NJII_125B Vybrané problémy historické sémantiky

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se v semináři seznámí s problematikou významových posunů v německém lexiku. Na základě četby vybraných textů - zejména ze starších období - a jejich převodu do současné němčiny budou po teoretické přípravě schopni sledovat a interpretovat základní typy významového posunu a celkové vývojové tendence.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: rozlišit a charakterizovat různé typy vývoje významu; interpretovat starší texty se zřetelem k sémantickému vývoji; posoudit souvislosti sémantického vývoje s různými jazykovými plány a s mimojazykovými aspekty;
Osnova
 • Obecný úvod:
 • Stručný přehled hlavních tendencí vývoje lexika - slova zděděná; slova přejatá
 • - typy přejímek
 • Synchronní popis významu - významové rysy, sémantická pole ...
 • Typy posunu významu (rozšíření, zúžení, zhoršení, zlepšení ... motivace)
 • Četba vybraných textů, převod do současné němčiny, rozbor výše shrnutých jevů na konkrétních případech.
 • Texty - přednostně středověké památky se vztahem k českým zemím, případně i s možností srovnání se staročeskou podobou daného textu, či textu srovnatelného žánru: kroniky, dvorská epika, lyrika, ale i neliterární památky - listiny, listy...
Literatura
 • STEDJE, Astrid. Deutsche Sprache gestern und heute :Einführung in Sprachgeschichte und Sprachkunde. 5., unveränd. Aufl. München: Wilhelm Fink Verlag, 2001. 223 s. ISBN 3-7705-2514-0. info
 • Schweikle, Günther: Germanisch deutsche Sprachgeschichte im Überblick. Stuttgart - Weimar 2002.
 • PAUL, Hermann. Deutsches Wörterbuch. Halle a. S.: Max Niemeyer, 1897. vi, 576. info
 • KLUGE, Friedrich, Max BÜRGISSER a Bernd GREGOR. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Edited by Elmar Seebold. 22. Aufl. Berlin: Walter de Gruyter, 1989. lxv, 822. ISBN 3110068001. info
 • HOLUB, Josef a František KOPEČNÝ. Etymologický slovník jazyka českého. Třetí, přepracované vyd. V Praze: Státní nakladatelství učebnic, 1952. 575 stran. URL info
 • MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 2. opr. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1968. 866 s. info
 • Český etymologický slovník. Edited by Jiří Rejzek. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2001. 752 s. ISBN 8085927853. info
 • Moravo, Čechy, radujte se! : němečtí a rakouští básníci v českých zemích za posledních Přemyslovců. Edited by Václav Bok - Jindřich Pokorný, Translated by Antonín Hartl. V Praze: Aula, 1998. 231 s. : i. ISBN 80-901626-9-X. info
 • Rytířské srdce majíce : česká rytířská epika 14. století. Praha: Odeon, 1984. info
 • Česká středověká lyrika. Edited by Jan Lehár. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1990. 406 s. ISBN 807021015X. info
Výukové metody
Výuka je kombinací přednášky přinášející úvod do problematiky a obecných teoretických základů a seminární části věnované prezentacím studentů k  jednotlivým dílčím otázkám, textovým analýzám a diskusi k interpretované tematice.
Metody hodnocení
ústní referát, rozpracovaná písemná verze referátu nebo seminární práce; aktivní účast v seminářích - analýza textových ukázek;
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2022.