteří zakončují předmět kolokviem: celá první a celá šestá kniha.
Rozsah povinné četby pro studenty, kteří zakončují předmět zápočtem: celá šestá kniha a část první knihy probrané během seminářů.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zápočet si volí studenti vedlejšího studijního plánu (minor), kolokvium studenti jednooborového nebo hlavního studijního plánu (completus, maior).
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.