NJII_3515A Textová lingvistika

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Základní terminologický aparát na úrovni bakalářského studia. Doporučeno pro studující magisterských oborů, zejména pro obor Překladatelství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška má studentům učitelství zprostředkovat základní informace o této filologické disciplíně a má je seznámit s jejími aktuálními tématy. Zvláštní pozornost bude věnována klasifikaci textů, výstavbě, struktuře a především analýze z hlediska gramatiky a sémantiky textu. Tato dovednost je cílovou kompetencí a požadavkem k absolvování předmětu, studenti by měli při ověřování této kompetence být schopni aplikovat teoretické znalosti získané ve výkladové části předmětu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli být schopni aplikovat teoretické poznatky z tohoto oboru, musí být schopni klasifikovat texty, rozlišovat složité struktury příslušných textů a zvládnout techniku analýzy textů v kontextu textové gramatiky, sémantiky a dalších mikroanalytických postupů.
Osnova
 • Text, definice, kritéria textuality
 • Strukturně gramatická teorie analýzy textu
 • Textová sémantika, isotopie, aktuální členění větné, struktura und téma textu
 • Textové druhy, variace TS, intertextualita v TS
 • Textově gramatické struktury, koncepcionální znaky psaného a mluveného textu
 • Textově gramatické zvláštnosti, pozice slovesa, zvláštnosti anaforické a kataforické, důraz ve výpovědi
 • Intertextualita, vztah text - text, text - společenství; Principy jazykovědné analýzy textu
Literatura
  povinná literatura
 • Hausendorf, H./Kesselheim, W. Textlinguistik fürs Examen. Göttingen 2008. 249 s. ISBN 978-3-525-26543-7
  doporučená literatura
 • BRINKER, Klaus. Linguistische Textanalyse : eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 5., durchgesehene und erg. A. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2001. 168 s. ISBN 3503049959. info
  neurčeno
 • GANSEL, Christina a Frank JÜRGENS. Textlinguistik und Textgrammatik : eine Einführung. 3., unveränderte Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009. 270 s. ISBN 9783525032305. info
 • Vater, H.: Einführung in die Textlinguistik. Struktur, Thema und Referenz in Texten. 3., überarbeitete Auflage. Wilhelm Fink Verlag, München, 2001.
 • de Beaugrande, R.-A. / Dressler, W. U.: Einführung in die Textlinguistik. Tübingen, 1981. Heinemann, W./ Viehweger, D.: Textlinguistik. Tübingen, 1991.
Výukové metody
přednáška, diskuse v semináři, seminární práce
Metody hodnocení
prezentace, seminární práce
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2022, jaro 2023.