NJDII_005 Pedagogická praxe souvislá: výuka, moderní technologie, reflexe

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 8 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Dana Spěváková (pomocník)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs ist der Abschluss eines germanistischen oder vergleichbaren Bachelorstudiums und der Besuch, bzw. der Abschluss der Lehrveranstaltung "Didaktika II - metodologie". Předpokladem je ukončení germanistického nebo srovnatelného bakalářského studia a ukončení předmětu didaktika II - metodologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je:
- praktická aplikace poznatků získaných v předmětu didaktika - metodologie.
-zužitkování propedeutiky z praxe náslechové
- absolvování praxe v předepsaném rozsahu.
- důkladná analýza praxe
- absolvování blokových kurzů zaměřených na využití moderních technologií ve výuce a jejich aplikace v další výuce
Výstupy z učení
Student bude schopen
- plánovat a připravit výuku
- využít metodologické poznatky v praxi
- odučit výuku v odpovídající kvalitě
-provést didakticky adekvátní rozbor absolvované praxe
- zorientovat se v moderních technologiích a využít je ve výuce.
Osnova
 • Praxe probíhá na střední škole vybrané ze sítě škol spolupracujících s Ustavem germanistiky. Student absolvuje ve spolupráci s oborovým didaktikem shrnující krátkou simulaci výuky v požadované délce, jež reflektuje zprávu z praxe náslechové. Tato simulace je společně rozebrána. Následuje praxe na zvolené škole v požadovaném rozsahu. Zde již převažuje vlastní a individualizovaná výuka a příprava na ni, student se také podílí na přípravě a realizaci exkurzí a dalších činností, které jsou spojeny s chodem školy a výkonem profese učitele. Součástí je písemná reflexe absolvované praxe. Tu prochází student s oborovým didaktikem i středoškolským kantorem. Součástí praxe je v témže semestru je společná aktivita studenta, oborového didaktika i středoškolského kantora na blokovém semináři k využití moderních technologií ve výuce, jejíž zhodnocení je součástí předkládané závěrečné reflexe. Náplň a předepsaná dotace: (240 hodin praxe) 40 h vlastní výuky a doučování (individuální výuka, doučování) 10 h výuka v tandemu 110 h příprava 80 h další činnosti (hospitace, reflexe tandemové a vlastní výuky učitelem, písemná reflexe výuky, exkurze)
Literatura
 • Zounek, J. e-learning a vzdělávání. několik pohledů na problematiku e-learningu. in Pedagogika , 2006, roč. lvi, č. 4. s. 335–347. iSSn 0031-3815.
 • Meister, Hildegard: Qualifiziert unterrichten: E-Learning: Handbuch für den Fremdsprachenunterricht.Deutsch als Fremdsprache, 2014, Hueber Verlag
 • SCHIFFLER, Ludger. Effektiver Fremdsprachenunterricht : Bewegung - Visualisierung - Entspannung. Tübingen: Narr, 2012. 160 stran. ISBN 9783823366805. info
 • HEYD, Gertraude. Deutsch lehren :Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. 2. überarbeitete und erweit. Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg, 1991. 290 s. ISBN 3-425-04373-0. info
 • NEUNER, Gerhard. Schreiben macht Spass. Heft 1. 1. vyd. Munchen: Klett, 1990. 44 s. ISBN 3-12-675430-9. info
 • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 498 s. info
 • NEUNER, Gerhart, Michael KRÜGER a Ulrich GREWER. Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt, 1981. 184 s. ISBN 3-468-49430-0. info
 • NEUNER, Gerhart. Allgemeinbildung Lehrplanwerk Unterricht. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1972. 542 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, rozvrhy výuky
Simulace výuky
Výuka a její rozbor
sepsání závěrečné zprávy
Konzultace s vyučujícím
Blokové semináře
Metody hodnocení
závěrečná zpráva
průběžné reference oborového didaktika i středoškolského kantora
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/NJDII_005