NJDII_005 Pedagogická praxe souvislá: výuka, moderní technologie, reflexe

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/4/0. 8 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Dana Spěváková (pomocník)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je ukončení germanistického nebo srovnatelného bakalářského studia a ukončení předmětu "didaktika I - pozorování a analýza".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je:
- umožnit studentům aplikovat poznatky získané v předmětu "didaktika - pozorování a analýza" v reálném prostředí příslušných vzdělávacích institucí
- poskytnout studentům příležitost, aby pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z praxe mohli rozvíjet důležité dovednosti, které jsou pro pedagogickou profesi klíčové
- poskytnout prostor pro důkladnou analýzu praxe v rámci (sebe)reflexe praxe s oborovým didaktikem
- absolvování blokových kurzů zaměřených na využití moderních technologií ve výuce a jejich aplikace v další výuce
Výstupy z učení
Student bude schopen
- plánovat a připravit výuku
- využít metodologické poznatky v praxi
- odučit výuku v odpovídající kvalitě
-provést (sebe)reflexi praxe
- zorientovat se v moderních technologiích a využít je ve výuce.
Osnova
 • Praxe probíhá na střední škole vybrané ze sítě škol spolupracujících s FF MU ve spolupráci s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem. Student je na začátku semestru informován o průběhu a podmínkách pro úspěšné absolvování praxe. Následuje samotný průběh praxe a průběžná evaluace. Součástí praxe jsou hospitace oborového didaktika ve výuce studenta, absolvování nabízených didaktických workshopů a průběžná písemná reflexe absolvované praxe v rámci učitelského reflexivního deníku a vedení si učitelského portfolia. Těmito závěrečnými dokumenty (včetně elektronického Sebehodnotícího dokumentu) student na konci semestru svou praxi vykáže a při závěrečném reflexivním setkání s oborovým didaktikem zreflektuje svoje pedagogické kompetence a stanoví si dílčí seberozvojové cíle pro další semestr. Náplň a předepsaná dotace: (240 hodin praxe) 40 h náslechy 20 h vlastní výuka 20 h výuka v tandemu 20 h reflexe s provázejícím učitelem 140 h další činnosti + příprava
Literatura
 • Zounek, J. e-learning a vzdělávání. několik pohledů na problematiku e-learningu. in Pedagogika , 2006, roč. lvi, č. 4. s. 335–347. iSSn 0031-3815.
 • Meister, Hildegard: Qualifiziert unterrichten: E-Learning: Handbuch für den Fremdsprachenunterricht.Deutsch als Fremdsprache, 2014, Hueber Verlag
 • SCHIFFLER, Ludger. Effektiver Fremdsprachenunterricht : Bewegung - Visualisierung - Entspannung. Tübingen: Narr, 2012. 160 stran. ISBN 9783823366805. info
 • HEYD, Gertraude. Deutsch lehren :Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. 2. überarbeitete und erweit. Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg, 1991. 290 s. ISBN 3-425-04373-0. info
 • NEUNER, Gerhard. Schreiben macht Spass. Heft 1. 1. vyd. Munchen: Klett, 1990. 44 s. ISBN 3-12-675430-9. info
 • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 498 s. URL info
 • NEUNER, Gerhart, Michael KRÜGER a Ulrich GREWER. Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt, 1981. 184 s. ISBN 3-468-49430-0. info
 • NEUNER, Gerhard. Allgemeinbildung Lehrplanwerk Unterricht. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1972. 542 s. info
Výukové metody
informativní a reflexivní schůzky
osobní konzultace
blokové semináře, workshopy
reflexivní deník k vlastní pedagogické zkušenosti
reflexivní diskuze s oborovým didaktikem
Metody hodnocení
reflexivní deník
učitelské portfolio
sebehodnotící dokument (reflexe studenta - provázejícího učitele - oborového didaktika)
hospitace
reflexe s oborovým didaktikem
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Informace učitele
V roce 2021 byl předmět inovován tím, že proběhly Workshopy k vedené reflexi pedagogických praxí a vybraných problémů, využití společného evropského referenčního rámce ve výuce, práci s chybou ve výuce, testování a hodnocení a výuce gramatiky v digitálním prostředí. Workshopy se konaly online a pod vedením dr. Elišky Dunowski.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/NJDII_005