LgV14 Fonetika a fonologie znakových jazyků

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Strachoňová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Strachoňová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–16:50 D33, Čt 17:00–17:50 D33
Předpoklady
Předpokládá se základní znalost fonetiky a fonologie mluvených jazyků (např. kurz TCZJ08 Obecná fonologie).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz slouží jako úvod do studia znakových jazyků z lingvistického pohledu. V kurzu se studenti seznámí především se základními pojmy a problematikou fonetiky a fonologie znakových jazyků. Studenti si osvojí inventář fonémů českého znakového jazyka (částečně v kontrastu s fonémy jiných znakových jazyků), metodu minimálních párů a princip dvojí artikulace v přirozených jazycích. Na konkrétním jazykovém materiálu budou dále pozorovat rozdíl mezi arbitrárností a ikoničností jazykového znaku.
Výstupy z učení
Na konci kurzu dokáží studenti strukturovat lexikální jednotku českého znakového jazyka na jednotlivé parametry, rozumí roli fonému v přirozeném jazyce a dokáže ji na konkrétním příkladu popsat.
Osnova
 • 1.Úvod: terminologie, systém zápisu glosami; 2. úvodní informace o fonetice a fonologii znakového jazyka, fonémy v audio-orálních jazycích: simultánnost a sekvenčnost; 3. typologie znaků znakových jazyků; 4. omezení formy znaků znakových jazyků; 5. artikulace manuálních znaků; 6. tvar ruky – jeden z parametrů znaku; 7. tvar pasivní ruky; 8. místo artikulace – druhý z parametrů znaku; 9. pohyb ruky – třetí z parametrů znaku; 10. slabika v znakovém jazyce; 11. orientace ruky a nemanuální chování jako další parametry znaku; 12. intonace ve znakových jazycích; 13. funkce mluvených a orálních komponentů; 14. fonetické a fonologické změny ve znakových jazycích.
Literatura
  doporučená literatura
 • Sign language : an international handbook. Edited by Roland Pfau - Markus Steinbach - Bencie Woll. Berlin: De Gruyter Mouton, 2012. xii, 1126. ISBN 9783110204216. info
 • VALLI, Clayton. Linguistics of American Sign Language : an introduction. 5th ed. Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 2011. xiv, 579. ISBN 9781563685071. info
 • SANDLER, Wendy a Diane C. LILLO-MARTIN. Sign language and linguistic universals. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. xx, 547. ISBN 9780521483957. info
 • SUTTON-SPENCE, Rachel a Bencie WOLL. The linguistics of British sign language : an introduction. 1st publ. 1999, 8th print 20. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. xxi, 299. ISBN 9780521631426. info
 • BRENNAN, Mary, Martin D. COLVILLE a Lilian K. LAWSON. Words in hand : a structural analysis of the signs of British sign language. 2nd ed. / revised with the a. Coleford: McLean, 1984. 214 s. ISBN 0946252424. info
  neurčeno
 • OBERFALZEROVÁ, Anna. Tvary ruky českého znakového jazyka a typy jeho znaků (frekvenční analýza komunikace českých neslyšících). Praha, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Klára Richterová.
 • SILOVSKÁ, Zuzana. Minimální páry v českém znakovém jazyce. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Klára Richterová
 • LACHMANOVÁ, Denisa. Změny ve výšce realizace znaků českého znakového jazyka vlivem koartikulace. Praha, 2016. Magisterská diplomová práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce Klára Richterová.
 • KLABANOVÁ, Lucie. Vizuální percepce a fonologické formy lexémů českého znakového jazyka (frekvenční analýza vybraných parametrů znaků). Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Klára Richterová.
 • RICHTEROVÁ, Klára. Tvary pasivní ruky v českém znakovém jazyce. Praha, 2006. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Alena Macurová.
 • MAREŠ, Jindřich. Orální komponenty v českém znakovém jazyce. Praha, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Alena Macurová.
 • SCHOVÁNKOVÁ, Miroslava. Hamburský notační systém. Praha, 2014. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Lenka Okrouhlíková.
 • Dictionary of British Sign Language/English. Edited by Mary Brennan - David Brien. 1st pub. Boston: Faber and Faber, 1992. xxxiv, 108. ISBN 9780571143467. info
Výukové metody
Seminář vedený částečně v českém jazyce, částečně v českém znakovém jazyce; teoretická příprava, rozbor příkladů, diskuze; názorně-demonstrativní metoda – práce s obrazem.
Metody hodnocení
plnění průběžně zadávaných úkolů, aktivita v hodině ústní zkouška: důkladná znalost probrané látky
Navazující předměty
Informace učitele
Výuka probíhá každý týden ve čtvrtek od 16:00 v učebně D33 (stejně jako kurzy pod kódy OJ606 a TCZJ11).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/LgV14