LMD_OP2 Odborná publikace II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je publikování či přijetí odborného studie do domácího či zahraničního časopisu, který doktorand vybírá po konzultaci se školitelem. Doporučeny jsou časopisy, které jsou zapsány v "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR", případně periodik zařazených do databáze Erih+ nebo Scopus, u zahraničních časopisů by se mělo jednat o periodika s dobrým renomé v oboru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu: • schopen posoudit a vybrat vhodný časopis pro zadané téma • aktivně obeznámen s procesem přípravy a otištění odborné publikace • bude znát průběh recenzního řízení
Osnova
  • Konzultace se školitelem, výběr odborného časopisu • Práce na článku, případně konzultace se školitelem • Úprava publikace dle pokynů redakce • Odevzdání článku, včetně příloh • Zpracování recenzentských připomínek, konzultace se školitelem • Finální úprava textu
Literatura
    doporučená literatura
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
    neurčeno
  • Další literatura dle zadaného tématu.
Výukové metody
Samostatná práce, konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet za odevzdanou práci.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.