LgMA02 Základy indoevropské srovnávací jazykovědy II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Kolokvium jen pro studenty, kteří nejsou zapsáni na obecnou či indoevropskou jazykovědu. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student umí vyjmenovat základní větve a jazyky indoevropské rodiny; dokáže demonstrovat jejich příbuznost; ovládá základní terminologii a problematiku oboru; je schopen popsat morfologický systém rekonstruovaného prajazyka a pracovat s literaturou.
Výstupy z učení
Posluchač je schopen aplikovat znalosti ze srovnávací gramatiky ve slovotvorné i etymologické analýze konkrétních slov.
Osnova
  • Metody indoevropeistiky II: popis morfologických systémů indoevropských jazyků, vzájemné vztahy a souvislosti, rekonstrukce morfologického modelu I. Klasifikace slovních druhů II. substantiva III. adjektiva IV. zájmena osobní V. zájmena rodová VI verba finita VII participia VIII infinitiva IX adverbia X. předložky a spojky
Literatura
  • Gamkrelidze, T. & Ivanov, V. 1984: Indoevropejskij jazyk i indoevropejcy. Tbilisi. Mallory, J. & Adams, D.Q. 1997: Encyclopedia of Indo-European Culture. London.
  • SZEMERÉNYI, Oswald. Introduction to Indo-European linguistics. Oxford: Clarendon, 1996. xxxii, 352. ISBN 0198240155. info
  • BEEKES, Robert S. P. Comparative Indo-European linguistics : an introduction : Vergelijkende taalwetenschap : een inleiding in de vergelijkende Indo-europese taalwetenschap (Orig.). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1995. ISBN 90-272-2150-2. info
  • ERHART, Adolf. DIE INDOGERMANISCHE NOMINALFLEXION UND IHRE GENESE. INNSBRUCK: INNSBRUCKER BEITRAGE ZUR SPRACHWISSENSCHAFT, 1993. ISBN 3-85124-636-5. info
  • SZEMERÉNYI, Oswald John Louis. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4,, durchges. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990. xxv, 370 s. ISBN 3-534-04216-6. info
  • ERHART, Adolf. Das indoeuropäische Verbalsystem. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1989. 170 s. ISBN 8021001895. URL info
  • ERHART, Adolf. Indoevropské jazyky : srovnávací fonologie a morfologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. 260 p. URL info
  • ERHART, Adolf. Studien zur indoeuropäischen Morphologie. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970. 183 s. URL info
  • BRUGMANN, Karl. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen [Brugmann, 1904]. Strassburg: K.J. Trübner, 1904. xxviii, 77. info
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se z 5 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.