NJII_41B Moravská německá literatura 1888 - 1924

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 J.401
Předpoklady
Kurs je věnován vybraným dílům moravských, případně rakouských autorů, které však mají silnou vazbu na moravské prostředí, a je doplněn účastí na přednáškách mimofakultních, částečně zahraničních hostů, fakultativně exkurzemi po stopách moravských autorů. Der Kurs ist ausgewählten Werken von mährischen bzw. österreichischen Autoren mit einem wichtigen Mähren-Bezug gewidmet und wird durch Teilnahme an den Vorträgen tschechischer und ausländischer Germanisten, fakultativ an den Exkusionen auf den Spuren von mährischen Autoren ergänzt.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Při přípravě seminárních prací se studující seznámí s příručkami, časopisy a archivními fondy, s pracovními metodami a technikami, vhodnými pro zvládnutí i eventuálních diplomových prací s touto tématikou. Bei der Vorbereitung ihrer Hausarbeiten lernen die Studenten Methoden und Arbeitstechniken der Literaturwissenschaft. In den ersten Seminaren werden sie mit wichtigen Nachschlagewerken, Zeitschriften und der Archivlage bekannt gemacht. Es wäre erfreulich, wenn aus dem Seminar eventuell Diplomarbeiten hervorgehen könnten.
Výstupy z učení
Studenti prokáží v diskusích na seminářích, ale především v seminárních pracích, že si osvojili základní znalost moravského historického kontextu, že jsou schopni aplikovat způsoby práce popsané v úvodních hodinách, analyzovat jazyk a naratologická specifika textu a syntetizovat své poznatky v závěrečném hodnocení, nakolik je konkrétní text vhodný pro překlad do češtiny nebo zařazení do curricula obdobných regionálně zaměřených seminářů. Die Studienden erweisen in Diskussionen in den Lehrveranstaltungen, und vor allem in ihren Hausarbeiten die Befähigung, den Text historisch zu kontextualisieren, die in den einleitenden Stunden vorgestellten Arbeitsmethoden anzuwenden, den Sprachstil und die Erzählweise zu analysieren sowie ihre Teilerkenntnisse in abschließender Wertung zu synthetisieren und zu entscheiden, ob und warum der Text für eine Übersetzung ins Tschechische bzw. für die Aufnahme in ähnliche Lehrvernastaltung mit einem regionalen Schwerpunkt geeignet ist.
Osnova
  • 1892 erschien Deutsches Dichterbuch aus Mähren, das auf dem Frontispiz ein Portrait der in Wien lebenden Autorin Marie von Ebner-Eschenbach hat und auch Verse von Ferdinand Saar enthält. Neben Erzählwerken von berühmten Autoren wie Ebner-Eschenbach, Musil und Ungar sollte die Lehrveranstaltung auch mit vergessenen Autoren bekannt machen. Die Vorlesung sollte den Einstieg in die Geschichte der mährischen Regionalliteratur erleichtern, deren Darstellung eine Herausforderung für die Brünner Germanistik sein sollte. 1. Deutsche, österreichsiche, mährische Autoren? Zum Begriff der regionalen Literatur 2. Ebner-Eschenbach (1830-1916): Mašlans Frau 3. Ferdinad von Saar (1833-1906): Herr Fridolin und sein Glück 4. Jakob Julius David (1859-1906): Die Schwachen 5. Max Grünfeld (1859-1933): Die Leute des Ghetto 6. Franz Schamann (1876-1909): Holleschauer Reminiszenz 7. Philipp Langmann (1862-1931): Ein Unfall 8. Karl Hans Strobl (1877-1946): Die arge Nonn 9. Schick, Eugen (1877-1909): Indianerkrapfen mit Schlagobers 10. Hermann Ungar (1893-1929): Ein Mann und eine Magd 11. Robert Musil (1880-1942): Tonka 12. Die Zeitschriften Der Mensch, Die Elite, Der Spatz.
Literatura
  • VÁCLAVEK, Ludvík: Mährens deutschsprachige Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. In: Lucy Topoĺská, Ludvík Václavek: Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. S. 69-86.
  • MAREČEK, Zdeněk. Deutschsprachige Autoren jüdischer Herkunft aus Mähren - von der Aufklärung bis 1918. In XXVI. Nikolsburger Symposium. Mährische Juden in der österreichischen Monarchie (1780-1918). Břeclav, Brno : Státní okresní archiv Břeclav, 2002.
  • Mährische deutschsprachige Literatur. Eine Bestandsaufnahme. Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Literatur, Band 1. Universitätsverlag Univerzita Palackého, Olomouc, 1999. 288 S. ISBN 80-244-0010-3.
  • Lexikon deutschmährischer Autoren Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Literatur, Band 5. Universitätsverlag Univerzita Palackého, Olomouc, 2002. ca. 700 s. (unpaginiert) ISBN 80-244-0477-X.
  • Lexikon deutschmährischer Autoren - Nachträge 2006 Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Literatur, Band 7. Univerzita Palackého, Olomouc, 2006. ca. 500 s. (unpaginiert) ISBN 80-244-1280-2.
  • Mühlberger, Josef : Dějiny německé literatury v Čechách 1900-1939. [Přel.]: Dudková, Veronika. [Doslov]: Berger, Michael. Ústí nad Labem, Albis international 2006
  • Deutsche Erzählungen aus Mähren. Hg. Harald Salfellner. Prag: Vitalis, 1999. (Bibliotheca Bohemica, Band 31). ISBN-10:80-7253-004-6
Výukové metody
Některé informace vyučujících jsou zprostředkovány frontální výukou, diskuse v pracovních skupinách, vzájemná oponentura dílčích analýz. Einige Informationen werden kurz im frontalen Unterricht vermittelt, sonst Diskussionen in Arbeitsgruppen, gegenseitige Opponentur von partiellen Festellungen.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je aktivní účast v diskusích na semináři a přijetí seminární práce vyučujícím (o povídce jednoho z probíraných autorů). Voraussetzungen für einene erfolgreichen Abschluss ist eine aktive Teilnahme an den Diskussionen im Seminar und eine Hausarbeit zur Erzählung eines der behandelten Autoren.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/NJII_41B