MUBKO_B002 Hmotná kultura a každodenní život II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0 4 bloky po 6 hodinách. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 4. 3. 9:00–12:40 M21, St 25. 3. 9:00–12:40 M21, St 15. 4. 9:00–12:40 M21, St 6. 5. 9:00–12:40 M21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět postihuje vývoj úrovně každodenního života vrcholně středověké až raně novověké společnosti v našich zemích na základě studia hmotné kultury v historických souvislostech. Úvodní přednáškový blok je věnován stručnému přehledu vývoje hmotné kultury a některým svébytným civilizačním projevům v integrované evropské společnosti. Další bloky jsou tematicky zaměřeny na šlechtické, městské, vesnické a církevní prostředí v našich zemích.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- základní orientace ve vývoji každodenního života evropské společnosti vrcholného středověku až raného novověku
- aplikovat znalostí hmotné kultury daného období při odborném zpracování muzejních sbírek historické a archeologické povahy
- aplikovat znalostí hmotné kultury daného období v různých formách prezentace muzejních sbírek
Osnova
 • Úvod do evropského vývoje hmotné kultury a každodenního života vrcholného středověku až raného novověku - energetické zdroje, vynálezy, objevy
 • Vývoj hmotné kultury a každodenního života v daném období ve šlechtickém prostředí našich zemí - panovník, dvůr, šlechta – sídla, heraldika, militaria ...
 • Vývoj hmotné kultury a každodenního života v daném období v městském prostředí našich zemí - geneze středověkého města, ekonomické podmínky, městské právo, soudy, stavební vývoj, dálkový obchod, trasy, podmínky, doprava, platidla, trhy ...
 • Vývoj hmotné kultury a každodenního života v daném období ve vesnickém prostředí našich zemí - kolonizace, typologie vsí, sociální struktura, zemědělství, zemědělské náčiní ...
 • Vývoj hmotné kultury a každodenního života v daném období v církevním prostředí našich zemí - církevní organizace, sakrální architektura, liturgický oděv a náčiní ...
Literatura
  povinná literatura
 • KLÁPŠTĚ, Jan. Proměna českých zemí ve středověku. Druhé rozšířené vydán. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 616 stran. ISBN 9788074221408. info
 • HOFFMANN, František. Středověké město v Čechách a na Moravě. Vydání první, (celkově d. Praha: Lidové noviny, 2009. 712 stran. ISBN 9788071065432. info
 • PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury. I. (1), Vymezení kulturních dějin. Kultura každodenního života od pravěku do 15. století. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 478 s., xi. info
 • Dějiny hmotné kultury. I. (2), Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Edited by Josef Petráň. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. s. 489-997. info
  doporučená literatura
 • Střed Evropy okolo roku 1000 : příručka a katalog k výstavě. info
 • Malý, Karel: České právo v minulosti. 1. vyd. Praha 1995
 • Spunar, Pavel a kol.: Kultura středověku. 2. dopl. vyd. Praha 1995
 • BELCREDI, Ludvík. Bystřec : o založení, životě a zániku středověké vsi : archeologický výzkum zaniklé středověké vsi na Drahanské vrchovině 1975-2005. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2006. 482 s. ISBN 8072750631. info
 • Sága moravských Přemyslovců : život na Moravě od XI. do počátku XIV. století : sborník a katalog výstavy pořádané Vlastivědným muzeem v Olomouci a Muzeem města Brna k 700. výročí tragické smrti Václava III., posledního českého kr. Edited by Renáta Fifková. 1. vyd. Olomouc: Vlastivědné muzeum, 2006. 250 s. ISBN 8086549178. info
 • OHLER, Norbert. Cestování ve středověku. Jinočany: H & H, 2003. 516 s. ISBN 8086022900. info
 • Středověký člověk a jeho svět. Edited by Jacques Le Goff, Translated by Ondřej Bastl. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2003. 319 s. ISBN 8070216824. info
 • Člověk českého středověku. Edited by Martin Nodl - František Šmahel. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 500 s. ISBN 80-7273-448-0. info
 • NEKUDA, Vladimír. Mstěnice : zaniklá středověká ves u Hrotovic. Vydání první. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2000. 388 stran. ISBN 8072750046. info
 • KEJŘ, Jiří. Vznik městského zřízení v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 345 s. ISBN 8071845159. info
 • NEKUDA, Rostislav a Vladimír NEKUDA. Mstěnice : zaniklá středověká ves u Hrotovic. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997. 132 s. ISBN 28085048663. info
  neurčeno
 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka. Hmotná kultura středověké vesnice na Moravě : srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov. [2], Tabulky. 1992. 20, cv s. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
přednášky, písemná/ústní zkouška v rozsahu odpřednášené látky a doporučené literatury
Navazující předměty
Informace učitele
K předmětu je nabízen doprovodný kurz v prostředí ELF, jehož součástí jsou i testovací otázky k jednotlivým tematickým celkům.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/MUBKO_B002