LJUPP01S Pedagogická praxe I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (cvičící)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je ukončení bakalářského studia oboru Latinský jazyk a literatura
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je praktické seznámení se s prostředím školy a rolemi, které bude student v učitelské profesi vykonávat, a to nejprve pasivně a poté i aktivně. Kurz se realizuje jak formou náslechů a jejich reflexe s oborovým didaktikem, tak formou výuky v tandemu, doučování a dalších činností souvisejících s výkonem učitelské profese. Student se učí aplikovat teoretické poznatky z kurzů psychologie a obecné i oborové didaktiky a také prohlubuje reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. Jedná se o průběžnou či souvislou praxi (dle možností školy).
Výstupy z učení
Během praxe student získá přehled o všech každodenních činnostech učitele (výukových i nevýukových). Po absolvování kurzu bude schopen:
- popsat dynamiku vyučovacího procesu;
- identifikovat problematická místa ve výuce;
- reflektovat klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci;
- reflektovat reakce studentů;
- sepsat zprávu o průběhu hospitace;
- naplánovat a realizovat dílčí aktivity podle pokynů učitele;
- reflektovat své zkušeností po náslechových hodinách s uvádějícím učitelem a s oborovým didaktikem.
Osnova
 • Student si plánuje svou praxi tak, aby dosáhnul celkového počtu 35 hodin přímo na škole, přičemž respektuje stanovené minimální rozsahy některých složek pedagogické praxe. Svůj plán dává ke schválení oborovému didaktikovi i provázejícímu učiteli.
 • - Student uzavírá dohodu o konání praxe se střední školou zapojenou do sítě škol spolupracujících s FF MU a s pomocí provázejícího učitele i oborového didaktika si sestavuje plán pedagogické praxe.
 • - Seznamuje se s provozem školy, pedagogickou dokumentací a přípravami na hodiny provázejícího učitele.
 • - 6 hodin stínování (1 den po šesti hodinách) + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • - 9 hodin náslechu výuky s orientací na jednání žáků ve výuce i mimo ni + 1,5 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • - 2 vyučovací hodiny vlastní výuky + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • - 3 vyučovací hodiny výuky v tandemu (asistence ve výuce, týmová výuka, paralelní výuka, diferencovaná výuka, výuka na stanovištích) + 1,5 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • - 10 hodin dalších činností přímo ve škole (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování aj.)
Literatura
 • metodický poradník
 • Metodický poradník učitele cizího jazyka. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. 183 s. ISBN 978-80-7414-610-7. info
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie žáka a učení se cizímu jazyku na stanovištích. In E-learning - využitie internetových projektov pri príprave učitel´ov cudzieho jazyka. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 94-103. ISBN 978-80-8068-656-7. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a lexikální strategie při osvojování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 210 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, svazek č. 106. ISBN 978-80-210-4433-3. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Realizační fáze kurikula a jeho obsahová dimenze na příkladu jazykové výuky. In Absolvent základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 46-57. ISBN 978-80-210-4402-9. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Učení a vyučování cizích jazyků na počátku 21.století. In Communication, Interaction and the Process of Teaching Foreign Languages after Joining the European Union. 1. vyd. Bratislava: Lingos, 2007. s. 37-43. ISBN 978-80-89113-31-6. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Kateřina VLČKOVÁ. Organizační formy výuky a učivo v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení. Pilotní výzkum. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 124-148. ISBN 80-210-4164-1. info
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky : jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Translated by Jaroslava Ivanová. 2. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. xviii, 267. ISBN 8024414252. info
 • JANÍKOVÁ (EDS.), Janíková. Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 92 s. x1. ISBN 80-210-3919-1. info
Výukové metody
pozorování v hodinách provázejících učitelů, analýza práce v konkrétních hodinách, diskuse, konzultace, tandemové vyučování, zpracování písemné reflexe náslechové praxe
Metody hodnocení
Předmět bude zakončen vypracováním závěrečné zprávy o průběhu praxe. Všechny písemné přípravy a výstupy z kurzu se zakládají do studentského portfolia.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/LJUPP01S