LMD_004 Středověká latinská literatura

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty se základní žánrovou mapou středověké latinské literatury a s jejími nejdůležitějšími obdobími, osobnostmi a díly. Porozumění středolatinské literatuře a její povšechná znalost je nezbytná pro pochopení dalšího kulturního vývoje konkrétních literatur jak středověkých, tak i novověkých a moderních. Předmět se zaměří především na tyto souvislosti a poskytne obecné poučení o vývojových rysech středověké latinské literatury. Zvláštní pozornost je soustředěna na nejdůležitější kulturní centra Evropy a na tzv. renesanční období středověku.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen porozumět kontinuitě antické literární kultury s literární kulturou středověku, resp. novověku; porozumí charakteru tohoto procesu na základě konkrétních literárních děl evropského i českého latinského středověku. Bude schopen charakterizovat základní literární žánry středolatinské literatury a popsat jejich specifika.
Osnova
 • Transmise středověkých textů (středověký koncept autorství, literární fragmentárnost);
 • východiska: patristická literatura, pozdně antický literární život;
 • vývojové fáze poezie, prózy a odborné literatury; problematika středověkých žánrů;
 • intertextualita středolatinských literárních výtvorů (recepce Bible a antických autorů);
 • dynamika vernakulární a jazykově latinské literatury.
Literatura
  povinná literatura
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Translated by Jiří Pelán - Jiří Stromšík - Irena Zachová. Vydání první. Praha: Triáda, 1998. 738 stran. ISBN 8086138070. info
  doporučená literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana a Dana STEHLÍKOVÁ. Stručné dějiny latinské literatury středověku. Edited by Jan Kalivoda. 1. vyd. Praha: Arista, 2013. 309 s. ISBN 9788073401450. info
 • VIDMANOVÁ, Anežka. Laborintus : latinská literatura středověkých Čech. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994. 222 s. ISBN 8090150861. info
Výukové metody
Přednášky, seminární diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná a aktivní účast v hodinách, prezentace vybraného středověkého literárního díla.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.