LJMedD02 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. Výuka probíhá formou individuálních konzultací v individuálním rozsahu. 15 kr. (od 10 krok 5 kred). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 9:00–10:00 A21
Předpoklady
LJBcZk Bc. státní zkouška || OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Získání náležitého počtu kreditů v magisterském studiu oboru Latina. Zadání diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Po ukončení tohoto předmětu jsou studenti schopni zhodnotit teoretické přístupy a formulovat metody výzkumu a plán výzkumu v oblasti vztahující se k tématu práce. Jsou s to shromáždit relevantní materiál a vypracovat bibliografii. Rozumí náležitým pravidlům a standardům akademického projevu a psaní a jsou s to je používat.
Osnova
  • Předmět připravuje studenty na psaní jejich diplomové práce. Může mít podobu formálně organizovaného kontaktu se školitelem nebo se realizovat ve formě individuálních konzultací, závisejících na specifických potřebách studijního programu a tématu práce. Součástí předmětu je prezentace rozpracované části diplomové práce v rámci celokatedrového Semináře k magisterské diplomové práci.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Individuální konzultace. Prezentace rozpracované části diplomové práce v rámci diplomového semináře.
Metody hodnocení
Zápočet uděluje vedoucí práce na základě zhodnocení studentova postupu v rozpracovávání a psaní diplomové práce.
Navazující předměty
Informace učitele
Viz "Zadání diplomové práce" (fyzický formulář)
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti učitelství s imatrtikulací od r. 2015 volí 10 kreditů, ostatní 15 kreditů.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LJMedD02